^w górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Gościmy

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.

Losowe zdjęcie

rocznica1_niepodl.jpg

Wydarzenia

Informacje Dyrektora:

W zakładce POBIERALNIA znajdują się do pobrania:

-wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej

-zgoda na wycieczkę

-informacja o ubezpieczeniu

-szkolny zestaw podręczników 

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Statut szkoły

 

STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W CHLEWIE

Rok szkolny 2018/2019

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkolu (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia …. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. ……………).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia …. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach (Dz. U. ……………).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).
 • Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm.,).
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia ………… w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. ……………).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015r. poz. 1248).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia ……………….. roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. ……………).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia ………….. roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. ……………).


Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 • 1.

Szkoła Podstawowa w Chlewie zwana dalej "Szkołą" jest jednostką organizacyjną gminy Goszczanów. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 

 • 2.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Goszczanów.

 

 • 3.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Łódzki Kurator Oświaty.

 

 • 4.

Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa w Chlewie.

 

 • 5.

W skład Szkoły wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa w Chlewie z 8 letnim cyklem kształcenia;
 • oddziały dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Chlewie z 3 letnim cyklem kształcenia;
 • oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3-6 lat.

 

 • 6.

Szkoła kształci na podstawie ramowych planów nauczania i podstaw programowych poszczególnych typów szkół oraz programów dopuszczonych do stosowania w szkołach podstawowych i dotychczasowych gimnazjach.


Rozdział II

Cele i zadania Szkoły

 

 • 7.
 1. Nadrzędnym celem działań edukacyjnych Szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
 3. Celem edukacji w Szkole Podstawowej jest przede wszystkim:
 • prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania w języku ojczystym i w języku obcym, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia;
 • rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak aby mogli przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;
 • rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowywanie do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego;
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych;
 • umacnianie wiary dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów;
 • rozwijanie zdolności odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych;
 • kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną; wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego, duchowego, kształtowanie nawyków i umiejętności związanych z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym;
 • rozwijanie umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;
 • wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;
 • stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej, zapewnianie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych;
 • zapewnianie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną;
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka i troszczenie się o zapewnienie mu równych szans;
 • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
 • stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
 • kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.
 1. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w Ustawie Prawo oświatowe i jako szkoła publiczna:
 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 • przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również uczniów zamieszkałych poza obwodem;
 • zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom Szkoły;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizuje podstawę programową ustaloną dla Szkoły Podstawowej;
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami
  w tym zakresie;
 • może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy.
 1. W dotychczasowym gimnazjum nauczyciele poszerzają u uczniów wiadomości i rozwijają umiejętności, wdrażają ich do samodzielności, pomagają im w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym.
 2. Edukacja w dotychczasowym gimnazjum, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go w życie społeczne, ma na celu przede wszystkim:
 • przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;
 • zdobywanie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
 • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
 • kontynuowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
 • przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym i stworzenie warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych z różnych przedmiotów;
 • nauczyciele przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i ściśle współpracować z bibliotekarzem;
 • poświęcanie dużo uwagi edukacji medialnej w celu wychowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
 • skuteczne nauczanie języków obcych nowożytnych;
 • kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych;
 • rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych uczniów oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 1. Zadaniem szkoły w zakresie nauczania jest zapewnienie uczniom w szczególności:
 • nauki poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem, w tym w językach obcych nowożytnych;
 • poznawania wymaganych pojęć i zdobywania rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
 • dochodzenia do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści;
 • rozwijania zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych);
 • rozwijania zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
 • przekazywania wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
 • poznawania zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
 • poznawania dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
 1. Zadaniem szkoły w zakresie kształcenia umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania umiejętności:
 • planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;
 • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi;
 • poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, językami obcymi oraz przygotowania do publicznych wystąpień;
 • efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;
 • rozwiązywania problemów w sposób twórczy;
 • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
 • odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;
 • rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
 • przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.
 1. Nauczyciele w pracy wychowawczej wspierają obowiązki rodziców, tak aby uczniowie:
 • znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);
 • rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
 • mieli świadomość życiowej użyteczności zdobywanej wiedzy zarówno w ramach poszczególnych przedmiotów nauczania, jak całej edukacji na danym etapie;
 • stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych;
 • poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;
 • uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności szkolnej i w państwie;
 • przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;
 • kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
 • Sposoby realizacji zadań Szkoły z zakresu wychowania i opieki szczegółowo określa szkolny program wychowawczo - profilaktyczny realizowany przez wszystkich nauczycieli Szkoły;
 • Plan pracy wychowawcy klasowego powinien uwzględniać cele i zadania programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły oraz specyficzne zadania wynikające z potrzeb uczniów i rodziców;
 • Treści wychowawcze realizuje się w szczególności w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy, jednostek dydaktycznych każdego przedmiotu, zajęć pozalekcyjnych, świetlicowych i innych prowadzonych przez szkołę;
 • Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły, stanowiący zbiór celów i zamierzeń szkoły o charakterze wychowawczym i profilaktycznym uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 • Działania szkoły oraz realizowane treści z zakresu profilaktyki określa szczegółowo szkolny program wychowawczo – profilaktyczny realizowany przez wszystkich nauczycieli;
 • Szkoła współpracuje z rodzicami, organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi w celu prowadzenia działań profilaktycznych;
 • W Szkole obowiązują procedury wewnątrzszkolne określające sposoby postępowania w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;
 1. Zasady wykonywania zadań opiekuńczych Szkoły uwzględniają obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny.
 2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych:
  • na zajęciach i podczas przerw wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników szkoły;
  • pracownicy pedagogiczni, w szczególności nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązani są do:
   1. przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach,
   2. pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach według grafiku dyżurowania,
   3. wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach;
  • w pracowniach i salach lekcyjnych (komputerowej, chemicznej, fizycznej i technicznej) znajduje się regulamin umieszczany w widocznym miejscu, z którym uczniowie są zapoznawani na początku roku szkolnego;
  • w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu i zapoznaje uczniów z regulaminem;
  • pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;
  • jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu na podwórku szkolnym;
  • zasady pełnienia dyżurów nauczycieli są następujące:
 3. nauczyciele pełnią dyżury według zatwierdzonego przez Dyrektora grafiku,
 4. dyżury są pełnione od godz. 8.20 do zakończenia zajęć - podczas przerw międzylekcyjnych i po zakończonych zajęciach,
 5. dyżur powinien być pełniony aktywnie; nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach,
 6. w razie nieobecności nauczyciela dyżurującego, Dyrektor szkoły wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.
 7. W szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora harmonogramem, podczas których opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący.
 8. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli:
 • każdy nauczyciel organizujący zajęcia edukacyjne w terenie, zgłasza wyjście Dyrektorowi Szkoły;
 • uczniowie przebywający na zajęciach poza terenem szkoły i wycieczkach są pod opieką nauczyciela-organizatora zajęć lub wycieczki wyznaczonego przez Dyrektora;
 • w czasie zajęć poza terenem szkoły i wycieczkach jeden opiekun sprawuje opiekę nad grupą do: 30 uczniów - w obrębie tej samej miejscowości, w której mieści się szkoła, 20 uczniów - na obozach stałych, 15 uczniów - przy wyjeździe z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, 10 uczniów - jeśli to jest impreza turystyki kwalifikowanej, a przepisy nie stanowią inaczej;
 • wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia przed terminem ich organizacji „Karty wycieczki” i programu zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły;
 • kierownikiem wycieczki lub obozu może być każdy nauczyciel (wychowawca) posiadający uprawnienia;
 • kierownik wycieczki (obozu) odpowiada za bezpieczeństwo uczestników wycieczki, jest przełożonym dla opiekunów, a w razie wypadku podejmuje decyzje tak jak Dyrektor;
 • w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie;
 • kąpiel podczas wycieczek i obozów jest dozwolona tylko na kąpieliskach strzeżonych w grupach do 15 osób;
 • na udział ucznia w wycieczce organizowanej poza granicami miejscowości, która jest siedzibą szkoły, nauczyciel musi uzyskać zgodę jego rodziców, opiekunów prawnych;
 • niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi;
 • opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 1. W szkole działa koordynator ds. bezpieczeństwa, którego powołuje Dyrektor Szkoły, do którego zadań należy:
 • dokonywanie diagnozy środowiska szkolnego w obszarze bezpieczeństwa;
 • analizowanie potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa na podstawie uzyskanej diagnozy;
 • przedstawianie wniosków z oceny stanu bezpieczeństwa Radzie Pedagogicznej w terminach ustalonych z Dyrektorem Szkoły;
 • koordynowanie realizacji programów i projektów promujących bezpieczeństwo w szkole oraz monitorowanie priorytetów umieszczonych w planie szkoły, dotyczących poprawy bezpieczeństwa;
 • opracowywanie wspólnie z zespołem ds. bezpieczeństwa szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych;
 • kontrolowanie przestrzegania procedur i regulaminów szkolnych w obszarze bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych i przerw;
 • koordynowanie zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, profilaktycznych i pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • współpraca w obszarze bezpieczeństwa z Kuratorium Oświaty, Policją, Strażą Miejską, prokuraturą, sądem dla nieletnich oraz innymi instytucjami mogącymi pomóc w szkole rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa;
 • stały monitoring poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole.
 1. Dyrektor Szkoły może powoływać zespoły problemowo – zadaniowe w celu realizacji innych zadań statutowych Szkoły.
 2. Nauczyciele Szkoły wspomagają rodziców i współpracują z nimi w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 3. Współdziałanie rodziców i nauczycieli odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa i rozumienia racji obu stron.
 4. Formami współdziałania rodziców ze Szkołą są:
 • spotkania klasowe rodziców;
 • spotkania rodziców z Dyrektorem Szkoły;
 • indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami;
 • rozmowy indywidualne rodziców z Dyrektorem Szkoły;
 • kontakty telefoniczne;
 • udział we wspólnym organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych.

 

Rozdział III

Organy Szkoły

 • 8.

Organami Szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

 • 9.
 1. Dyrektor Szkoły:
  • nadzoruje działalność dydaktyczno - wychowawczą Szkoły przyjętą do realizacji w planie pracy Szkoły zatwierdzonym przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego przez radę pedagogiczną;
  • realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
  • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły;
  • organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej i wychowawczej
  • planuje i organizuje tygodniowy rozkład zajęć;
  • nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji uczniowskiej;
  • nadzoruje przygotowanie projektu planu pracy Szkoły;
  • wykonuje inne zadania przewidziane przepisami prawa;
  • określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w dotychczasowym gimnazjum oraz sprawuje kontrolę nad jej przebiegiem;
  • reprezentuje Szkołę na zewnątrz;
  • sprawuje nadzór pedagogiczny;
  • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
  • stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
  • współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą;
  • organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;
  • opracowuje arkusz organizacji szkoły;
  • współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.
 1. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności:
 • zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;
 • przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły;
 • występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
 1. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swych zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, a w szczególności:

1) gwarantuje każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji stanowiących;

2) umożliwia poszukiwanie rozwiązań różnych trudnych sytuacji konfliktowych w ramach kompetencji określonych organów Szkoły;

3) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach, a także umożliwia porozumiewanie się w tych sprawach.

 1. Dyrektor w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

 

 • 10.
  1. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
  2. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.
 1. Zakres kompetencji dla wicedyrektora:
 • zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności;
 • przygotowuje projekty następujących dokumentów:
  1. tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,
  2. kalendarz imprez szkolnych;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny;
 • przygotowuje projekty ocen pracy nauczycieli;
 • wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje;
 • prowadzi księgi ewidencji uczniów oraz kontroluje spełnianie przez nich obowiązku szkolnego;
 • opracowuje materiały analityczne oraz oceny dotyczące efektów kształcenia i wychowania;
 • wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora szkoły.
  1. Dla wicedyrektora zakres czynności sporządza dyrektor szkoły, a zainteresowany potwierdza jego przyjęcie.
 • 11.
 1. W Szkoły działa rada pedagogiczna, zwana dalej "radą", która jest kolegialnym organem realizującym zadania przewidziane przepisami prawa.
 2. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
 3. W zebraniu rady lub w określonych punktach porządku jej posiedzenia mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego.
 4. Przewodniczącym rady jest dyrektor Szkoły.
 5. Rada ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z postanowieniami statutu Szkoły.
 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 2. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 3. Terminy posiedzenia Rady Pedagogicznej ustala się w rocznym harmonogramie pracy Szkoły.
 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • podejmowaniu uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
 • uchwalanie regulaminu swej działalności;
 • tworzenie regulaminu realizacji projektu edukacyjnego;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 • projekt planu finansowego szkoły;
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt Statutu Szkoły albo jego zmian.
 2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Szkoły. W takim przypadku organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
 3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, a fakt ich podjęcia odnotowany jest w protokole z posiedzenia Rady.
 4. Członkowie Rady Pedagogicznej oraz osoby biorące udział w zebraniu Rady są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
 • 12.
  1. W Szkole działa rada rodziców, która jest reprezentacją rodziców uczniów Szkoły.
  2. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.
  3. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych w wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
  4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców; zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
  5. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora Szkoły z wnioskiem i opiniami dotyczącymi spraw Szkoły.
  6. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców.
  7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 • uchwalanie:
 1. programu wychowawczo - profilaktycznego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli i profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
  • opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
  • opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych w przypadku braku zgody między nauczycielami przedmiotu;
  • opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
  • opiniowanie formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego.
 1. Rada Rodziców może:
 • wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 • występować do Dyrektora Szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
 • delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
 • delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
 • 13.
 1. W Szkole działa samorząd uczniowski.
 2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 3. Zasady wybierania i działalności organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów Szkoły.
 4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna Samorządu.
 1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu

 

 • 14.

Warunki współdziałania organów szkoły

 1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
  w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem szkoły.
 2. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących życia
 3. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami szkoły odpowiada dyrektor szkoły.
 4. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły wg następującego trybu:
 • z każdego z organów szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład zespołu rozstrzygającego zaistniały problem;
 • decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50 % członków zespołów.
 1. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.
 2. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
 3. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu
 4. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące zasady postępowania:
 • konflikt dyrektor - rada pedagogiczna:
 1. spory pomiędzy dyrektorem, a rada pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady pedagogicznej,
 2. w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”;
 • konflikt dyrektor – rada rodziców:
 1. spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu rady rodziców z udziałem dyrektora,
 2. w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się opomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego;
 • konflikt dyrektor - samorząd uczniowski:
 1. spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego adyrektorem szkoły w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego;
 • konflikt rada pedagogiczna - samorząd
 1. spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz

 

 • 15.

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki

 1. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania
  i profilaktyki.
 2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów i rodziców oraz zebrania.
 3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie może być mniejsza niż 2 razy w półroczu.
 4. Rodzice uczestniczą w zebraniach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą oddziału w innym terminie.
 5. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do:
 • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy i szkole;
 • znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
 • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce:
 1. na zebraniach,
 2. podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem, konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela,
 3. w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką;
 • uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
 • udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych;
 • wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.

 

 • 16.

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom

 1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współudziale poradni:
  • na wniosek rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów:
 2. z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,
 3. przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia,
 • wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych;
 • indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją;
 • na podstawie orzeczeń poradni dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne – w miarę posiadanych środków finansowych;
 • nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów, uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych organizowanych na terenie poradni.
 1. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej:
 • zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci;
 • zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin;
 • sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych;
 • informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze.
 1. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem Szkoła nawiązuje współpracę z:
  • inspektorem ds. nieletnich;
  • kuratorem sądowym;
  • Policyjną Izbą Dziecka;
  • Pogotowiem Opiekuńczym;
  • Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami Poprawczymi;
  • innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji.
 • 17.

Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami
w zakresie działalności innowacyjnej

 1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia
  i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
 2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.
 3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach rady Pedagogiczne.
 • 18.

Organizacja wolontariatu szkolnego

 1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów.
 2. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym Dyrektora szkoły.
 3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych może sprawować wolontariusz.
 4. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły.

 

Rozdział IV

Organizacja Szkoły

 • 19.

Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 • 20.
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez dyrektora Szkoły w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku zatwierdzony przez organ prowadzący do dnia 29 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności:
 • liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 • ogólną liczbą godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;
 • liczbę oddziałów poszczególnych klas;
 • liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
 • dla poszczególnych oddziałów:
 1. a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,
 2. b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,
 3. c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
 4. d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
 5. e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 6. f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;

6) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

7) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

8) liczbę godzin zajęć świetlicowych;

9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

 • 21.

Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział tworzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe i przepisami odrębnymi.

 • 22.

Organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.

 • 23.
 1. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 1. Czwarta godzina obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w ramach tygodniowego wymiaru godzin może być realizowana w formie:
 • zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • gier i zabaw ruchowych;
 • aktywnych form turystyki;
 • imprez rekreacyjnych i rozgrywek sportowych;
 • uczestnictwa w ważnych dla środowiska wydarzeniach sportowych.
 1. Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, przygotowuje propozycje wskazujące formy realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego, powinny one uwzględniać:
 • potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia sportowe w danej dziedzinie sportu bądź aktywności ruchowej;
 • uwarunkowania lokalne;
 • miejsce zamieszkania uczniów;
 • tradycje sportowe szkoły i środowiska;
 • możliwości kadrowe.
 1. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I - III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 2. Liczba uczniów w oddziale klas I - III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
 3. W oddziałach klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz oddziałach klas dotychczasowego gimnazjum podział na grupy jest obowiązkowy:
  • na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych i informatyki liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;
  • na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów;
  • na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;
  • na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym - nie więcej niż 20, w tym do 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.

 

 • 24.

Organizacja oddziału przedszkolnego

 1. W szkole są prowadzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.
 2. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych wynosi nie więcej niż 25.
 3. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 4. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
 5. Czas prowadzonych zajęć w oddziale przedszkolnym - w szczególności nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
 • z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut;
 • z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.
 1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału oraz realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wskazane jest, aby ten sam nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Organizację pracy oddziałów przedszkolnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców.
 4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 5. Dzienny czas pracy oddziałów przedszkolnych ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora i Rady Rodziców. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie.

 

 • 25.
  1. Dzieci z oddziałów przedszkolnych przyprowadza i odbiera rodzic (prawny opiekun) lub upoważniona przez niego osoba pełnoletnia zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo.
  2. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają je ze szkoły oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły do domu.
 1. Osoba przyprowadzająca dziecko do oddziału przedszkolnego powinna przygotować je w szatni do pobytu w oddziale, a następnie przekazać je pracownikowi oddziału przedszkolnego. Od momentu wejścia dziecka do sali odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi nauczyciel przejmujący dziecko.
 1. Wypełnione upoważnienia do odbioru dzieci, rodzice osobiście przekazują nauczycielom lub dyrektorowi szkoły. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane bądź zmienione przez rodziców (prawnych opiekunów). Upoważnienie takie jest ważne przez rok szkolny.
 2. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i okazać go na żądanie nauczyciela.
 3. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 4. O przypadku odmowy wydania dziecka należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i podjąć wszystkie możliwe czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 5. Jeżeli dziecko nie zastanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów).
 6. Dyspozycje rodziców dotyczące nieodbierania dzieci przez jedno z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie Sądu.
 7. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania do szkoły zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w jednostce, do niezwłocznego odebrania dziecka.
 8. W oddziale przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach i badaniami profilaktycznymi, na które rodzice wyrażają zgodę.

 

 • 26.
 1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 2. Dziecko w wieku 5 lat ma prawo odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 3 obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

 

 • 27.
  1. Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
  2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, określa organ prowadzący.
  3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora jednostki. Dyrektor wyznacza także przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
  4. Przyjęcia dzieci w ciągu roku mogą odbywać się w miarę zwalnianych miejsc.

 

 • 28.
 1. Ze względu na liczbę uczniów dojeżdżających, na czas pracy rodziców uczniów lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, Szkoła organizuje świetlicę.
 2. Organizację zajęć świetlicy określa szczegółowo regulamin świetlicy zatwierdzony przez dyrektora Szkoły.
 3. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
 4. Świetlica pełni funkcje:
 • opiekuńczą;
 • wychowawczą;
 • profilaktyczną;
 • edukacyjną.
 1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
 2. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów.

 

 

 • 29.
 1. W Szkole działa biblioteka, która służy realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych, zaspakajaniu potrzeb i zainteresowań czytelniczo - informacyjnych uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej.
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.
 3. Do podstawowych form pracy biblioteki należy:
 • udostępnianie zbiorów;
 • udostępnianie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych;
 • systematyczne uzupełnianie zbiorów;
 • przeprowadzenie selekcji i kontroli zbiorów;
 • opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • opracowywanie rocznych planów pracy zajęć w bibliotece.
 1. Biblioteka działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez dyrektora Szkoły.
 2. Do zadań bibliotekarza należy:
 • gromadzenie, opracowywanie, katalogowanie księgozbioru i dokumentacji bibliotecznej;
 • opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki szkolnej;
 • dostosowanie czasu pracy biblioteki do planu lekcji uczniów przy zachowaniu dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach;
 • organizowanie współzawodnictwa czytelniczego oraz różnych form wizualnej informacji i propagowania książek;
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczna;
 • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
 • przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas;
 • rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów, wyrabia i pogłębia nawyk czytania i uczenia się;
 • współdziała z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych;
 • współuczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych szkoły.
 1. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:
  • właściwą obsadę personalną;
  • odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;
  • realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;
  • zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;
  • inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;
  • zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;
  • stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego
 2. Biblioteka szkolna współpracuje z:

1) uczniami;

2) nauczycielami i wychowawcami;

3) rodzicami;

4) innymi bibliotekami.

 1. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązać współpracę z:

1) gminą;

2) władzami lokalnymi;

3) ośrodkami kultury;

4) innymi instytucjami.

 1. W szkole istnieją przyjęte zasady współpracy biblioteki z osobami i podmiotami wymienionymi w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu. Szczegółowe informacje dotyczące pracy biblioteki szkolnej znajdują się w Regulaminie Biblioteki Szkolnej.
 • 30.
 1. Szkoła organizuje współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
 2. Celem pomocy psychologicznej i pedagogicznej udzielanej uczniom jest wspieranie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, w szczególności przez korygowanie braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
 4. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:
  • z niepełnosprawności;
  • z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania i emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w Szkole może być udzielana na wniosek: ucznia, rodziców, nauczyciela, wychowawcy, Dyrektora.
 2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole może być udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • porad, konsultacji i warsztatów dla uczniów;
 • porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli;
 • klas terapeutycznych;
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
 1. Objęcie ucznia indywidualnymi zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi oraz innymi zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodziców.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
 • rodzicami uczniów;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi szkołami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
  • ucznia;
  • rodziców ucznia;
  • dyrektora szkoły;
  • nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia zuczniem;
  • poradni;
  • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
  • pomocy nauczyciela;
  • asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy;
  • pracownika socjalnego;
  • asystenta rodziny;
  • kuratora sądowego;
  • organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

 • 31.
 1. W Szkole zatrudnieni są nauczyciele i pracownicy obsługi.
 2. Zasady zatrudnienia pracowników określają odrębne przepisy.
 • 32.
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za efekty i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Nauczyciele pokrewnych przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe.
 3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
 • organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;
 • wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;
 • organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego oraz metodycznego dla nauczycieli stażystów.
 1. Zadaniem wychowawcy oddziału klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
  • zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi zasadami oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów oraz wystawiania ocen z zachowania;
  • współdziałanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów uczących w jego oddziale w zakresie bieżących postępów w nauce;
  • analizowanie przyczyn trudności i niepowodzeń uczniów oraz podejmowanie działań profilaktycznych przeciwdziałających temu zjawisku;
  • prowadzenie na bieżąco dokumentacji oddziału określonej odrębnymi przepisami;
  • poznawanie warunków życia uczniów, otaczanie ich opieką, dbałość o ich zdrowie i bezpieczeństwo.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do:
 • prawidłowej realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego;
 • doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej;
 • wzbogacania swojego warsztatu pracy oraz dbania o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny;
 • udzielania pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • pełnienia dyżurów w czasie przerw według harmonogramu zatwierdzonego przez Dyrektora.
 1. Nauczyciel ma prawo do:
 • poszanowania godności osobistej i godności zawodu;
 • warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków dydaktyczno – wychowawczych;
 • formułowania autorskich i innowacyjnych programów nauczania;
 • wyboru programów i podręczników oraz innych środków dydaktycznych;
 • stosowania takich metod nauczania i wychowania jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne;
 • oceniania uczniów zgodnie z ich postępami w nauce i zachowaniu z uwzględnieniem przepisów niniejszego Statutu.
 • 33.

Zadania pracowników obsługi określają indywidualne zakresy obowiązków ustalone przez dyrektora Szkoły.

 

Rozdział VI

Prawa i obowiązki ucznia

 • 34.

Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich;

3) sprawiedliwej i obiektywnej oraz jawnej oceny oraz znajomości zasad i sposobu kontroli postępów w nauce;

4) zapoznania się z programem nauczania oraz obowiązującymi zasadami oceniania, promowania i klasyfikowania;

5) pomocy ze strony nauczycieli w przypadku trudności w nauce;

6) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych;

7) reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami.

    

 • 35.

Uczeń ma obowiązek:

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza dotyczących:
 • systematycznego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z dokonanym wyborem;
 • usprawiedliwiania nieobecności w formie pisemnej w terminie jednego tygodnia od dnia powrotu do szkoły,
 • aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz przygotowywania się do nich, noszenia niezbędnych podręczników, zeszytów itp.;
 • przestrzegania zakazu używania na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych zakłócających tok lekcji, zakaz ten nie dotyczy przerw pomiędzy zajęciami;
 • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 • dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
 • dbania o mienie własne, szkolne i mienie innych uczniów;
 • aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw;
 • szanowania przekonań, poglądów i godności drugiego człowieka;
 • reagowania na zło, krzywdę i zagrożenia zauważone w szkole i poza nią;
 • odrzucania negatywnych wzorców zachowań i wystrzegania się szkodliwych nałogów;
 • bycia odpowiedzialnym za własne życie i rozwój osobowości;
 • dbania o własne zdrowie i przestrzegania zasad higieny;
 • godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz;
 • dbania o schludny, czysty i estetyczny wygląd:
  1. strój nie może obnażać części ciała (ramiona, brzuch, plecy, dekolt, pośladki),
  2. strój ucznia powinien zasłaniać bieliznę osobistą,
  3. uczeń nie powinien zakładać przesadnej ilości biżuterii (szczególnie kolczyków),
  4. nie dopuszcza się zbyt wyrazistego makijażu i farbowania włosów.
 1. Uczeń dotychczasowego gimnazjum ma obowiązek brać udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Rozdział VII

Nagrody i kary

 • 36.
 1. Uczeń otrzymuje nagrody na zakończenie roku szkolnego:
 • świadectwo z wyróżnieniem za średnią ocen końcoworocznych 4,75 i więcej a także zachowanie bardzo dobre lub wzorowe a jego rodzice list gratulacyjny;
 • książkowe za wybitne wyniki w nauce:
  1. w oddziałach I – III wg propozycji nauczyciela wychowawcy,
  2. w oddziałach IV - VIII szkoły podstawowej i oddziałów klas dotychczasowego gimnazjum za średnią ocen co najmniej 4,75,
  3. w oddziale klasy VIII szkoły podstawowej i oddziale kl. III dotychczasowego gimnazjum za zajęcie lokaty w 8 lub 9 staninie wyników egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego;
 • książkowe za 100% frekwencję;
 • rzeczowe lub dofinansowanie do wycieczki za reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach lub zawodach sportowych;
 • rzeczowe lub dofinansowanie do wycieczki za szczególnie wyróżniającą pracę społeczną na rzecz szkoły;
 • wyróżnienie dyrektora szkoły za średnią rocznych ocen co najmniej 4,5;
 1. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń, który czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę ma prawo wnieść zastrzeżenia do Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.
 • 37.
 1. Za popełnione wykroczenia na ucznia może być nałożona kara.
 2. Do kar zalicza się:

1) upomnienie lub nagana wychowawcy oddziału klasy;

2) upomnienie lub nagana dyrektora Szkoły;

3) zakaz reprezentowania Szkoły na zewnątrz, łącznie z zakazem brania udziału w wycieczkach, rajdach, itp.;

4) przeniesienie do oddziału klasy równoległej;

5) przeniesienie do innej szkoły.

 

 • 38.
Tryb odwoławczy od kary
 1. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez wychowawcę oddziału lub samorząd uczniowski w terminie 7 dni od jego zdaniem krzywdzącej Wniosek ten jest dla dyrektora szkoły wiążący i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni.
 2. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu, może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą.
 3. O udzielonych karach regulaminowych szkoła powiadamia rodziców w terminie nie dłuższym niż 7
 4. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara przyczyni się do osiągnięcia celu

Rozdział VIII

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

 • 39.
 1. Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 • zachowanie ucznia.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
 • 1) wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
 • 2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału klasy, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.
 • 40.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej;
 • udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 • wdrożenie ucznia do systematycznej pracy.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; według skali przyjętej w szkole,
 • ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 • 41.
 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 1. Do zadań i obowiązków wychowawcy w zakresie oceniania zachowania uczniów należy poinformowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów na godzinie wychowawczej oraz ich rodziców na pierwszym spotkaniu o:
 • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych są do wglądu u nauczyciela uczącego.
 • 42.
 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Ocenianie bieżące prowadzone jest systematycznie, tj. równomiernie rozłożone na cały okres klasyfikacyjny.
 3. Nauczyciel podczas ustalania oceny bieżącej może wykorzystać następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:
 • ustne odpowiedzi na lekcji;
 • prace kontrolne w postaci wypracowania, dyktanda, zadań;
 • testy i sprawdziany;
 • wytwory pracy ucznia;
 • notatki sporządzone w zeszycie i ćwiczeniach;
 • zadania domowe;
 • polecenia wykonywania określonych zadań, ćwiczeń, które uczeń wykonuje w zeszycie przedmiotowym, w zeszycie ćwiczeń, ustnie, przy tablicy;
 • prowadzenie zeszytu;
 • udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;
 • zaangażowanie w pracę podczas lekcji;
 • dodatkową pracę;
 • kontrola systematyczności udziału ucznia w zajęciach wychowania fizycznego;
 • aktywność na lekcji.
 1. Nauczyciel ustala i przekazuje uczniom oceny pisemnych prac kontrolnych (zadań klasowych, zadań domowych) w terminie nie później niż w ciągu 2 tygodni.
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 • na wniosek ustny uzasadnia w formie ustnej, a fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym z datą i podpisem;
 • na wniosek pisemny uzasadnia w formie pisemnej, a fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym z datą i podpisem.
 1. Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany przechowywać sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne przez okres jednego roku do 15 września następnego roku szkolnego.
 2. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane:
 • uczniowi na lekcji podczas analizowania wyników;
 • rodzicom w czasie spotkań z wychowawcą i nauczycielami;
 • na wniosek ucznia lub jego rodziców podczas indywidualnych kontaktów z wychowawcą, nauczycielami lub Dyrektorem Szkoły.
 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, wychowawca oddziału klasy jest zobowiązany do przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu podczas przyjętych w szkole form współpracy z rodzicami, w szczególności:
 • w trakcie spotkań klasowych z rodzicami;
 • podczas dni otwartych - spotkań rodziców z nauczycielami uczącymi dziecko;
 • podczas indywidualnych spotkań nauczycieli z rodzicami;
 • poprzez pisemne informacje przekazywane rodzicom.
 • przez wpisywanie ocen w dzienniku papierowym i elektronicznym;
 • w trakcie rozmów telefonicznych z rodzicami/opiekunami prawnymi
 1. Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w ramach poszczególnych zajęć są:
 • zakres wiedzy i umiejętności;
 • stopień zrozumienia materiału;
 • umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce;
 • zaangażowanie i wysiłek włożony w proces dydaktyczny.
 1. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 2. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:
 • odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania;
 • przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;
 • wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.
 • 43.
 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
 • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
 • nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
 • posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
 • 44.
 1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestnictwa ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszych etapach edukacyjnych.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 5. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego:
 • na podstawie zaświadczenia lekarskiego określającego czas takiego zwolnienia;
 • na własną lub rodziców prośbę w danym dniu.
 1. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego w danym dniu podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
 2. Uczeń zwolniony z zajęć pozostaje pod opieką nauczyciela prowadzącego określone zajęcia. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca oddziału klasy.
 • 45.
 1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 • 46.
 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 • 47.
 1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim tygodniu stycznia danego roku szkolnego. Dokładny termin klasyfikacji śródrocznej wyznacza Dyrektor Szkoły na początku każdego roku szkolnego.
 2. Klasyfikację roczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w czerwcu nie później jednak niż 5 dni przed rozpoczęciem ferii letnich. Dokładny termin klasyfikacji rocznej wyznacza Dyrektor Szkoły na początku każdego roku szkolnego.
 3. Trzy tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca oddziału klasy w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne informuje rodziców ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a wychowawca oddziału klasy informuje o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w formie pisemnej. Rodzice potwierdzają zapoznanie się z informacjami podpisem na zawiadomieniu.
 4. 2 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o ustalonych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a wychowawca oddziału klasy informuje o ustalonej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 5. Informacje, o których mowa w ust. 4 nauczyciele i wychowawca oddziału klasy przekazują uczniowi podczas zajęć edukacyjnych w formie ustnej.
 6. Uczeń może otrzymać wyższą od przewidywanej roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych lub roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, jeżeli:
 • uczeń lub jego rodzice zwrócą się do dyrektora w formie pisemnej o ustalenie wyższej niż przewidywana ocena roczna w okresie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej, wniosek musi zawierać uzasadnienie;
 • dyrektor przekazuje wniosek odpowiednio nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia edukacyjne lub wychowawcy;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub wychowawca klasy jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków ucznia;
 • nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może przed posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, w formach stosowanych przez nauczyciela, w obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczne;
 • uczeń wykona określone przez nauczyciela lub wychowawcę zadania niezbędne do otrzymania wyższej oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela nie później niż 2 dni przed terminem posiedzenia Rady Pedagogicznej.
 1. Warunkiem umożliwienia uczniowi ubiegania się o uzyskanie wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jest zaistnienie jednej z wymienionych okoliczności:
 • uczeń miał poważne problemy zdrowotne;
 • uczeń znalazł się w trudnej sytuacji rodzinnej.
 1. Niespełnienie warunków określonych w ust. 6 lub niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w ust. 7 powoduje ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania takiej, jak przewidywana.
 • 48.
 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do oddziału klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 • 49.
 1. Bieżące oceny z zajęć edukacyjnych, w oddziałach klas IV-VIII Szkoły Podstawowej i oddziałach klas dotychczasowego Gimnazjum, ustala się według następującej skali:
 • stopień celujący             – 6;
 • stopień bardzo dobry – 5;
 • stopień dobry – 4;
 • stopień dostateczny – 3;
 • stopień dopuszczający – 2;
 • stopień niedostateczny – 1;
 1. W przypadku ustalania bieżących ocen można dodatkowo wpisać obok ocen znaki „+”
  i „-”:
 • 1) Ocenę z plusem otrzymuje uczeń przekraczający nieznacznie wymogi określone na daną ocenę. Ocenę z minusem otrzymuje uczeń nieznacznie niespełniający wymogów na daną ocenę;
 • 2) Oprócz ocen bieżących nauczyciel może odnotować w dzienniku:
 1. a) nieprzygotowanie ucznia do zajęć - ,
 2. b) brak zadania domowego - bz,
 3. c) aktywność ucznia na lekcji - „+” (aktywność) lub „-” (bierność);
 • 3) Schemat przeliczania plusów i minusów za aktywność ucznia na lekcji oraz zadań domowych na ocenę ustala nauczyciel przedmiotu w Przedmiotowym Systemie Oceniania.
 • W klasach VII i VIII szkoły podstawowej oraz II i III dotychczasowego gimnazjum nie ma możliwości poprawy tych ocen.
 1. Stopnie, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 1 pkt 6.
 2. Ocena opisowa – to charakterystyka osiągnięć ucznia w nauce z poszczególnych edukacji i zachowaniu. Ocenę opisową roczną i półroczną sporządza się na podstawie osiągnięć uczniów i oceny opisowej zawartej w zeszytach, kartach pracy, sprawdzianach, kartkówkach i kartach obserwacji. Osiągnięcia uczniów z poszczególnych edukacji odnotowane są w dzienniku lekcyjnym na koniec I i II półrocza i obejmują edukację: polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, społeczną, plastyczną, techniczną, muzyczną, informatyczną i wychowanie fizyczne.
 3. Uczeń otrzymuje znaki: A!, A, B, C, D, E.

Metodyczne i pełne znaczenie poszczególnych znaków to:

 • A!– uczeń pracuje doskonale - otrzymuje uczeń, który:
 1. podsiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej edukacji,
 2. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 3. posługuje się biegle zdobytymi wiadomościami,
 4. proponuje rozwiązania nietypowe,
 5. rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danego oddziału;
  • A – uczeń pracuje bardzo dobrze - otrzymuje uczeń, który:
 6. opanował w stopniu bardzo dobrym zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej,
 7. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomości,
 8. samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w podstawie programowej,
 9. potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach;
  • B - uczeń pracuje dobrze - otrzymuje uczeń, który:
 10. opanował podstawowe treści programowe w dobrym stopniu,
 11. poprawnie stosuje zdobytą wiedzę,
 12. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;
  • C- uczeń czasami wymaga pomocy - otrzymuje uczeń, który:
 13. opanował zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych w danym oddziale w sposób dostateczny,
 14. ma podstawowy zasób wiedzy,
 15. rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu trudności;
  • D - uczeń często potrzebuje pomocy - otrzymuje uczeń, który:
 16. opanował materiał nauczania w stopniu wystarczającym,
 17. rozwiązuje, niektóre proste zadania pod kierunkiem nauczyciela,
 18. opanował podstawowe wiadomości i umiejętności w elementarnym zakresie;
  • E- uczeń pracuje niezadowalająco - otrzymuje uczeń, który:
 19. nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danym oddziale,
 20. nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwinąć zadania o niewielkim stopniu trudności.
 21. Ustalone przez nauczyciela oceny bieżące wpisywane są w klasach I – III do dziennika zajęć, a w oddziałach klas IV-VIII Szkoły Podstawowej i oddziałach klas dotychczasowego Gimnazjum do dziennika lekcyjnego.
 22. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, w oddziałach klas IV-VIII Szkoły Podstawowej i oddziałach klas dotychczasowego Gimnazjum, ustala się w stopniach według następującej skali:
 • stopień celujący             – 6;
 • stopień bardzo dobry – 5;
 • stopień dobry – 4;
 • stopień dostateczny – 3;
 • stopień dopuszczający – 2;
 • stopień niedostateczny – 1.
 1. Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych ucznia:
 • 1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 1. Rozwiązuje samodzielnie złożone i trudne problemy, gwarantujące pełne opanowanie materiału podstawowego i znacznie wykraczającego poza program nauczania,
 2. Podejmuje działania z własnej inicjatywy wynikające z indywidualnych zainteresowań;
 • 2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. Rozwiązuje samodzielnie problemy, gwarantujące pełne opanowanie programu nauczania,
 2. Stosuje zdobytą wiedze w nowych sytuacjach;
 • 3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. Opanował wiadomości i umiejętności, przydatne z danego przedmiotu, stosowane w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika, ale nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania;
 • 4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 1. Opanował wiadomości i umiejętności, niezbędne do kontynuowania nauki, o niewielkim stopniu złożoności, ale nie opanował w pełni podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania;
 • 5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 1. Opanował proste treści programowe, niezbędne do kontynuowania nauki, o niewielkim stopniu złożoności, ale nie potrafi wykorzystać ich w sytuacjach typowych, popełnia błędy, ma braki w wiadomościach, korzysta ze wskazówek nauczyciela;
 • 6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 1. Nie opanował prostych treści programowych i nawet korzystając ze wskazówek nauczyciela, nie potrafi ich zastosować.
 2. W oddziałach klas I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi z wyjątkiem ocen z religii, które ustalane są zgodnie ze skalą obowiązującą w oddziałach klas IV-VIII Szkoły Podstawowej.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Ocenianie rozpoczyna się od początku roku szkolnego.
 • 50.
 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom
 • udział uczniów dotychczasowego gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego;
 • udział uczniów w wolontariacie.
 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, w oddziałach klas IV-VIII Szkoły Podstawowej i oddziałach klas dotychczasowego Gimnazjum, ustala się według następującej skali:
 • wzorowe;
 • bardzo dobre;
 • dobre;
 • poprawne;
 • nieodpowiednie;
 • W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów dopuszcza się stosowanie skrótów:
 • wzorowe – wz;
 • bardzo dobre – bdb;
 • dobre – db;
 • poprawne – popr;
 • nieodpowiednie – ndp;
 • naganne – ng.
 1. W oddziałach klas I – III ocena zachowania jest oceną opisową.
 2. Ocena zachowania uwzględnia:

1). Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym:

 1. udział w olimpiadach przedmiotowych, w konkursach szkolnych, w konkursach pozaszkolnych z uwzględnieniem poszczególnych etapów eliminacji, zawodach sportowych,
 2. wywiązywanie się z powierzanych funkcji w szkole i w klasie,
 3. organizowanie i uczestnictwo w imprezach szkolnych, klasowych, międzyszkolnych i środowiskowych organizowanych przez szkołę, prace na rzecz szkoły i klasy,
 4. pomoc kolegom w nauce,
 5. punktualność, frekwencję na zajęciach;

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych:

 1. zachowanie na lekcji,
 2. wykonywanie poleceń nauczyciela,
 3. zachowanie wobec nauczyciela na terenie szkoły i na ulicy,
 4. zachowanie wobec kolegów,
 5. kulturę osobistą,
 6. poszanowanie mienia cudzego, wspólnego i własnego,
 7. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych,
 8. zachowanie podczas wycieczek i imprez;
 9. poszanowanie przyrody;
 10. postawę proekologiczną.
 11. Przy wystawianiu oceny z zachowania za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą. Należy jednak zwracać większą uwagę na zachowanie uczniów zarówno w czasie lekcji, jak i w czasie przerwy.
 12. Kryteria oceny z zachowania:

1) OCENA WZOROWA

 Uczeń:

 1. wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia statutu szkoły, zalecenia dyrektora, wychowawcy i samorządu uczniowskiego, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w oddziale i szkole,
 2. dba o honor i tradycje szkoły, godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; uczestniczy w zajęciach szkolnych, troszczy się o schludny wygląd, ubiera się stosownie do okazji,
 3. wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych,
 4. wykazuje własną inicjatywę w podejmowaniu działań na rzecz oddziału, szkoły i środowiska, uczestnicząc w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych, reprezentuje szkołę na zewnątrz,
 5. samodzielnie doskonali swą wiedzę i umiejętności, rozwija swoje zainteresowania,
 6. jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe,
 7. dba o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu,
 8. systematyczne uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności oraz spóźnień w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,
 9. dba o zdrowie oraz propaguje zdrowy i bezpieczny styl życia,
 10. przestrzega wszystkich zasad zachowania podczas przerw i właściwie reaguje na ich łamanie,
 11. właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła, swoją postawą stanowi wzór do naśladowania,
 12. w pracy z grupą wykazuje pozytywne cechy podczas pełnienia powierzonej mu funkcji,
 13. jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych, potrafi stawać w obronie innych,
 14. dba o piękno mowy ojczystej,
 15. jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu,
 16. nie ma uwag negatywnych,
 17. szanuje własność swoją i cudzą,
 18. podczas realizacji projektu gimnazjalnego uczeń czynnie uczestniczy w formułowaniu tematu projektu,  aktywnie uczestniczy w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji;

2) OCENA BARDZO DOBRA

  Uczeń:

 1. bardzo dobrze wypełnia wszystkie postanowienia statutu szkoły, zalecenia dyrektora, wychowawcy i samorządu uczniowskiego, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w oddziale i szkole,
 2. dba o honor i tradycje szkoły, godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; uczestniczy w zajęciach szkolnych, troszczy się o schludny wygląd, ubiera się stosownie do okazji,
 3. wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych,
 4. wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działań na rzecz oddziału, szkoły i środowiska, uczestnicząc w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych, reprezentuje szkołę na zewnątrz,
 5. systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych, doskonali swą wiedzę i umiejętności, rozwija swoje zainteresowania,
 6. jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, bardzo dobrze pełni dyżury klasowe,
 7. dba o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu,
 8. systematyczne uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności oraz spóźnień w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,
 9. dba o zdrowie oraz propaguje zdrowy i bezpieczny styl życia,
 10. przestrzega wszystkich zasad zachowania podczas przerw i właściwie reaguje na ich łamanie,
 11. właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła,
 12. jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych,
 13. zgodnie współpracuje w grupie,
 14. jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu,
 15. nie ma uwag negatywnych,
 16. szanuje własność swoją i cudzą,
 17. podczas realizacji projektu gimnazjalnego uczeń czynnie uczestniczy w formułowaniu tematu projektu,  aktywnie uczestniczy w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji;

3) OCENA DOBRA

  Uczeń:

 1. dobrze wypełnia wszystkie postanowienia statutu szkoły, zalecenia dyrektora, wychowawcy i samorządu uczniowskiego,
 2. dba o honor i tradycje szkoły, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,
 3. uczestniczy w zajęciach szkolnych, troszcząc się o schludny wygląd, ubiera się stosownie do okazji,
 4. wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych,
 5. zazwyczaj bierze udział w pracy na rzecz klasy i szkoły, uczestnicząc w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych, reprezentuje szkołę na zewnątrz,
 6. przygotowuje się do zajęć szkolnych, dąży do doskonalenia wiedzy i umiejętności oraz rozwijania swoich zainteresowań,
 7. stara pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, dobrze pełni dyżury klasowe,
 8. stara się dbać o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu,
 9. systematyczne uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia nieobecności oraz spóźnień,
 10. zazwyczaj unika konfliktów i kłótni,
 11. przestrzega zasad zachowania podczas przerw,
 12. zazwyczaj właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła,
 13. stara się być tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych osób, zgodnie współpracuje w grupie,
 14. dopuszcza się dwie uwagi negatywne w ciągu półrocza,
 15. szanuje własność swoją i cudzą,
 16. uczeń wypełnia swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, stara się wywiązywać z przyjętych zadań;

4) OCENA POPRAWNA

 Uczeń:

 1. stara się wypełniać wszystkie postanowienia statutu szkoły, zalecenia dyrektora, wychowawcy i samorządu uczniowskiego,
 2. stara się dbać o honor i tradycje szkoły, zdarza mu się łamać zasady kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
 3. uczestniczy w zajęciach szkolnych, nie zawsze troszczy się o schludny wygląd,
 4. przejawia szacunek wobec tradycji i symboli narodowych,
 5. zazwyczaj bierze udział w pracy na rzecz klasy i szkoły, rzadko uczestniczy w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych, reprezentuje szkołę na zewnątrz,
 6. przygotowuje się do większości zajęć szkolnych,
 7. poprawnie wypełnia obowiązki powierzone mu przez nauczyciela,
 8. stara się dbać o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu,
 9. ma pojedyncze nieusprawiedliwienia, nieobecności i spóźnienia,
 10. zdarza mu się popadać w konflikty z kolegami i innymi osobami,
 11. zdarza mu się łamać zasady kulturalnego zachowania w szkole i poza nią,
 12. nie zawsze właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła,
 13. nie zawsze zgodnie współpracuje w grupie,
 14. sporadycznie przejawia brak szacunku do innych osób, często nie reaguje na zwracanie mu uwagi,
 15. dopuszcza się trzy uwagi negatywne w ciągu półrocza,
 16. stara się szanować własność swoją i cudzą
 17. stara się unikać zachowań agresywnych,
 18. uczeń wypełnia swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarza mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole;

5) OCENA NIEODPOWIEDNIA

 Uczeń:

 1. nie wywiązuje się z wypełniania  postanowień statutu szkoły, zaleceń dyrektora, wychowawcy i samorządu uczniowskiego,
 2. nie dba o honor i tradycje szkoły,
 3. nie zawsze uczestniczy w zajęciach szkolnych, nie dba o własny wygląd,
 4. nie przejawia szacunku wobec tradycji i symboli narodowych,
 5. nie bierze udziału w pracach na rzecz oddziału, szkoły i środowiska,
 6. nie uczestniczy w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych, nie reprezentuje szkoły na zewnątrz,
 7. lekceważy przygotowanie się do zajęć szkolnych,
 8. lekceważy doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie swoich zainteresowań,
 9. niesystematycznie wypełnia powierzone mu obowiązki,
 10. sporadycznie uważa na lekcjach, często rozmawia z innymi uczniami i zabiera głos nawet, gdy nie zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela,
 11. niszczy mienie szkolne, społeczne i prywatne,
 12. ma liczne nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia,
 13. swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych osób,
 14. nie reaguje na przejawy krzywdy i zła,
 15. swoim zachowaniem przeszkadza członkom grupy w pracy,
 16. nie przejawia tolerancji wobec przekonań i poglądów innych osób,
 17. łamie zalecenia dyrektora, wychowawcy i samorządu uczniowskiego,
 18. łamie zasady kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
 19. przejawia brak szacunku wobec innych osób,
 20. ma powyżej pięciu uwag negatywnych,
 21. jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu,
 22. przejawia agresję słowną i fizyczną;
 23. nie szanuje własności cudzej,
 24. uczeń często zaniedbuje swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawia współpracy, co ma wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiąże się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego;

6) OCENA NAGANNA

  Uczeń:

 1. łamie postanowienia statutu szkoły, zalecenia dyrektora, wychowawcy i samorządu uczniowskiego,
 2. odrzuca troskę o honor i tradycje szkoły,
 3. nie bierze udziału w pracach na rzecz oddziału, szkoły i środowiska,
 4. nie uczestniczy w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych, nie reprezentuje szkoły na zewnątrz,
 5. lekceważy przygotowanie się do zajęć szkolnych,
 6. lekceważy doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie swoich zainteresowań,
 7. lekceważy wypełnianie powierzonych mu obowiązków,
 8. świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne i prywatne, kradnie,
 9. ma dużą liczbę nieusprawiedliwionych godzin i spóźnień,
 10. notorycznie łamie zasady zachowania na przerwach, nie reaguje na uwagi innych osób,
 11. uniemożliwia pracę w grupie nie zachowując uwagi, rozmawiając z innymi uczniami oraz lekceważąc polecenia nauczycieli,
 12. łamie zalecenia dyrektora, wychowawcy i samorządu uczniowskiego, nie przestrzega postanowień statutu szkoły, namawia innych do ich nieprzestrzegania,
 13. drastycznie łamie zasady kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
 14. przejawia brak szacunku wobec innych osób,
 15. często i świadomie prowokuje otoczenie swoim zachowaniem,
 16. przejawia agresję słowną i fizyczną,
 17. ubiera się niezgodne z normami obyczajowymi
 18. jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu,
 19. ma wiele uwag negatywnych w ciągu półrocza,
 20. nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.
 21. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 • promocję do oddziału klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 • 51.
 1. Obowiązuje następujący tryb postępowania przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia:
 • najpóźniej 7 dni przez posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wychowawca klasy na zajęciach z uczniami ustala ocenę na podstawie:
  1. samooceny ucznia,
  2. oceny zespołu uczniowskiego, rozumianej jako opinii uczniów danego oddziału klasy, dokonanej przez każdego ucznia,
  3. oceny nauczycieli,
  4. oceny wychowawcy;
 • ustalenie oceny zachowania ucznia odbywa się zgodnie z kryteriami zawartymi w Statucie Szkoły;
 • w celu ustalenia oceny zachowania ucznia wychowawca może posłużyć się przygotowanym przez siebie formularzem lub ankietą;
 • ustaloną ocenę zachowania wychowawca odnotowuje w odpowiedniej rubryce w dzienniku lekcyjnym,
 • forma ustalenia oceny przez nauczycieli, samooceny ucznia i oceny zespołu uczniowskiego ma postać tabeli.
 1. W dzienniku lekcyjnym znajduje się miejsce na notatki - nauczyciele w ciągu I i II półrocza wpisują tam swoje uwagi i spostrzeżenia o pozytywnym i negatywnym zachowaniu uczniów.
 2. Wychowawca systematycznie analizuje wpisane uwagi – notatki i informuje o nich ucznia, by mógł on świadomie kierować swym zachowaniem i miał szansę w ciągu półrocza naprawić ewentualne błędy oraz podwyższyć ocenę śródroczną i końcoworoczną.
 3. Do naniesionych uwag i spostrzeżeń mają wgląd: wychowawca, nauczyciele przedmiotów, rodzice (lub prawni opiekunowie), uczniowie.
 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania wpisywane są do dziennika przez wychowawcę najpóźniej 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 • 52.
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 • realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
 • spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jako przewodniczący komisji oraz nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
 • Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
 • Nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice ucznia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
  w szczególności:
 • imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 • zadania egzaminacyjne;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

5) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;

 • 6) imię i nazwisko ucznia;
 • 7) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.
 • 53.
 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 54.
 3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 54 i § 56 ust. 1.
 4. Ustalona przez wychowawcę oddziału klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 54.
 • 54.
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 2. W skład komisji wchodzą:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,
  2. wychowawca oddziału klasy,
  3. wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
  4. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
  5. przedstawiciel rady rodziców,
  6. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
  7. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole.
 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 56 ust. 1.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. skład komisji,
 2. termin sprawdzianu,
 3. zadania sprawdzające,
 4. ustaloną ocenę klasyfikacyjną,
 5. nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
 6. imię i nazwisko ucznia;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. wynik głosowania,
 4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem,
 5. imię i nazwisko ucznia.
 6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 7. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
 9. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń nie może przekroczyć 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 • 55.
 1. Uczeń oddziału klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy programowo wyższej.
 2. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału klasy lub na wniosek wychowawcy oddziału klasy i po uzyskaniu zgody rodziców oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I i II szkoły podstawowej do oddziału klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 3. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I - III. Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.
 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny otrzymane z tych zajęć.
 7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
 8. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 58 ust. 1, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo wyższej i powtarza oddział, z zastrzeżeniem § 56 ust. 10.
 9. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.
 • 56.
 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. W skład komisji wchodzą:
 • Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
  w szczególności:
 • skład komisji;
 • termin egzaminu poprawkowego;
 • zadania egzaminacyjne;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną;
 • nazwę zajęć edukacyjnych;
 • imię i nazwisko ucznia.
 • Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo wyższej i powtarza oddział.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.
 • 57.

Egzamin ósmoklasisty

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
 • język polski;
 • matematykę;
 • język obcy nowożytny;
 • jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
 1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
 2. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
 3. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
 • nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo
 • przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem.
 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
 2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.
 • 58.
 1. Uczeń kończy Szkołę Podstawową lub dotychczasowe Gimnazjum:
 • jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymane w oddziale klasy programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w oddziałach programowo niższych w szkole danego typu, otrzymał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej;
 • jeżeli przystąpił odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej i egzaminu w dotychczasowym Gimnazjum organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Uczeń kończy Szkołę Podstawową lub dotychczasowe Gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

 • 59.
 1. Szkoła posiada pieczęć urzędową zawierającą nazwę Szkoły.
 2. Szkoła używa pieczęci urzędowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 60.

 Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • 61.

Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy.

 • 62.

Z dniem 31 sierpnia 2019r. Gimnazjum w Chlewie przestanie istnieć. Z dniem 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować dotychczasowe