Ochrona danych osobowych

Klauzula Informacyjna – monitoring wizyjny

Obowiązek informacyjny

 1. Informuję, iż Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chlewie jest Administratorem prowadzonego monitoringu wizyjnego.
 2. W celu należytej ochrony danych osobowych, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób i mienia.

Podstawą prawną funkcjonowania monitoringu jest: Art. 108a. Ustawa
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2018.0.996 )

 1. Monitoring wizyjny nie będzie przekazywany innym podmiotom
  z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 2. Monitoring wizyjny będzie przechowywany przez okres do 3 miesięcy.

Regulamin funkcjonowania

monitoringu wizyjnego

w Szkole Podstawowej w Chlewie

 

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Chlewie został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr SPCH.021.13.2018 z dnia 31 października 2018 r.

Podstawa prawna funkcjonowania monitoringu:

Art. 108a. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2018.0.996 )

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego, reguły rejestracji
  i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Celem monitoringu jest:
 • zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu,
 • ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu,
 • wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
 • ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.)
 • ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
 • wyeliminowanie aktów wandalizmu,
 • sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez właściciela obiektu.
 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę, ADO może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem placówki lub terenem wokół placówki
  w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu.
 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w ust. 3 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych, a także zasady wolności, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.
 3. Nagrania obrazu ADO przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane
  i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
 4. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 5, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji,
  w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami i stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód.
 5. ADO podaje do publicznej wiadomości informację o posiadanym o monitoringu,
  w szczególności pracowników informuje na piśmie.
 6. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu na piśmie informacje dotyczące monitoringu.
 7. ADO oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków graficznych bądź informacji pisanych.
 8. Monitoring, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych, wymaga stosowania środków zabezpieczających przetwarzanie tych danych, w szczególności uniemożliwiających ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.
 9. Wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają tylko i wyłącznie osoby uprawnione na podstawie przepisów, Administrator Danych Osowych
  w uzasadnionych przypadkach osoba upoważniona przez Administratora Danych Osobowych. Osoby upoważnione mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienie wydane przez Administratora Danych Osobowych.