Losowe zdjęcie
Wydarzenia
pozostało do końca roku szkolnego 2017/2018. ZAPOWIEDŹ WYDARZEŃ: 30 września - Dzień Chłopaka. Kontakt: spigchlewo@wp.pl, chlewo@o2.pl, telefon: (43)3330453
Statystyka
199084
DzisiajDzisiaj178
WczorajWczoraj159
W tygodniuW tygodniu337
W miesiącuW miesiącu3972
WszystkieWszystkie199084
Facebook
cze
30
2011
Wpisany przez Administrator
PDFDrukujEmail
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W  CHLEWIE 

Rozdział I

Postanowienia ogólne 

            § 1. Zespół Szkół w  Chlewie zwany dalej "zespołem" jest jednostką organizacyjną gminy Goszczanów. Zespół działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).

            § 2. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina  Goszczanów.

            § 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Łódzki Kurator Oświaty.

            § 4. Pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół w Chlewie.

            § 5. W skład Zespołu wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa w Chlewie z 6 letnim cyklem kształcenia;

2) Publiczne Gimnazjum w Chlewie z 3 letnim cyklem kształcenia.

            § 6. Zespół kształci na podstawie ramowych planów nauczania i podstaw programowych poszczególnych typów szkół oraz programów dopuszczonych do stosowania w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Rozdział II

Cele i zadania Zespołu

            § 7. 

 1. Nadrzędnym celem działań edukacyjnych Zespołu jest wszechstronny rozwój ucznia.
 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 2. Celem edukacji w Szkole Podstawowej jest przede wszystkim:

a)      prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania w języku ojczystym i w języku obcym, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia;

b)     rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak aby mogli przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;

c)      rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą,  przygotowywanie do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego;

d)     rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych;

e)      umacnianie wiary dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów;

f)      rozwijanie zdolności odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych;

g)     kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną; wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego, duchowego, kształtowanie nawyków i umiejętności związanych z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym;

h)     rozwijanie umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;

i)       wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;

j)       stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej, zapewnianie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych;

k)     zapewnianie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną;

l)       uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka i troszczenie się o zapewnienie mu równych szans;

m)   stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

n)     stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.

 1.  W gimnazjum nauczyciele poszerzają u uczniów wiadomości i rozwijają umiejętności, wdrażają ich do samodzielności, pomagają im w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym.
 2. Edukacja w gimnazjum, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go w życie społeczne, ma na celu przede wszystkim:

a)      przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;

b)     zdobywanie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

c)      kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;

d)     kontynuowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie   zasobu słownictwa uczniów;

e)      przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym i stworzenie warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych z różnych przedmiotów;

f)      nauczyciele przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i ściśle współpracować z bibliotekarzem;

g)     poświęcanie dużo uwagi edukacji medialnej w celu wychowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;

h)     skuteczne nauczanie języków obcych;

i)       kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych;

j)       rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych uczniów oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

 1. Zadaniem szkoły w zakresie nauczania jest zapewnienie uczniom w szczególności:

a)      nauki poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem, w tym w językach obcych;

b)     poznawania wymaganych pojęć i zdobywania rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

c)      dochodzenia do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści;

d)     rozwijania zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych);

e)      rozwijania zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;

f)      przekazywania wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

g)     poznawania zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;

h)     poznawania dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

 1. Zadaniem szkoły w zakresie kształcenia umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania umiejętności:

a)      planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;

b)     skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi;

c)      poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, językami obcymi oraz przygotowania do publicznych wystąpień;

d)     efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;

e)      rozwiązywania problemów w sposób twórczy;

f)      poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

g)     odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;

h)     rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;

i)       przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

 1. Nauczyciele w pracy wychowawczej wspierają obowiązki rodziców, tak aby uczniowie:

a)      znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);

b)     rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;

c)      mieli świadomość życiowej użyteczności zdobywanej wiedzy  zarówno w ramach poszczególnych przedmiotów nauczania, jak całej edukacji na danym etapie;

d)     stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych;

e)      poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;

f)      uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności  szkolnej i w państwie;

g)     przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz  mieli możliwość doskonalenia się;

h)     kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 1.  

a)      Sposoby realizacji zadań Zespołu z zakresu wychowania i opieki szczegółowo określa szkolny program wychowawczy realizowany przez wszystkich nauczycieli Zespołu.

b)      Plan pracy wychowawcy klasowego powinien uwzględniać cele i zadania programu wychowawczego szkoły oraz specyficzne zadania wynikające z potrzeb uczniów i rodziców.

c)      Treści wychowawcze realizuje się w szczególności w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy, jednostek dydaktycznych każdego przedmiotu, zajęć pozalekcyjnych, świetlicowych i innych prowadzonych przez szkołę.

d)     Program wychowawczy Zespołu, stanowiący zbiór celów i zamierzeń szkoły o charakterze wychowawczym uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

10.   

a)      Działania szkoły oraz realizowane treści z zakresu profilaktyki określa szczegółowo szkolny program profilaktyki realizowany przez wszystkich nauczycieli.

b)      Szkoła współpracuje z rodzicami, organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi w celu prowadzenia działań profilaktycznych.

c)      W Zespole obowiązują procedury wewnątrzszkolne określające sposoby postępowania w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

e)      Szczegółowy program profilaktyki szkoły, stanowiący zbiór celów i zamierzeń szkoły o charakterze profilaktycznym na kilkuletni okres jej działalności uchwala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców.

11.  Zasady wykonywania zadań opiekuńczych Zespołu uwzględniają obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny.

12.  Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych:

a)      na zajęciach i podczas przerw wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników szkoły;

b)      pracownicy pedagogiczni, w szczególności nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązani są do:

-      przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach, 

-      pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach według grafiku dyżurowania,

-      wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach,

c)      w pracowniach i salach lekcyjnych (komputerowej, chemicznej, fizycznej i technicznej) znajduje się regulamin umieszczany w widocznym miejscu, z którym uczniowie są zapoznawani na początku roku szkolnego;

d)     w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu  i zapoznaje uczniów z regulaminem;

e)      pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;

f)       jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu na podwórku szkolnym;

g)      zasady pełnienia dyżurów nauczycieli są następujące:

-      nauczyciele pełnią dyżury według zatwierdzonego przez Dyrektora grafiku,

-      dyżury są pełnione od godz. 8.20 do zakończenia zajęć - podczas przerw międzylekcyjnych i po zakończonych zajęciach,

-      dyżur powinien być pełniony aktywnie; nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach ,

-      w razie nieobecności nauczyciela dyżurującego, Dyrektor szkoły wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru;

13.  W szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora harmonogramem, podczas których opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący;

14.  Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli.

a)      każdy nauczyciel organizujący zajęcia edukacyjne w terenie, zgłasza wyjście Dyrektorowi Zespołu,

b)      uczniowie przebywający na zajęciach poza terenem szkoły i wycieczkach są pod opieką nauczyciela-organizatora zajęć lub wycieczki wyznaczonego przez Dyrektora;

c)      w czasie zajęć poza terenem szkoły i wycieczkach jeden opiekun sprawuje opiekę nad grupą do: 30 uczniów - w obrębie tej samej miejscowości, w której mieści się szkoła, 20 uczniów - na obozach stałych, 15 uczniów - przy wyjeździe z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, 10 uczniów - jeśli to jest impreza turystyki kwalifikowanej, a przepisy nie stanowią inaczej;

d)     wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia przed terminem ich organizacji „Karty wycieczki” i programu zatwierdzonego przez Dyrektora Zespołu;

e)      kierownikiem wycieczki lub obozu może być każdy nauczyciel (wychowawca) posiadający uprawnienia,

f)       kierownik wycieczki (obozu) odpowiada za bezpieczeństwo uczestników wycieczki, jest przełożonym dla opiekunów, a w razie wypadku podejmuje decyzje tak jak Dyrektor;

g)      w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie;

h)      kąpiel podczas wycieczek i obozów jest dozwolona tylko na kąpieliskach strzeżonych w grupach do 15 osób;

i)        na udział ucznia w wycieczce organizowanej poza granicami miejscowości, która jest siedzibą szkoły, nauczyciel musi uzyskać zgodę jego rodziców, opiekunów prawnych;

j)        niedopuszczalne jest  realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi;

k)      opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

15.  W szkole działa koordynator ds. bezpieczeństwa, którego powołuje Dyrektor Zespołu, do którego zadań należy:

a)      dokonywanie diagnozy środowiska szkolnego w obszarze bezpieczeństwa

b)      analizowanie potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa na podstawie uzyskanej diagnozy;

c)      przedstawianie wniosków z oceny stanu bezpieczeństwa Radzie Pedagogicznej w terminach ustalonych z Dyrektorem szkoły;

d)     koordynowanie realizacji programów i projektów promujących bezpieczeństwo w szkole oraz monitorowanie priorytetów umieszczonych w planie szkoły, dotyczących poprawy bezpieczeństwa;

e)      opracowywanie wspólnie z zespołem ds. bezpieczeństwa szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych;

f)       kontrolowanie przestrzegania procedur i regulaminów szkolnych w obszarze bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych i przerw;

g)      koordynowanie zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, profilaktycznych i pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

h)      współpraca w obszarze bezpieczeństwa z Kuratorium Oświaty, Policją, Strażą Miejską, prokuraturą, sądem dla nieletnich oraz innymi instytucjami mogącymi pomóc w szkole  rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa;

i)        stały monitoring poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole lub placówce.

16.  Dyrektor Zespołu może powoływać zespoły problemowo – zadaniowe w celu realizacji innych zadań statutowych Zespołu.

17.  Nauczyciele Zespołu wspomagają rodziców i współpracują z nimi w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

18.  Współdziałanie rodziców i nauczycieli odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa i rozumienia racji obu stron.

19.  Formami współdziałania rodziców z Zespołem są:

a)      spotkania klasowe rodziców;

b)      spotkania rodziców z Dyrektorem Zespołu;

c)      indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami;

d)     rozmowy indywidualne rodziców z Dyrektorem Zespołu;

e)      kontakty telefoniczne;

f)       udział we wspólnym organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych.

 

Rozdział III

 

Organy Zespołu

 

            § 8. Organami Zespołu są:

1) dyrektor Zespołu;

2) rada pedagogiczna ;

3) rada rodziców;

4) samorząd uczniowski;

 

            § 9. 1. Dyrektor Zespołu:

1) nadzoruje działalność dydaktyczno - wychowawczą Zespołu przyjętą do realizacji w planie

    pracy Zespołu zatwierdzonym przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego przez radę

    pedagogiczną;

2) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

3) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność

    za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową 

    i gospodarczą obsługę Zespołu;

4) organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej i wychowawczej

5) planuje i organizuje tygodniowy rozkład zajęć;

6) nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji uczniowskiej;

7) nadzoruje przygotowanie projektu planu pracy Zespołu

8) wykonuje inne zadania przewidziane przepisami prawa;

9) określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum oraz sprawuje kontrolę nad jej przebiegiem.

           2. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności:

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;

2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym    pracownikom Zespołu;

3) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Zespołu.

           3. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swych zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, a w szczególności:

1) gwarantuje każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w

    ramach swoich kompetencji stanowiących;

2) umożliwia poszukiwanie rozwiązań różnych trudnych sytuacji konfliktowych w ramach

     kompetencji określonych organów Zespołu;

3) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy organami Zespołu o podejmowanych   

    i planowanych działaniach lub decyzjach, a także umożliwia porozumiewanie się w tych

    sprawach.

 

             § 10. 1. W Zespole działa rada pedagogiczna, zwana dalej "radą", która jest kolegialnym organem realizującym zadania przewidziane przepisami prawa.

             2. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.

             3. W zebraniu rady lub w określonych punktach porządku jej posiedzenia mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego.

             4. Przewodniczącym rady jest dyrektor Zespołu.

             5. Rada ustala regulamin swojej działalności.

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 2. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Zespół albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 3. Terminy posiedzenia Rady Pedagogicznej ustala się w rocznym harmonogramie pracy Zespołu.
 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

10.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a)    zatwierdzanie planów pracy szkoły;

b)    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

c)    podejmowaniu uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

d)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

e)    uchwalanie regulaminu swej działalności.

f)     tworzenie regulaminu realizacji projektu edukacyjnego

11.  Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt Statutu Zespołu albo jego zmian.

12.  Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole. W takim przypadku organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

13.  Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, a fakt ich podjęcia odnotowany jest w protokole z posiedzenia Rady.

14.  Członkowie Rady Pedagogicznej oraz osoby biorące udział w zebraniu Rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników Zespołu.

 

            § 11. 

1. W Zespole działa rada rodziców, która jest reprezentacją rodziców uczniów Zespołu.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych w wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 

3.  Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

4.  Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora Zespołu z wnioskiem i opiniami dotyczącymi spraw Zespołu.

5.  W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców.

 

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)        uchwalanie:

a)    programu wychowawczego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)   programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i  rodziców;

2)        opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3)        opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu.

 

            § 12

1. W zespole działa samorząd uczniowski.

2.  Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.

3.  Zasady wybierania i działalności organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów Zespołu.

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.
 2. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)    prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

b)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c)    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

d)    prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

e)    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;

f)     prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna Samorządu.

 

 

Rozdział IV

 

Organizacja Zespołu

 

            § 13. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

           

§ 14. 

1.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu opracowany przez dyrektora Zespołu zatwierdzony przez organ prowadzący.

2.  W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Zespołu łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

            § 15. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział tworzony zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty i przepisami odrębnymi.

 

            § 16. Organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                  i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

            § 17. 

1.  Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo lekcyjnym.

2.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 1. Czwarta godzina obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w ramach tygodniowego wymiaru godzin może być realizowana w formie:

a)                zajęć sportowych i rekreacyjnych;

b)               gier i zabaw ruchowych;

c)                aktywnych form turystyki;

d)               imprez rekreacyjnych i rozgrywek sportowych;

e)                uczestnictwa w ważnych dla środowiska wydarzeniach sportowych.

 1. Dyrektor Zespołu, w porozumieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, przygotowuje propozycje wskazujące formy realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego, powinny one uwzględniać:

a)      potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia sportowe w danej dziedzinie sportu bądź aktywności ruchowej;

b)      uwarunkowania lokalne;

c)      miejsce zamieszkania uczniów;

d)     tradycje sportowe szkoły i środowiska;

e)      możliwości kadrowe.

 

§ 18. 1. Ze względu na liczbę uczniów dojeżdżających Zespół organizuje świetlicę.

            2. Organizację zajęć świetlicy określa szczegółowo regulamin świetlicy zatwierdzony przez dyrektora Zespołu.

 

 

            § 19. 

 

1.  W Zespole działa biblioteka, która służy realizacji zadań dydaktyczno   - wychowawczych, zaspakajaniu potrzeb i zainteresowań czytelniczo - informacyjnych uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej.

2.  Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu.

3.  Do podstawowych form pracy biblioteki należy:

a)      udostępnianie zbiorów;

b)      udostępnianie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych;

c)      systematyczne uzupełnianie zbiorów;

d)     przeprowadzenie selekcji i kontroli zbiorów;

e)      opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

f)       opracowywanie rocznych planów pracy zajęć w bibliotece.

          4. Biblioteka działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez dyrektora Zespołu.

 1. Do zadań bibliotekarza należy:

a)    gromadzenie, opracowywanie, katalogowanie księgozbioru i dokumentacji bibliotecznej;

b)    opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki szkolnej;

c)    dostosowanie czasu pracy biblioteki do planu lekcji uczniów przy zachowaniu dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach;

d)    organizowanie współzawodnictwa czytelniczego oraz różnych form wizualnej informacji i propagowania książek;

e)    organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczna;

f)     tworzenie warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

g)    przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas.

§ 19A

 1. Szkoła organizuje współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
 2. Celem pomocy psychologicznej i pedagogicznej udzielanej uczniom jest wspieranie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, w szczególności przez korygowanie braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

a)      diagnozowaniu środowiska ucznia;

b)      rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;

c)      rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;

d)     wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

e)      organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

f)       podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

g)      prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;

h)      wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia;

i)        udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

j)        wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

k)      umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

l)        podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

15.  Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w Zespole może być udzielana na wniosek: ucznia, rodziców, nauczyciela, wychowawcy, Dyrektora.

16.  Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole może być organizowana w formie:

a)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

b)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

c)      zajęć rewalidacyjnych;

d)     porad dla uczniów;

e)      porad, konsultacji dla rodziców i nauczycieli.

17.  Objęcie ucznia indywidualnymi zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi oraz innymi zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodziców.

                                                                                      

Rozdział V

 

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

 

            § 20. 

1.  W zespole zatrudnieni są nauczyciele i  pracownicy obsługi.

2.  Zasady zatrudnienia pracowników określają odrębne przepisy.

 

            § 21. 

1.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za efekty i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.  Nauczyciele pokrewnych przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe.

3.  Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

 

a)      organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru

    programów nauczania;

b)    wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów     badania wyników nauczania;

c)    organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego oraz metodycznego dla      nauczycieli stażystów;

 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a)      zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi zasadami oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów oraz wystawiania ocen z zachowania;

b)       współdziałanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów uczących w jego klasie w zakresie bieżących postępów w nauce;

c)       analizowanie przyczyn trudności i niepowodzeń uczniów oraz podejmowanie działań profilaktycznych przeciwdziałających temu zjawisku;

d)      prowadzenie na bieżąco dokumentacji klasy określonej odrębnymi przepisami;

e)      poznawanie warunków życia uczniów, otaczanie ich opieką, dbałość o ich zdrowie i bezpieczeństwo.

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do:

a)    prawidłowej realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego;

b)    doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej;

c)    wzbogacania swojego warsztatu pracy oraz dbania o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny;

d)    udzielania pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

e)    pełnienia dyżurów w czasie przerw według harmonogramu zatwierdzonego przez Dyrektora.

 1. Nauczyciel ma prawo do:

a)    poszanowania godności osobistej i godności zawodu;

b)    warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków dydaktyczno – wychowawczych;

c)    formułowania autorskich i innowacyjnych programów nauczania;

d)    wyboru programów i podręczników oraz innych środków dydaktycznych;

e)    stosowania takich metod nauczania i wychowania jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne;

f)     oceniania uczniów zgodnie z ich postępami w nauce i zachowaniu z uwzględnieniem przepisów niniejszego Statutu.

 

            § 22. Zadania pracowników  obsługi określają indywidualne zakresy obowiązków ustalone przez dyrektora Zespołu.

 

Rozdział VI

 

Prawa i obowiązki ucznia

 

            § 23. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy

    umysłowej;

2) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich;

 

3) sprawiedliwej i obiektywnej oraz jawnej oceny oraz znajomości zasad i sposobu kontroli

    postępów w nauce;

4) zapoznania się z programem nauczania oraz obowiązującymi zasadami oceniania,

    promowania i klasyfikowania;

5) pomocy ze strony nauczycieli w przypadku trudności w nauce;

6) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru

    biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych;

7) reprezentowania Zespołu w konkursach, olimpiadach, zawodach i innych imprezach

    zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami.

           

            § 24. Uczeń ma obowiązek:

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Zespołu,
  a zwłaszcza dotyczących:

a)     systematycznego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z dokonanym wyborem;

b)     usprawiedliwiania nieobecności w formie pisemnej w terminie jednego tygodnia od dnia powrotu do szkoły,

c)     aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz przygotowywania się do nich, noszenia niezbędnych podręczników, zeszytów itp.;

d)    przestrzegania zakazu używania na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych zakłócających tok lekcji, zakaz ten nie dotyczy przerw pomiędzy zajęciami;

e)     przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

f)      dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

g)     dbania o mienie własne, szkolne i mienie innych uczniów;

h)     aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły;

i)       przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw;

j)       szanowania przekonań, poglądów i godności drugiego człowieka;

k)     reagowania na zło, krzywdę i zagrożenia zauważone w szkole i poza nią;

l)       odrzucania negatywnych wzorców zachowań i wystrzegania się szkodliwych nałogów;

m)   bycia odpowiedzialnym za własne życie i rozwój osobowości;

n)     dbania o własne zdrowie i przestrzegania zasad higieny;

 • o)     godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz;

p)     dbania o schludny, czysty i estetyczny wygląd:

-        strój nie może obnażać części ciała ( ramiona, brzuch, plecy, dekolt, pośladki),

-        strój ucznia powinien zasłaniać bieliznę osobistą,

-        uczeń nie powinien zakładać przesadnej ilości biżuterii ( szczególnie kolczyków),

-        nie dopuszcza się zbyt wyrazistego makijażu i farbowania włosów.

 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek brać udział w realizacji projektu edukacyjnego.

 

Rozdział VII

 

Nagrody i kary

 

§ 25. Uczeń  otrzymuje  nagrody  na  zakończenie  roku  szkolnego:

a)       świadectwo  z  wyróżnieniem  za  średnią  ocen  końcoworocznych   4,75  i więcej a  także  zachowanie bardzo dobre  lub  wzorowe a jego rodzice list gratulacyjny

b)      książkowe  za  wybitne  wyniki  w  nauce

-        w  klasach  I – III  wg  propozycji  nauczyciela  wychowawcy

-        w  klasach  IV  - VI  szkoły podstawowej i klas gimnazjum za  średnią  ocen  końcoworocznych  conajmniej  4,75

-        w  klasie  VI  szkoły podstawowej i kl. III gimnazjum za  zajęcie lokaty w 8 lub 9 staninie wyników sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego

c)      książkowe  za  100%  frekwencję

d)     rzeczowe  lub  dofinansowanie  do  wycieczki  za  reprezentowanie szkoły  w   konkursach,  olimpiadach  lub  zawodach  sportowych

e)      rzeczowe  lub  dofinansowanie  do  wycieczki  za  szczególnie  wyróżniającą  pracę  społeczną  na  rzecz  szkoły 

f)       wyróżnienie dyrektora szkoły za średnią ocen końcowo rocznych co najmniej 4,5wyróżnienie dyrektora szkoły za średnią ocen końcowo rocznych co najmniej 4,5

 

            § 26 1. Za popełnione wykroczenia na ucznia może być nałożona kara.

            2. Do kar zalicza się:

1) upomnienie wychowawcy klasy;

2) upomnienie lub nagana dyrektora Zespołu;

3) zakaz reprezentowania Zespołu na zewnątrz, łącznie z zakazem brania udziału  

    w wycieczkach, rajdach, itp.

 

 

Rozdział VIII

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

§ 27

 1. Ocenianiu podlegają:

a)      osiągnięcia edukacyjne ucznia;

b)      zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy , nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Zespołu.

§ 28

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a)    informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;

b)    udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

c)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

d)    dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu  oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

e)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

b)    ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

c)    ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

d)    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

e)    ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; według skali przyjętej w szkole,

f)     ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

g)    ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 29

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

a)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

b)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c)      oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Do zadań i obowiązków wychowawcy w zakresie oceniania zachowania uczniów należy poinformowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów na godzinie wychowawczej oraz ich rodziców na pierwszym spotkaniu o:

a)    warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

b)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

c)    skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są do wglądu u nauczyciela uczącego.

§ 30

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Ocenianie bieżące prowadzone jest systematycznie, tj. równomiernie rozłożone na cały okres klasyfikacyjny.
 3. Nauczyciel podczas ustalania oceny bieżącej może wykorzystać następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:

a)    ustne odpowiedzi na lekcji;

b)    prace kontrolne w postaci wypracowania, dyktanda, zadań;

c)    testy i sprawdziany;

d)    wytwory pracy ucznia;

e)    notatki sporządzone w zeszycie i ćwiczeniach;

f)     zadania domowe;

g)    polecenia wykonywania określonych zadań, ćwiczeń, które uczeń wykonuje w zeszycie przedmiotowym, w zeszycie ćwiczeń, ustnie, przy tablicy;

h)    prowadzenie zeszytu;

i)     udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;

j)     zaangażowanie w pracę podczas lekcji;

k)    dodatkową pracę.

 1. Nauczyciel ustala i przekazuje uczniom oceny pisemnych prac kontrolnych (zadań klasowych, zadań domowych) w terminie nie później niż w ciągu 2 tygodni.
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

a)      na wniosek ustny uzasadnia w formie ustnej, a fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym z datą i podpisem;

b)      na wniosek pisemny uzasadnia w formie pisemnej, a fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym z datą i podpisem.

 1. Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany przechowywać sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne przez okres jednego roku do 15 września następnego roku szkolnego.
 2. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane:

a)    uczniowi na lekcji podczas analizowania wyników;

b)    rodzicom w czasie spotkań z wychowawcą i nauczycielami;

c)    na wniosek ucznia lub jego rodziców podczas indywidualnych kontaktów z wychowawcą, nauczycielami lub Dyrektorem Zespołu.

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, wychowawca klasy jest zobowiązany do przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu podczas przyjętych w szkole form współpracy z rodzicami, w szczególności:

a)    w trakcie spotkań klasowych z rodzicami;

b)    podczas dni otwartych - spotkań rodziców z nauczycielami uczącymi dziecko;

c)    podczas indywidualnych spotkań nauczycieli z rodzicami;

d)    poprzez pisemne informacje przekazywane rodzicom.

§ 31

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nauczyciel
  w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
  z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 32

 1. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
 2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust. 1, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego:

a)    na podstawie zaświadczenia lekarskiego określającego czas takiego zwolnienia;

b)    na własną lub rodziców prośbę w danym dniu.

 1. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego w danym dniu podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
 2. Uczeń zwolniony z zajęć pozostaje pod opieką nauczyciela prowadzącego określone zajęcia. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.

§ 33

 1. Dyrektor Zespołu, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 34

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 35

 1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim tygodniu stycznia danego roku szkolnego. Dokładny termin klasyfikacji śródrocznej wyznacza Dyrektor Zespołu na początku każdego roku szkolnego.
 2. Klasyfikację roczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w czerwcu nie później jednak niż  5 dni przed rozpoczęciem ferii letnich. Dokładny termin klasyfikacji rocznej wyznacza Dyrektor Zespołu na początku każdego roku szkolnego.
 3. Trzy tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne informuje  rodziców ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy informuje o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w formie pisemnej. Rodzice potwierdzają zapoznanie się z informacjami podpisem na zawiadomieniu.
 4. 2 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o ustalonych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy informuje o ustalonej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 5. Informacje, których mowa w ust. 4 nauczyciele i wychowawca klasy przekazują uczniowi podczas zajęć edukacyjnych w formie ustnej.
 6. Uczeń może otrzymać wyższą od przewidywanej roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych lub roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania jeżeli:

a)    uczeń lub jego rodzice zwrócą się do dyrektora w formie pisemnej o ustalenie wyższej niż przewidywana ocena roczna w okresie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej, wniosek musi zawierać uzasadnienie;

b)    dyrektor przekazuje wniosek odpowiednio nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia edukacyjne lub wychowawcy;

c)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub wychowawca klasy jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków ucznia;

d)    nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może przed posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, w formach stosowanych przez nauczyciela, w obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczne;

e)    uczeń wykona określone przez nauczyciela lub wychowawcę zadania niezbędne do otrzymania wyższej oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela nie później niż 2 dni przed terminem posiedzenia Rady Pedagogicznej.

 1. Warunkiem umożliwienia uczniowi ubiegania się o uzyskanie wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jest zaistnienie jednej z wymienionych okoliczności:

a)      uczeń miał poważne problemy zdrowotne;

b)      uczeń znalazł się w trudnej sytuacji rodzinnej.

 1. Niespełnienie warunków określonych w ust. 8 lub niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w ust. 7 powoduje ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania takiej, jak przewidywana.

§ 36

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

§ 37

 1. Bieżące oceny z zajęć edukacyjnych, w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej i klasach I-III Gimnazjum, ustala się według następującej skali:

a)    stopień celujący          – 6;

b)    stopień bardzo dobry – 5;

c)    stopień dobry              – 4;

d)    stopień dostateczny    – 3;

e)    stopień dopuszczający            – 2;

f)     stopień niedostateczny           – 1;

nie stosuje się znaków „+” i  „-” przy ocenach

 1. Ocena opisowa – to charakterystyka osiągnięć  ucznia w nauce z poszczególnych edukacji i zachowaniu.  Ocenę opisową roczną i półroczną sporządza się na podstawie osiągnięć uczniów i oceny opisowej zawartej w zeszytach, kartach pracy, sprawdzianach, kartkówkach i kartach obserwacji. Osiągnięcia uczniów z poszczególnych edukacji odnotowane są w dzienniku lekcyjnym na koniec I i II semestru i obejmują edukację: polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, społeczną, plastyczną, techniczną, muzyczną, informatyczną i wychowanie fizyczne.

Uczeń otrzymuje znaki: A, B, C, D.

Metodyczne i pełne znaczenie poszczególnych znaków to:

A – Jest kompetentny; biegle posługuje się zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania i potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w różnych sytuacjach, proponuje rozwiązania nietypowe i rozwiązania zadań wykraczające poza program nauczania.

B – Jest samodzielny; poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić, czyni postępy; utrzymuje się w liniaturze, poprawnie zapisuje wyrazy; czyta poprawnie dany tekst.

C – Radzi sobie; przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności; ma braki, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowych wiadomości; pismo utrzymuje się w liniaturze, niestaranne i nieestetyczne; słabo czyta, wolno głoskuje, sylabizuje i składa wyrazy.

D – Potrzebuje pomocy; uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, nie potrafi samodzielnie rozwiązywać zadań o niewielkim stopniu trudności; nie utrzymuje się w liniaturze, pisze niestarannie i nieestetycznie; bardzo słabo czyta, ma trudności z analizą i syntezą wyrazów.

E – Nie radzi sobie, mimo powtórzeń, utrwalania, pomocy nauczyciela uczeń nie rozpoznaje poznanych liter, nie potrafi przeczytać nawet prostych wyrazów nie zapisuje samodzielnie poznanych liter ani prostych wyrazów, nie potrafi ułożyć wyrazu z rozsypani literowej lub zdania z rozsypani wyrazowej, nie rozpoznaje poznanych cyfr, nie umie ich zapisać, pisze nieczytelnie, niewłaściwie łączy litery

 1. Ustalone przez nauczyciela oceny bieżące wpisywane są w klasach I –III do dziennika zajęć, a w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej i klasach I-III Gimnazjum do dziennika lekcyjnego.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej i klasach I-III Gimnazjum, ustala się w stopniach według następującej skali:

a)    stopień celujący          – 6;

b)    stopień bardzo dobry – 5;

c)    stopień dobry              – 4;

d)    stopień dostateczny    – 3;

e)    stopień dopuszczający            – 2;

f)     stopień niedostateczny           – 1.

 1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi z wyjątkiem ocen z religii, które ustalane są zgodnie ze skalą obowiązującą w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej.
 2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
  1. Ocenianie rozpoczyna się od początku roku szkolnego.

§ 38

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c)    dbałość o honor i tradycje szkoły;

d)    dbałość o piękno mowy ojczystej;

e)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f)     godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g)    okazywanie szacunku innym osobom

h)    udział uczniów gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego.

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej i klasach I-III Gimnazjum, ustala się według następującej skali:

a)    wzorowe;

b)    bardzo dobre;

c)    dobre;

d)    poprawne;

e)    nieodpowiednie;

f)     naganne.

2a. W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów dopuszcza się stosowanie skrótów:

a)     wzorowe                     – wz;

b)     bardzo dobre               – bdb;

c)     dobre                           – db;

d)    poprawne                    – popr;

e)     nieodpowiednie          – ndp;

f)      naganne                       – ng.

 1. W klasach I – III ocena zachowania jest oceną opisową.
 2. Ocena zachowania uwzględnia:

a). Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym :

-          udział w olimpiadach przedmiotowych, w konkursach szkolnych, w konkursach pozaszkolnych  z  uwzględnieniem  poszczególnych  etapów  eliminacji,  zawodach  sportowych

-          wywiązywanie się z powierzanych funkcji w szkole i w klasie

-          organizowanie i uczestnictwo w imprezach szkolnych, klasowych,  międzyszkolnych  i  środowiskowych organizowanych  przez  szkołę, prace na rzecz szkoły i klasy

-          pomoc kolegom w nauce

-          punktualność, frekwencję na zajęciach

 

b). respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych:

-          zachowanie na lekcji

-          wykonywanie poleceń nauczyciela

-          zachowanie wobec nauczyciela na terenie szkoły i na ulicy

-          zachowanie wobec kolegów

-          kulturę osobistą

-          poszanowanie mienia cudzego, wspólnego i własnego

-          dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych

-          zachowanie podczas wycieczek i imprez

-          poszanowanie  przyrody

-          postawę  proekologiczną

 1. Przy wystawianiu oceny z zachowania za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą.   

Należy jednak zwracać większą uwagę na zachowanie uczniów zarówno w czasie lekcji, jak i w czasie przerwy. 

 1. Kryteria oceny z zachowania:

Ocena wzorowa

- uczeń systematycznie przygotowuje się do zajęć, bierze w nich aktywny udział

- zawsze usprawiedliwia nieobecności, punktualnie przychodzi na zajęcia

- chętnie reprezentuje szkołę

- zawsze kulturalnie się wyraża

- troszczy się o schludny wygląd, ubiera się stosownie do okazji

- z własnej inicjatywy dba o estetykę klasy i szkoły

- nie ulega nałogom

- zawsze kulturalnie odnosi się do kolegów i dorosłych

- zawsze właściwie reaguje na krytyczne uwagi ze strony dorosłych

- szanuje własność swoją i cudzą

- nie ma uprzedzeń, szanuje wartości i prawa innych osób

- nie ma uwag negatywnych

- Podczas realizacji projektu gimnazjalnego uczeń czynnie uczestniczy w formułowaniu tematu projektu,  aktywnie uczestniczy w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji

Ocena bardzo dobra

- uczeń przygotowuje się do lekcji, bierze w nich aktywny udział

- ma do 6 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych, punktualnie przychodzi na zajęcia

- nie odmawia reprezentowania szkoły

- troszczy się o schludny wygląd, ubiera się stosownie do okazji

- dba o estetykę klasy i szkoły

- nie ulega nałogom

- kulturalnie odnosi się do kolegów i dorosłych

- we właściwy sposób reaguje na krytyczne uwagi ze strony dorosłych

- szanuje wartości i prawa innych osób

- szanuje własność swoją i cudzą

- nie ma uwag negatywnych

- Uczeń pełni aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu

Ocena dobra

- uczeń dobrze przygotowuje się do lekcji

- ma do 10 godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (razem) w ciągu semestru

- dobrze pełni powierzone mu funkcje

- troszczy się o schludny wygląd

- dba o estetykę klasy i szkoły

- nie ulega nałogom

- zazwyczaj kulturalnie odnosi się do kolegów i dorosłych

- zazwyczaj w sposób właściwy reaguje na krytyczne uwagi z ze strony dorosłych

- nie ma uprzedzeń, szanuje wartości i prawa innych osób

- szanuje własność swoją i cudzą

- dopuszcza się 2 uwag negatywnych w ciągu semestru

- Uczeń prawidłowo wypełnia swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu

Ocena poprawna:

- uczeń na ogół przygotowuje się do lekcji

- ma do 15 godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (razem) w ciągu semestru

- na ogół dobrze pełni swoje funkcje

- nie zawsze troszczy się o schludny wygląd

- dba o estetykę klasy i szkoły

- stara się nie ulegać nałogom

- nie zawsze w sposób właściwy reaguje na krytyczne uwagi ze strony dorosłych

- nie zawsze w sposób kulturalny odnosi się do kolegów i dorosłych

- uczniowi zdarza się brak szacunku dla wartości i praw innych osób

- dopuszcza się do 5 uwag negatywnych w ciągu semestru

- Uczeń wypełnia swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarza mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole

Ocena nieodpowiednia

- uczeń często nie przygotowuj się do lekcji, nie bierze udziału w lekcji

- ma do 20 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych i spóźnień (razem) w ciągu semestru

- nie chce uczestniczyć w imprezach szkolnych i reprezentować szkoły

- bywa wulgarny

- nie dba o własny wygląd

- nie dba o estetykę klasy i szkoły

- ulega nałogom

- nie zawsze właściwie odnosi się do kolegów i dorosłych, kłamie

- nie reaguje na zwracanie mu uwagi

- okazuje brak szacunku dla wartości i praw innych osób

- niszczy własność swoją lub cudzą

- ma powyżej 5 uwag negatywnych w ciągu semestru

- Uczeń często zaniedbuje swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawia współpracy, co ma wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiąże się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego

Ocena naganna

- uczeń nagminnie nie przygotowuje się do lekcji, przeszkadza na zajęciach

- ma powyżej 20 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych  i spóźnień (razem) w ciągu semestru

- nie uczestniczy w imprezach szkolnych

- jest wulgarny

- nie dba o własny wygląd

- nie reaguje właściwie na zwracanie mu uwagi

- prowokuje złe zachowanie innych uczniów

- nie szanuje wartości i praw innych uczniów

- niszczy własność swoją lub cudzą, kradnie

- ma powyżej 5 uwag negatywnych w ciągu okresu

- Uczeń nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a)    oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

b)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w Szkole Podstawowej lub w Gimnazjum po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Uczeń, któremu w Szkole Podstawowej lub w Gimnazjum po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

§ 39

 1. Obowiązuje następujący tryb postępowania przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia:

a)      najpóźniej 7 dni przez posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wychowawca klasy na zajęciach z uczniami ustala ocenę na podstawie:

 1. samooceny ucznia,
 2. oceny zespołu uczniowskiego, rozumianej jako opinii uczniów danej klasy, dokonanej przez każdego ucznia,
 3. oceny nauczycieli,
 4. oceny wychowawcy;

b)      ustalenie oceny zachowania ucznia odbywa się zgodnie z kryteriami zawartymi w Statucie Zespołu;

c)      w celu ustalenia oceny zachowania ucznia wychowawca może posłużyć się przygotowanym przez siebie formularzem lub ankietą;

d)     ustaloną ocenę zachowania wychowawca odnotowuje w odpowiedniej rubryce w dzienniku lekcyjnym,

e)      forma ustalenia oceny przez nauczycieli, samooceny ucznia i oceny zespołu uczniowskiego ma postać tabeli.

 1. W dzienniku lekcyjnym znajduje się miejsce na notatki - nauczyciele w ciągu  I i II semestru wpisują tam swoje uwagi i spostrzeżenia o pozytywnym i negatywnym zachowaniu uczniów.
 2. Wychowawca systematycznie analizuje wpisane uwagi – notatki i informuje o nich ucznia, by mógł on świadomie kierować swym zachowaniem i miał szansę w ciągu semestru  naprawić ewentualne błędy oraz podwyższyć ocenę semestralną i końcoworoczną.
 3. Do naniesionych uwag i spostrzeżeń mają wgląd : wychowawca, nauczyciele  przedmiotów, rodzice ( lub prawni opiekunowie), uczniowie.
 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania wpisywane są do dziennika przez wychowawcę najpóźniej 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

§ 40

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a)    realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

b)    spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej
  i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

a)    Dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

b)    nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice ucznia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
  w szczególności:

a)    imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji;

b)    termin egzaminu klasyfikacyjnego;

c)    zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

d)    wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

e)    Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

§41

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 42.
 3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 42 i § 44 ust. 1.
 4. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 42.

 

§ 42

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która:

f)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

g)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 2. W skład komisji wchodzą:

a)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. Dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

b)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. Dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca klasy,
 3. wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 4. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 5. przedstawiciel rady rodziców.
 6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 44 ust. 1.
 8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. skład komisji,
 2. termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
 3. zadania (pytania) sprawdzające,
 4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

b)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      skład komisji,

b)      termin posiedzenia komisji,

c)      wynik głosowania,

d)     ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
 4. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 43

 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
 2. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 38 ust. 8 i 9 oraz § 44 ust. 10.
 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 44 ust. 10.
 8. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.

§ 44

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów, jeżeli uczeń spełnił jeden z warunków:

a)      był często nieobecny w szkole ze względów zdrowotnych;

b)      znalazł się w trudnej sytuacji rodzinnej;

c)      posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej;

d)     nastąpiły inne okoliczności, uznane przez Radę Pedagogiczną za mające istotny wpływ na osiągnięcia edukacyjne ucznia.

 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. W skład komisji wchodzą:

a)    Dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

c)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
  w szczególności:

a)    skład komisji;

b)    termin egzaminu poprawkowego;

c)    pytania egzaminacyjne;

d)    wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 45

 1. Uczeń kończy Szkołę Podstawową lub Gimnazjum:

a)    jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej  i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 38 ust. 8 i 9;

b)    jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu w Szkole Podstawowej i egzaminu w Gimnazjum organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami

 1. Uczeń kończy Szkołę Podstawową lub Gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.