^w górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Gościmy

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

Losowe zdjęcie

konkurs_piosenki_warta.jpg

Wydarzenia

Informacje:

W zakładach POBIERALNIA są do pobrania:

- pocedury zasad bezpieczeństwa

-o udzieleniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

-zgoda na wycieczkę

-informacja o ubezpieczeniu

-szkolny zestaw programów

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Statut szkoły

 

STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W CHLEWIE

Rok szkolny 2018/2019

Rozdział 1

Podstawowe informacje o szkole

 • 1.

Ilekroć w statucie, bez bliższego określenia, jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2017 r. poz. 59 ze zm.);

2) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Chlewie;

3) organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Goszczanów;

4) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej w Chlewie;

5) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Chlewie;

6) pracowniku niepedagogicznym – należy przez to rozumieć pracownika Szkoły Podstawowej
w Chlewie niebędącego nauczycielem;

7) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia lub dziecko w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Chlewie;

8) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Chlewie;

9) statucie – należy przez to rozumieć statut Szkoły Podstawowej w Chlewie;

10) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć organ Szkoły Podstawowej w Chlewie,
w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, o jakim jest mowa w art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

11) radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Chlewie;

12) samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Chlewie.

 • 2.
 1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa w Chlewie.
 2. Szkoła jest publiczną, ośmioletnią szkołą podstawową. Jej ukończenie umożliwia kontynuację nauki na ponadpodstawowym etapie kształcenia.
 3. Siedzibą szkoły jest budynek o numerze 51A w Chlewie.
 4. Organem Prowadzącym szkołę jest Gmina Goszczanów z siedzibą przy ul. Kaliskiej 19
  w Goszczanowie.
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.
 6. Szkoła jest jednostką budżetową posiadającą wydzielony rachunek dochodów a obsługę finansowo-księgową zapewnia Referat Oświaty i Sportu Gminy Goszczanów mieszczący się przy ul. Kaliskiej 19 w Goszczanowie.
 7. W strukturze szkoły są oddziały przedszkolne, których organizację oraz zasady funkcjonowania, a także prawa i obowiązki dzieci do nich uczęszczających i ich rodziców oraz nauczycieli tych oddziałów i ich zadania określa rozdział 10 statutu.
 8. W strukturze szkoły do 31 sierpnia 2019 r. są klasy gimnazjalne, których organizację oraz zasady funkcjonowania, a także prawa i obowiązki oraz zasady oceniania uczniów tych klas, jak również prawa i obowiązki rodziców tych uczniów oraz nauczycieli tych klas i ich zadania, określa rozdział 12 statutu.
 9. Do uczniów i rodziców oddziałów, o jakich mowa w ust. 7 i 8, mają zastosowanie odpowiednio rozdziały 10 i 11, a w zakresie tam nieuregulowanym należy stosować odpowiednio zapisy pozostałych rozdziałów statutu.
 10. Rekrutację uczniów do szkoły regulują przepisy rozdziału 6 ustawy.
 • 3.
 1. Ustalona nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu, na pieczęciach może być użyty czytelny skrót nazwy.
 2. Szkoła używa różnych pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami. Są to:
  • mała i duża pieczęć urzędowa – okrągła z godłem państwa w środku i napisem
   w otoku:

„Szkoła Podstawowa w Chlewie”;

 • podłużna pieczęć adresowa o następującej treści:

„Szkoła Podstawowa w Chlewie

Chlewo 51A, 98-215 Goszczanów

Tel. 43 333 04 53

NIP 8272120834 REGON: 001149945”

 1. Zasady używania pieczęci urzędowych regulują odrębne przepisy.
 2. Tablice szkoły zawierają nazwę szkoły w jej pełnym brzmieniu.


 

 • 4.
 1. Zgodę na działalność organizacji harcerskich czy stowarzyszeń na terenie szkoły wyraża – po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców – dyrektor, który uzgadnia zakres, zasady i warunki tej działalności.
 2. Szkoła ma charakter apolityczny i na jej terenie nie mogą prowadzić działalności partie
  i organizacje polityczne.

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

 • 5.
 1. Nadrzędnym celem działań edukacyjnych Szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
 3. Celem edukacji w Szkole Podstawowej jest przede wszystkim:
 • prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania w języku ojczystym i w języku obcym, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia;
 • rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak aby mogli przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;
 • rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowywanie do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego;
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych;
 • umacnianie wiary dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów;
 • rozwijanie zdolności odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych;
 • kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną; wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego, duchowego, kształtowanie nawyków i umiejętności związanych z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym;
 • rozwijanie umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;
 • wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;
 • stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej
  i ruchowej, zapewnianie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych;
 • zapewnianie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną;
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka i troszczenie się o zapewnienie mu równych szans;
 • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
 • stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
 • kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.
 1. Zadaniem szkoły w zakresie nauczania jest zapewnienie uczniom w szczególności:
 • nauki poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem, w tym
  w językach obcych nowożytnych;
 • poznawania wymaganych pojęć i zdobywania rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
 • dochodzenia do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści;
 • rozwijania zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych);
 • rozwijania zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
 • przekazywania wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
 • poznawania zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
 • poznawania dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
 1. Zadaniem szkoły w zakresie kształcenia umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy jest tworzenie uczniom warunków do nabywania umiejętności:
 • planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;
 • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia
  i uwzględniania poglądów innych ludzi;
 • poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, językami obcymi oraz przygotowania do publicznych wystąpień;
 • efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;
 • rozwiązywania problemów w sposób twórczy;
 • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
 • odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;
 • rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
 • przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.
 1. W zakresie wolontariatu szkoła:

1) prowadzi działania promujące ideę wolontariatu wśród uczniów;

2) stwarza uczniom możliwości podejmowania działań wolontariatu organizowanych przez organizacje, stowarzyszenia, itp. działające poza szkołą na podstawie zawartych porozumień lub umów również na terenie szkoły;

3) może organizować własne działania w zakresie wolontariatu i włączać w nie uczniów.

 1. Działania, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3 wymagają pisemnej zgody rodziców ucznia.

 

Rozdział 3

Organy szkoły oraz ich kompetencje i warunki współdziałania

 • 6.
 1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

 1. Dyrektor jest nauczycielem szkoły posiadającym kompetencje i uprawnienia określone w ustawie oraz innych ustawach i przepisach wykonawczych do nich.
 2. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym, utworzonym zgodnie z art. 69 ustawy, posiadającym kompetencje i uprawnienia określone ustawie oraz innych przepisach i działającym na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.
 3. Rada rodziców jest organem szkoły powołanym na podstawie art. 83 ustawy, działającym według przyjętego przez siebie regulaminu, posiadającym uprawnienia i kompetencje określone w art. 84 ustawy i innych przepisach. W Zarządzie Rady Rodziców winni być reprezentowani przedstawiciele wszystkich etapów kształcenia tj.: oddziałów przedszkolnych, klas 1-3, klas 4-8 i klas gimnazjalnych.
 4. Samorząd uczniowski jest organem szkoły powołanym i posiadającym uprawnienia określone w art. 85 ustawy i działającym według uchwalonego przez siebie regulaminu.
 • 7.
 1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły dyrektor organizuje co najmniej dwa razy w roku szkolnym spotkania z przedstawicielami rady rodziców, samorządu uczniowskiego i radą pedagogiczną. Spotkania mogą odbywać się również na wniosek poszczególnych organów szkoły.
 2. W razie zaistnienia sporu między organami szkoły obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu na terenie szkoły. Metody i formy rozstrzygania konfliktu strony ustalają między sobą (negocjacje, mediacja, arbitraż).
 3. Jeżeli dyrektor nie jest stroną w sprawie, przyjmuje rolę arbitra. Decyzja dyrektora podjęta po rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna.
 4. W przypadku gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to arbitrem jest osoba z zewnątrz, zaakceptowana przez strony konfliktu (posiada kompetencje w materii sporu). Decyzja arbitra jest ostateczna.
 5. W przypadku braku porozumienia co do osoby mediatora dyrektor zawiadamia o powstałym konflikcie organ prowadzący szkołę i organ nadzoru pedagogicznego.

Rozdział 4

Organizacja szkoły

 • 8.
 1. Szkoła daje wykształcenie podstawowe z możliwością uzyskania przez ucznia zaświadczenia
  o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-d ustawy.
 2. Szkoła, na podstawie decyzji rady pedagogicznej, ma prawo realizować pod opieką jednostki naukowej eksperyment pedagogiczny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w Ustawie Prawo oświatowe i jako szkoła publiczna:
 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 • przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również uczniów zamieszkałych poza obwodem;
 • zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizuje podstawę programową ustaloną dla Szkoły Podstawowej;
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami
  w tym zakresie;
 • może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy.
 • 9.
 1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora zgodnie z ustawą.
 2. Wicedyrektor wykonuje wyznaczone przez dyrektora zadania sprawując nadzór pedagogiczny
  w powierzonym mu zakresie i kontrolując realizację zadań przez wskazanych nauczycieli
  i pracowników niepedagogicznych.
 3. W czasie, gdy dyrektor szkoły nie może pełnić obowiązków służbowych, zastępstwo wicedyrektora rozciąga się na wszystkie kompetencje i zadania dyrektora, które wymagają wykonania w czasie jego nieobecności.


 

 • 10.
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez dyrektora Szkoły w terminach przewidzianych przepisami prawa.
 2. Przebieg nauczania i wychowania uczniów jest dokumentowany, a zasady prowadzenia dokumentacji określają obowiązujące przepisy oraz wydane na ich podstawie zarządzenia dyrektora.
 • 11.
 1. Organizacja roku szkolnego oraz zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów opierają się na przepisach prawa oświatowego w tym zakresie.
 2. Klasyfikacja śródroczna jest przeprowadzana raz w roku w ostatnim tygodniu stycznia.
 3. Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 4. Zajęcia w szkole są prowadzone w formie:

1) zajęć lekcyjnych w tym zajęć międzyklasowych lub międzyoddziałowych;

2) zajęć pozalekcyjnych.

 1. Czas trwania zajęć, o których mowa w ust. 4 pkt 1, wynosi 45 minut, zaś przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut oraz 15 minut i 5 minut (po pierwszej godzinie lekcyjnej).
 2. Czas trwania zajęć, o którym mowa w ust. 5, może sporadycznie, w uzasadnionych przypadkach
  i po konsultacji z radą rodziców, zostać w drodze decyzji dyrektora:

1) skrócony – do 30 minut, lub

2) wydłużony – do 60 minut

– z zachowaniem tygodniowego wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może ustalić inny czas trwania przerw międzylekcyjnych, w granicach od 5 do 30 minut, tak aby przerwy krótsze niż 10 minut i dłuższe niż 15 minut występowały co najwyżej 2 razy w ciągu dnia.
 2. Zajęcia pozalekcyjne są organizowane z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb rozwojowych uczniów.
 3. Organizację zajęć pozalekcyjnych, o których mowa w ust. 8, zatwierdza dyrektor.

 

 • 12.

Wybór podręczników oraz programów nauczania dokonany przez nauczycieli i sposób ich dopuszczania do użytku w szkole określają odrębne przepisy.

 • 13.
 1. W szkole działają zespoły nauczycieli powoływane na czas określony lub nieokreślony przez dyrektora.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 3. Zespoły pracują zgodnie z opracowanymi przez siebie planami i zadaniami do realizacji w danym roku szkolnym. Zespół przedstawia radzie pedagogicznej sprawozdanie ze swojej działalności podczas ostatniego zebrania w danym roku szkolnym, zawierające wnioski i rekomendacje.
 • 14.
 1. Dyrektor powierza opiekę wychowawczą nad każdym oddziałem jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Wychowawstwo powierza się na cały etap edukacyjny danego oddziału w szkole, chyba że przyczyny niezależne od dyrektora staną się powodem zmiany wychowawcy.
 3. Zmiana wychowawcy, poza przyczynami, o jakich mowa w ust. 2, może nastąpić:

1) na wniosek wychowawcy zaaprobowany przez dyrektora;

2) na pisemny, umotywowany, wspólny wniosek rodziców, podpisany przez 2/3 ogółu rodziców danego oddziału, zaaprobowany przez dyrektora.

 • 15.
 1. Szkoła zapewnia odrębny tryb zajęć dla uczniów o specyficznych potrzebach rozwojowych, przez organizację indywidualnego nauczania lub indywidualnego toku nauki na zasadach określonych
  w ustawie.
 2. Dyrektor, w szczególnych przypadkach określonych przepisami prawa, może zwolnić ucznia, na podstawie orzeczenia lekarskiego, z drugiego obowiązkowego języka obcego.
 • 16.

Szkoła, we współpracy z odpowiednimi instytucjami otacza opieką uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym pomoc materialna.

 • 17.
 1. Szkoła we współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną zapewnia uczniom dobrowolną oraz bezpłatną opiekę i pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Do form pomocy i opieki należą:

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

2) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

3) zajęcia socjoterapeutyczne;

4) nauczanie indywidualne;

5) indywidualna pomoc nauczyciela danego przedmiotu;

6) porady, konsultacje, warsztaty.

 1. Szkoła może udzielać uczniom (w miarę możliwości) pomocy materialnej ze środków uzyskiwanych z innych źródeł niż ujęte w planie finansowym, zgodnie z zasadami ustalonymi
  w wyniku porozumienia dyrektora z ofiarodawcą pomocy.
 • 18.
 1. W szkole, w porozumieniu z wyższymi uczelniami, mogą być organizowane różne formy praktyk pedagogicznych dla studentów.
 2. Warunki prowadzenia praktyk, o których mowa w ust. 1 oraz zasady wynagradzania nauczycieli prowadzących te praktyki określają odrębne przepisy.
 3. Za właściwy przebieg zajęć edukacyjnych oraz pracy studenta odpowiada nauczyciel będący opiekunem studenta ze strony szkoły oraz opiekun wyznaczony przez szkołę wyższą.

Rozdział 5

Organizacja pracowni i innych pomieszczeń szkolnych

 • 19.
 1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia jak:

1) sale lekcyjne;

2) pracownie:

 1. a) przedmiotów przyrodniczych
 2. b) informatyczne,

3) pomieszczenia dla działalności sklepiku;

4) plac zabaw;

5) gabinet profilaktyki zdrowotnej

6) szatnię;

7) kompleks sportowo-rekreacyjny (sala sportowa i boisko).

 1. Regulaminy pracowni, placu zabaw i kompleksu sportowo-rekreacyjnego określa dyrektor.
 • 20.
 1. Biblioteka wraz z czytelnią służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 2. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły, a także inne osoby za zgodą dyrektora.
 3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów: książek, czasopism i zbiorów specjalnych;

2) udostępnianie zbiorów do domu oraz korzystanie z księgozbioru podręcznego w czytelni;

3) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej.

 1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 2. Organizacja biblioteki zapewnia w szczególności warunki do:

1) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania
u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez:

 1. a) gromadzenie różnorodnej literatury w postaci książkowej i na nowoczesnych nośnikach informacji oraz gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych,
 2. b) organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi: pisarzami, historykami, itp.,
 3. c) organizowanie konkursów czytelniczych, literackich, plastycznych, itp.,
 4. d) przygotowywanie montaży słowno-muzycznych oraz inscenizacji utworów literackich,
 5. e) wykonywanie gazetek tematycznych,
 6. f) indywidualne rozmowy z czytelnikami i doradztwo czytelnicze;

2) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez gromadzenie literatury dotyczącej regionu, w którym żyjemy, obrzędów i tradycji polskich i obcych, symboli narodowych, Unii Europejskiej, savoir-vivre i popularyzowanie tej wiedzy.

 1. Zakres współpracy biblioteki obejmuje w szczególności:

1) z uczniami:

 1. a) informowanie uczniów o zasadach udostępniania zbiorów i wyszukiwania informacji na określony temat,
 2. b) indywidualne podejście do uczniów z uwzględnieniem uczniów zdolnych i mających trudności
  w nauce,
 3. c) informowanie uczniów o stanie czytelnictwa,
 4. d) kształcenie efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
 5. e) informowanie uczniów o zaległościach;

2) z nauczycielami i rodzicami:

 1. a) informowanie o nowościach książkowych i innych,
 2. b) współpraca w zakresie uzupełniania zbiorów,
 3. c) wspólne przygotowywanie imprez szkolnych;

3) z innymi bibliotekami:

 1. a) wspólne organizowanie zajęć edukacyjnych,
 2. b) organizowanie wycieczek do innych bibliotek,
 3. c) uczestnictwo w spektaklach teatralnych i innych imprezach organizowanych przez inne biblioteki,
 4. d) wspólne organizowanie konkursów,
 5. e) prezentowanie twórczości uczniów w innych bibliotekach,
 6. f) wspólne organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
 7. Inwentaryzację księgozbioru biblioteki regulują odrębne przepisy.
 8. Szczegółowe zasady obowiązujące w bibliotece i czytelni określa regulamin wprowadzony przez dyrektora.
 • 21.
 1. Ze względu na liczbę uczniów dojeżdżających, na czas pracy rodziców uczniów lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, Szkoła organizuje świetlicę.
 2. Organizację zajęć świetlicy określa szczegółowo regulamin świetlicy zatwierdzony przez dyrektora Szkoły.
 3. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
 4. Świetlica pełni funkcje:
 • opiekuńczą;
 • wychowawczą;
 • profilaktyczną;
 • edukacyjną.
 1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
 2. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów.
 3. Uczniowie uczęszczający na zajęcia zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy określonego przez dyrektora.
 • 22.
 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku
 2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:

1) uczniowie wnoszący opłaty indywidualne;

2) uczniowie, których wyżywienie finansują Ośrodki Pomocy Społecznej;

3) pracownicy zatrudnieni w szkole.

 • 23.
 1. W szkole dostępny jest dla uczniów gabinet profilaktyki zdrowotnej.
 2. Wymagania wobec gabinetu oraz zakres ich działalności określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 6

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 • 24.
 1. Koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole jest nauczyciel doradca zawodowy.
 2. Zadaniem koordynatora jest m.in.:

1) planowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę we współpracy
z wychowawcami klas;

2) dokonywanie systematycznej diagnozy zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc
w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej;

3) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dla uczniów;

4) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom źródeł informacji na temat:

 1. a) rynku pracy oraz trendów rozwojowych zawodów i zatrudnienia,
 2. b) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w pracy,
 3. c) możliwości dalszego kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
 4. d) programów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych;

5) prowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjnego i zawodowego dla uczniów i ich rodziców;

6) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

7) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych przez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, gromadzenie, udostępnianie informacji i materiałów do pracy
z uczniami;

8) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolne doradztwo zawodowe.

Rozdział 7

Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły

 • 25.
 1. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami regulują odrębne przepisy.
 2. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli określają odrębne przepisy.
 • 26.
 1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą.
 2. W celu realizacji swoich obowiązków nauczyciel jest zobowiązany przede wszystkim do wykonywania następujących zadań:

1) przedstawiania programu nauczania i proponowania podręczników obowiązujących uczniów;

2) realizowania programów kształcenia oraz wychowania i opieki;

3) właściwego doboru metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w nauczaniu przydzielonych zajęć edukacyjnych;

4) realizowania programów i planów pracy szkoły w zakresie wskazanym dla danego nauczyciela;

5) realizowania zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów w przewidzianym przepisami prawa wymiarze i zakresie;

6) wzbogacania swojego warsztatu pracy dydaktyczno-wychowawczej;

7) wspierania, poprzez działania pedagogiczne, rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań dostosowanych do potrzeb uczniów;

8) udzielania pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;

9) bezstronnego, obiektywnego, sprawiedliwego oceniania i traktowania wszystkich uczniów;

10) informowania rodziców uczniów i wszystkich członków rady pedagogicznej (w zależności od potrzeb i sytuacji) o osiągnięciach i niepowodzeniach szkolnych swoich uczniów;

11) uczestniczenia w różnych formach doskonalenia zawodowego;

12) prawidłowego prowadzenia dokumentacji dotyczącej nauczania przedmiotu i działalności wychowawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i poleceniami dyrektora;

13) pełnienia dyżurów zgodnie z przyjętym harmonogramem;

14) sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć dydaktycznych i wychowawczych na terenie szkoły i poza nią, zgodnie z przepisami BHP i odrębnymi regulaminami;

15) wykonywania poleceń służbowych.

 • 27.
 1. Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonym mu oddziałem, tworzy warunki wspomagające harmonijny rozwój uczniów tego oddziału, proces uczenia się oraz przygotowanie do samodzielnego życia.
 2. Zadania, prawa i obowiązki wychowawcy określają obowiązujące przepisy oraz statut.
 3. Wychowawca klasy realizuje przede wszystkim następujące zadania:

1) organizuje proces wychowania w oddziale, dostosowując środki oddziaływania do sytuacji
i potrzeb ucznia;

2) współdziała z nauczycielami uczącymi w oddziale i koordynuje ich działania wychowawcze;

3) współpracuje z rodzicami uczniów oraz włącza ich w programowe i organizacyjne sprawy oddziału i szkoły;

4) organizuje indywidualną opiekę nad uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;

5) ustala roczny plan pracy wychowawczej i tematykę zajęć do dyspozycji wychowawcy;

6) ustala śródroczne i roczne oceny zachowania uczniów w oparciu o kryteria i terminy określone
w statucie oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa;

7) prowadzi dokumentację oddziału i każdego ucznia.

 1. Wychowawca ma m.in. prawo do:

1) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej potrzebnej mu do pracy wychowawczej;

2) wnioskowania o przyznanie pomocy finansowej dla ucznia przeznaczonej na cel związany
z zdaniami oddziału (wycieczki, wyjścia do kina, teatru itp.) ze środków zgromadzonych przez radę rodziców lub sponsorów szkoły.

 

 • 28.
 1. W szkole zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, który gromadzi, opracowuje i udostępnia zasoby biblioteki, inspiruje i koordynuje działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa i przygotowania do korzystania z informacji w szkole.
 2. Do zadań bibliotekarza należy m.in.:

1) w ramach pracy pedagogicznej:

 1. a) udostępnianie zbiorów, organizowanie warsztatu informacyjnego,
 2. b) sprawowanie nadzoru nad uczniami przebywającymi w bibliotece i czytelni,
 3. c) prowadzenie działalności informacyjnej,
 4. d) udzielanie porad przy wyborze lektury,
 5. e) opiekowanie się zespołami uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
 6. f) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, inne imprezy czytelnicze) i umiejętności korzystania z informacji,
 7. g) wspomaganie nauczycieli i wychowawców w pracy dydaktycznej i wychowawczej przez wskazywanie właściwej lektury i informacji,
 8. h) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę
  z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami, bibliotekarzami innych szkół i bibliotek, w tym pedagogicznych i publicznych oraz innymi instytucjami pozaszkolnymi;

2) w ramach prac organizacyjno-technicznych m.in.:

 1. a) informowanie rady pedagogicznej na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji
  o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
 2. b) gromadzenie, opracowywanie, ewidencjonowanie, selekcjonowanie i konserwacja zbiorów,
 3. c) sporządzanie planów pracy oraz okresowych i rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności,
 4. d) organizowanie, aktualizowanie i prowadzenie warsztatu informacyjnego biblioteki.
 • 29.
 1. W szkole zatrudnieni są pracownicy niepedagogiczni na stanowiskach pracowników obsługi.
 2. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, pracowników niepedagogicznych oraz ich prawa i obowiązki określają odrębne przepisy oraz ich zakresy czynności.

 

Rozdział 8

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

 • 30.
 1. Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 • zachowanie ucznia.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
  i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
 • 1) wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
 • 2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania –
  w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału klasy, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.
 • 31.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej;
 • udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 • wdrożenie ucznia do systematycznej pracy.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; według skali przyjętej w szkole,
 • ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 • 32.
 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 1. Do zadań i obowiązków wychowawcy w zakresie oceniania zachowania uczniów należy poinformowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów na zajęciach z wychowawcą oraz ich rodziców na pierwszym spotkaniu o:
 • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych są do wglądu u nauczyciela uczącego.

 

 

 • 33.
 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Ocenianie bieżące prowadzone jest systematycznie, tj. równomiernie rozłożone na cały okres klasyfikacyjny.
 3. Nauczyciel podczas ustalania oceny bieżącej może wykorzystać następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:
 • ustne odpowiedzi na lekcji;
 • prace kontrolne w postaci wypracowania, dyktanda, zadań;
 • testy i sprawdziany;
 • wytwory pracy ucznia;
 • notatki sporządzone w zeszycie i ćwiczeniach;
 • zadania domowe;
 • polecenia wykonywania określonych zadań, ćwiczeń, które uczeń wykonuje w zeszycie przedmiotowym, w zeszycie ćwiczeń, ustnie, przy tablicy;
 • prowadzenie zeszytu;
 • udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;
 • zaangażowanie w pracę podczas lekcji;
 • dodatkową pracę;
 • kontrola systematyczności udziału ucznia w zajęciach wychowania fizycznego;
 • aktywność na lekcji.
 1. Nauczyciel ustala i przekazuje uczniom oceny pisemnych prac kontrolnych (zadań klasowych, zadań domowych) w terminie nie później niż w ciągu 2 tygodni.
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 • na wniosek ustny uzasadnia w formie ustnej, a fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym z datą
  i podpisem;
 • na wniosek pisemny uzasadnia w formie pisemnej, a fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym
  z datą i podpisem.
 1. Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany przechowywać sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne przez okres jednego roku do 15 września następnego roku szkolnego.
 2. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane:
 • uczniowi na lekcji podczas analizowania wyników;
 • rodzicom w czasie spotkań z wychowawcą i nauczycielami;
 • na wniosek ucznia lub jego rodziców podczas indywidualnych kontaktów z wychowawcą, nauczycielami lub Dyrektorem Szkoły.
 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, wychowawca oddziału klasy jest zobowiązany do przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu podczas przyjętych w szkole form współpracy z rodzicami, w szczególności:
 • w trakcie spotkań klasowych z rodzicami;
 • podczas dni otwartych - spotkań rodziców z nauczycielami uczącymi dziecko;
 • podczas indywidualnych spotkań nauczycieli z rodzicami;
 • poprzez pisemne informacje przekazywane rodzicom.
 • przez wpisywanie ocen w dzienniku papierowym i elektronicznym;
 • w trakcie rozmów telefonicznych z rodzicami/opiekunami prawnymi
 1. Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w ramach poszczególnych zajęć są:
 • zakres wiedzy i umiejętności;
 • stopień zrozumienia materiału;
 • umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce;
 • zaangażowanie i wysiłek włożony w proces dydaktyczny.
 1. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 2. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:
 • odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania;
 • przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;
 • wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.
 • 34.
 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
  i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
 • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
  o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
 • nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną
  w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
 • posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego
  i kultury fizycznej.
 • 35.
 1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestnictwa ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszych etapach edukacyjnych.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 5. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego:
 • na podstawie zaświadczenia lekarskiego określającego czas takiego zwolnienia;
 • na własną lub rodziców prośbę w danym dniu.
 1. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego w danym dniu podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
 2. Uczeń zwolniony z zajęć pozostaje pod opieką nauczyciela prowadzącego określone zajęcia. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach.
  W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
  O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca oddziału klasy.
 • 36.
 1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub
  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 • 37.
 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
  z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania
  i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 • 38.
 1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim tygodniu stycznia danego roku szkolnego. Dokładny termin klasyfikacji śródrocznej wyznacza Dyrektor Szkoły na początku każdego roku szkolnego.
 2. Klasyfikację roczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w czerwcu nie później jednak niż 5 dni przed rozpoczęciem ferii letnich. Dokładny termin klasyfikacji rocznej wyznacza Dyrektor Szkoły na początku każdego roku szkolnego.
 3. Trzy tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca oddziału klasy w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne informuje rodziców ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a wychowawca oddziału klasy informuje o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w formie pisemnej. Rodzice potwierdzają zapoznanie się z informacjami podpisem na zawiadomieniu.
 4. 2 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o ustalonych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a wychowawca oddziału klasy informuje o ustalonej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 5. Informacje, o których mowa w ust. 4 nauczyciele i wychowawca oddziału klasy przekazują uczniowi podczas zajęć edukacyjnych w formie ustnej.
 6. Uczeń może otrzymać wyższą od przewidywanej roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych lub roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, jeżeli:
 • uczeń lub jego rodzice zwrócą się do dyrektora w formie pisemnej o ustalenie wyższej niż przewidywana ocena roczna w okresie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej, wniosek musi zawierać uzasadnienie;
 • dyrektor przekazuje wniosek odpowiednio nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia edukacyjne lub wychowawcy;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub wychowawca klasy jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków ucznia;
 • nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może przed posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, w formach stosowanych przez nauczyciela, w obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczne;
 • uczeń wykona określone przez nauczyciela lub wychowawcę zadania niezbędne do otrzymania wyższej oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela nie później niż 2 dni przed terminem posiedzenia Rady Pedagogicznej.
 1. Warunkiem umożliwienia uczniowi ubiegania się o uzyskanie wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jest zaistnienie uzasadnionej okoliczności np.:
 • uczeń miał poważne problemy zdrowotne;
 • uczeń znalazł się w trudnej sytuacji rodzinnej.
 1. Niespełnienie warunków określonych w ust. 6 lub niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w ust. 7 powoduje ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania takiej, jak przewidywana.
 • 39.
 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna
  z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do oddziału klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

 • 40.
 1. Bieżące oceny z zajęć edukacyjnych, w oddziałach klas IV-VIII Szkoły Podstawowej i oddziałach klas dotychczasowego Gimnazjum, ustala się według następującej skali:
 • stopień celujący – 6;
 • stopień bardzo dobry – 5;
 • stopień dobry – 4;
 • stopień dostateczny – 3;
 • stopień dopuszczający – 2;
 • stopień niedostateczny – 1;
 1. W przypadku ustalania bieżących ocen można dodatkowo wpisać obok ocen znaki „+”
  i „-”:
 • 1) Ocenę z plusem otrzymuje uczeń przekraczający nieznacznie wymogi określone na daną ocenę. Ocenę z minusem otrzymuje uczeń nieznacznie niespełniający wymogów na daną ocenę;
 • 2) Oprócz ocen bieżących nauczyciel może odnotować w dzienniku:
 1. a) nieprzygotowanie ucznia do zajęć - ,
 2. b) brak zadania domowego - bz,
 3. c) aktywność ucznia na lekcji - „+” (aktywność) lub „-” (bierność);
 • 3) Schemat przeliczania plusów i minusów za aktywność ucznia na lekcji oraz zadań domowych na ocenę ustala nauczyciel przedmiotu.
 • W klasach VII i VIII szkoły podstawowej oraz II i III dotychczasowego gimnazjum nie ma możliwości poprawy tych ocen.
 1. Stopnie, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.
 2. Ocena opisowa – to charakterystyka osiągnięć ucznia w nauce z poszczególnych edukacji i zachowaniu. Ocenę opisową roczną i półroczną sporządza się na podstawie osiągnięć uczniów
  i oceny opisowej zawartej w zeszytach, kartach pracy, sprawdzianach, kartkówkach i kartach obserwacji. Osiągnięcia uczniów z poszczególnych edukacji odnotowane są w dzienniku lekcyjnym na koniec I i II półrocza i obejmują edukację: polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, społeczną, plastyczną, techniczną, muzyczną, informatyczną i wychowanie fizyczne.
 3. Uczeń otrzymuje znaki: A!, A, B, C, D, E.

Metodyczne i pełne znaczenie poszczególnych znaków to:

 • A!– uczeń pracuje doskonale - otrzymuje uczeń, który:
 1. podsiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej edukacji,
 2. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 3. posługuje się biegle zdobytymi wiadomościami,
 4. proponuje rozwiązania nietypowe,
 5. rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danego oddziału;
  • A – uczeń pracuje bardzo dobrze - otrzymuje uczeń, który:
 6. opanował w stopniu bardzo dobrym zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej,
 7. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomości,
 8. samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w podstawie programowej,
 9. potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach;
  • B - uczeń pracuje dobrze - otrzymuje uczeń, który:
 10. opanował podstawowe treści programowe w dobrym stopniu,
 11. poprawnie stosuje zdobytą wiedzę,
 12. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;
  • C- uczeń czasami wymaga pomocy - otrzymuje uczeń, który:
 13. opanował zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych w danym oddziale w sposób dostateczny,
 14. ma podstawowy zasób wiedzy,
 15. rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu trudności;
  • D - uczeń często potrzebuje pomocy - otrzymuje uczeń, który:
 16. opanował materiał nauczania w stopniu wystarczającym,
 17. rozwiązuje, niektóre proste zadania pod kierunkiem nauczyciela,
 18. opanował podstawowe wiadomości i umiejętności w elementarnym zakresie;
  • E- uczeń pracuje niezadowalająco - otrzymuje uczeń, który:
 19. nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
  w danym oddziale,
 20. nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwinąć zadania o niewielkim stopniu trudności.
 21. Ustalone przez nauczyciela oceny bieżące wpisywane są w klasach I – III do dziennika zajęć,
  a w oddziałach klas IV-VIII Szkoły Podstawowej i oddziałach klas dotychczasowego Gimnazjum do dziennika lekcyjnego.
 22. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, w oddziałach klas IV-VIII Szkoły Podstawowej i oddziałach klas dotychczasowego Gimnazjum, ustala się w stopniach według następującej skali:
 • stopień celujący – 6;
 • stopień bardzo dobry – 5;
 • stopień dobry – 4;
 • stopień dostateczny – 3;
 • stopień dopuszczający – 2;
 • stopień niedostateczny – 1.
 1. Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych ucznia:
 • 1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 1. Rozwiązuje samodzielnie złożone i trudne problemy, gwarantujące pełne opanowanie materiału podstawowego i znacznie wykraczającego poza program nauczania,
 2. Podejmuje działania z własnej inicjatywy wynikające z indywidualnych zainteresowań;
 • 2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. Rozwiązuje samodzielnie problemy, gwarantujące pełne opanowanie programu nauczania,
 2. Stosuje zdobytą wiedze w nowych sytuacjach;
 • 3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. Opanował wiadomości i umiejętności, przydatne z danego przedmiotu, stosowane w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika, ale nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania;
 • 4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 1. Opanował wiadomości i umiejętności, niezbędne do kontynuowania nauki, o niewielkim stopniu złożoności, ale nie opanował w pełni podstawowych wiadomości i umiejętności określonych
  w programie nauczania;
 • 5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 1. Opanował proste treści programowe, niezbędne do kontynuowania nauki, o niewielkim stopniu złożoności, ale nie potrafi wykorzystać ich w sytuacjach typowych, popełnia błędy, ma braki
  w wiadomościach, korzysta ze wskazówek nauczyciela;
 • 6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 1. Nie opanował prostych treści programowych i nawet korzystając ze wskazówek nauczyciela nie potrafi ich zastosować.
 2. W oddziałach klas I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi z wyjątkiem ocen z religii, które ustalane są zgodnie ze skalą obowiązującą w oddziałach klas IV-VIII Szkoły Podstawowej.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Ocenianie rozpoczyna się od początku roku szkolnego.

 

 

 • 41.
 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom
 • udział uczniów dotychczasowego gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego;
 • udział uczniów w wolontariacie.
 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, w oddziałach klas IV-VIII Szkoły Podstawowej i oddziałach klas dotychczasowego Gimnazjum, ustala się według następującej skali:
 • wzorowe;
 • bardzo dobre;
 • dobre;
 • poprawne;
 • nieodpowiednie;
 • W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów dopuszcza się stosowanie skrótów:
 • wzorowe – wz;
 • bardzo dobre – bdb;
 • dobre – db;
 • poprawne – popr;
 • nieodpowiednie – ndp;
 • naganne – ng.
 1. W oddziałach klas I – III ocena zachowania jest oceną opisową.
 2. Ocena zachowania uwzględnia:

1). Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym:

 1. udział w olimpiadach przedmiotowych, w konkursach szkolnych, w konkursach pozaszkolnych
  z uwzględnieniem poszczególnych etapów eliminacji, zawodach sportowych,
 2. wywiązywanie się z powierzanych funkcji w szkole i w klasie,
 3. organizowanie i uczestnictwo w imprezach szkolnych, klasowych, międzyszkolnych i środowiskowych organizowanych przez szkołę, prace na rzecz szkoły i klasy,
 4. pomoc kolegom w nauce,
 5. punktualność, frekwencję na zajęciach;

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych:

 1. zachowanie na lekcji,
 2. wykonywanie poleceń nauczyciela,
 3. zachowanie wobec nauczyciela na terenie szkoły i na ulicy,
 4. zachowanie wobec kolegów,
 5. kulturę osobistą,
 6. poszanowanie mienia cudzego, wspólnego i własnego,
 7. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych,
 8. zachowanie podczas wycieczek i imprez;
 9. poszanowanie przyrody;
 10. postawę proekologiczną.
 11. Przy wystawianiu oceny z zachowania za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą.
 12. Kryteria oceny z zachowania:

1) OCENA WZOROWA

 Uczeń:

 1. wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia statutu szkoły, zalecenia dyrektora, wychowawcy
  i samorządu uczniowskiego, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów
  w oddziale i szkole,
 2. dba o honor i tradycje szkoły, godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; uczestniczy
  w zajęciach szkolnych, troszczy się o schludny wygląd, ubiera się stosownie do okazji,
 3. wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych,
 4. wykazuje własną inicjatywę w podejmowaniu działań na rzecz oddziału, szkoły i środowiska, uczestnicząc w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych, reprezentuje szkołę na zewnątrz,
 5. samodzielnie doskonali swą wiedzę i umiejętności, rozwija swoje zainteresowania,
 6. jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe,
 7. dba o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu,
 8. systematyczne uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności oraz spóźnień w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,
 9. dba o zdrowie oraz propaguje zdrowy i bezpieczny styl życia,
 10. przestrzega wszystkich zasad zachowania podczas przerw i właściwie reaguje na ich łamanie,
 11. właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła, swoją postawą stanowi wzór do naśladowania,
 12. w pracy z grupą wykazuje pozytywne cechy podczas pełnienia powierzonej mu funkcji,
 13. jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych, potrafi stawać w obronie innych,
 14. dba o piękno mowy ojczystej,
 15. jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu,
 16. nie ma uwag negatywnych,
 17. szanuje własność swoją i cudzą,
 18. podczas realizacji projektu gimnazjalnego uczeń czynnie uczestniczy w formułowaniu tematu projektu,  aktywnie uczestniczy w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji;

2) OCENA BARDZO DOBRA

  Uczeń:

 1. bardzo dobrze wypełnia wszystkie postanowienia statutu szkoły, zalecenia dyrektora, wychowawcy i samorządu uczniowskiego, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w oddziale i szkole,
 2. dba o honor i tradycje szkoły, godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; uczestniczy
  w zajęciach szkolnych, troszczy się o schludny wygląd, ubiera się stosownie do okazji,
 3. wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych,
 4. wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działań na rzecz oddziału, szkoły i środowiska, uczestnicząc w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych, reprezentuje szkołę na zewnątrz,
 5. systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych, doskonali swą wiedzę i umiejętności, rozwija swoje zainteresowania,
 6. jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, bardzo dobrze pełni dyżury klasowe,
 7. dba o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu,
 8. systematyczne uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności oraz spóźnień w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,
 9. dba o zdrowie oraz propaguje zdrowy i bezpieczny styl życia,
 10. przestrzega wszystkich zasad zachowania podczas przerw i właściwie reaguje na ich łamanie,
 11. właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła,
 12. jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych,
 13. zgodnie współpracuje w grupie,
 14. jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu,
 15. nie ma uwag negatywnych,
 16. szanuje własność swoją i cudzą,
 17. podczas realizacji projektu gimnazjalnego uczeń czynnie uczestniczy w formułowaniu tematu projektu,  aktywnie uczestniczy w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji;

3) OCENA DOBRA

  Uczeń:

 1. dobrze wypełnia wszystkie postanowienia statutu szkoły, zalecenia dyrektora, wychowawcy
  i samorządu uczniowskiego,
 2. dba o honor i tradycje szkoły, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,
 3. uczestniczy w zajęciach szkolnych, troszcząc się o schludny wygląd, ubiera się stosownie do okazji,
 4. wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych,
 5. zazwyczaj bierze udział w pracy na rzecz klasy i szkoły, uczestnicząc w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych, reprezentuje szkołę na zewnątrz,
 6. przygotowuje się do zajęć szkolnych, dąży do doskonalenia wiedzy i umiejętności oraz rozwijania swoich zainteresowań,
 7. stara pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, dobrze pełni dyżury klasowe,
 8. stara się dbać o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu,
 9. systematyczne uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia nieobecności oraz spóźnień,
 10. zazwyczaj unika konfliktów i kłótni,
 11. przestrzega zasad zachowania podczas przerw,
 12. zazwyczaj właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła,
 13. stara się być tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych osób, zgodnie współpracuje
  w grupie,
 14. dopuszcza się dwie uwagi negatywne w ciągu półrocza,
 15. szanuje własność swoją i cudzą,
 16. uczeń wypełnia swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, stara się wywiązywać z przyjętych zadań;

4) OCENA POPRAWNA

 Uczeń:

 1. stara się wypełniać wszystkie postanowienia statutu szkoły, zalecenia dyrektora, wychowawcy
  i samorządu uczniowskiego,
 2. stara się dbać o honor i tradycje szkoły, zdarza mu się łamać zasady kulturalnego zachowania się
  w szkole i poza nią,
 3. uczestniczy w zajęciach szkolnych, nie zawsze troszczy się o schludny wygląd,
 4. przejawia szacunek wobec tradycji i symboli narodowych,
 5. zazwyczaj bierze udział w pracy na rzecz klasy i szkoły, rzadko uczestniczy w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych, reprezentuje szkołę na zewnątrz,
 6. przygotowuje się do większości zajęć szkolnych,
 7. poprawnie wypełnia obowiązki powierzone mu przez nauczyciela,
 8. stara się dbać o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu,
 9. ma pojedyncze nieusprawiedliwienia, nieobecności i spóźnienia,
 10. zdarza mu się popadać w konflikty z kolegami i innymi osobami,
 11. zdarza mu się łamać zasady kulturalnego zachowania w szkole i poza nią,
 12. nie zawsze właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła,
 13. nie zawsze zgodnie współpracuje w grupie,
 14. sporadycznie przejawia brak szacunku do innych osób, często nie reaguje na zwracanie mu uwagi,
 15. dopuszcza się trzy uwagi negatywne w ciągu półrocza,
 16. stara się szanować własność swoją i cudzą
 17. stara się unikać zachowań agresywnych,
 18. uczeń wypełnia swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarza mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole;

5) OCENA NIEODPOWIEDNIA

 Uczeń:

 1. nie wywiązuje się z wypełniania  postanowień statutu szkoły, zaleceń dyrektora, wychowawcy
  i samorządu uczniowskiego,
 2. nie dba o honor i tradycje szkoły,
 3. nie zawsze uczestniczy w zajęciach szkolnych, nie dba o własny wygląd,
 4. nie przejawia szacunku wobec tradycji i symboli narodowych,
 5. nie bierze udziału w pracach na rzecz oddziału, szkoły i środowiska,
 6. nie uczestniczy w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych, nie reprezentuje szkoły na zewnątrz,
 7. lekceważy przygotowanie się do zajęć szkolnych,
 8. lekceważy doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie swoich zainteresowań,
 9. niesystematycznie wypełnia powierzone mu obowiązki,
 10. sporadycznie uważa na lekcjach, często rozmawia z innymi uczniami i zabiera głos nawet, gdy nie zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela,
 11. niszczy mienie szkolne, społeczne i prywatne,
 12. ma liczne nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia,
 13. swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych osób,
 14. nie reaguje na przejawy krzywdy i zła,
 15. swoim zachowaniem przeszkadza członkom grupy w pracy,
 16. nie przejawia tolerancji wobec przekonań i poglądów innych osób,
 17. łamie zalecenia dyrektora, wychowawcy i samorządu uczniowskiego,
 18. łamie zasady kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
 19. przejawia brak szacunku wobec innych osób,
 20. ma powyżej pięciu uwag negatywnych,
 21. jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu,
 22. przejawia agresję słowną i fizyczną;
 23. nie szanuje własności cudzej,
 24. uczeń często zaniedbuje swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawia współpracy, co ma wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiąże się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego;

6) OCENA NAGANNA

  Uczeń:

 1. łamie postanowienia statutu szkoły, zalecenia dyrektora, wychowawcy i samorządu uczniowskiego,
 2. odrzuca troskę o honor i tradycje szkoły,
 3. nie bierze udziału w pracach na rzecz oddziału, szkoły i środowiska,
 4. nie uczestniczy w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych, nie reprezentuje szkoły na zewnątrz,
 5. lekceważy przygotowanie się do zajęć szkolnych,
 6. lekceważy doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie swoich zainteresowań,
 7. lekceważy wypełnianie powierzonych mu obowiązków,
 8. świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne i prywatne, kradnie,
 9. ma dużą liczbę nieusprawiedliwionych godzin i spóźnień,
 10. notorycznie łamie zasady zachowania na przerwach, nie reaguje na uwagi innych osób,
 11. uniemożliwia pracę w grupie nie zachowując uwagi, rozmawiając z innymi uczniami oraz lekceważąc polecenia nauczycieli,
 12. łamie zalecenia dyrektora, wychowawcy i samorządu uczniowskiego, nie przestrzega postanowień statutu szkoły, namawia innych do ich nieprzestrzegania,
 13. drastycznie łamie zasady kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
 14. przejawia brak szacunku wobec innych osób,
 15. często i świadomie prowokuje otoczenie swoim zachowaniem,
 16. przejawia agresję słowną i fizyczną,
 17. ubiera się niezgodne z normami obyczajowymi
 18. jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu,
 19. ma wiele uwag negatywnych w ciągu półrocza,
 20. nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.
 21. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 • promocję do oddziału klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 • 42.
 1. Obowiązuje następujący tryb postępowania przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia:
 • najpóźniej 7 dni przez posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wychowawca klasy na zajęciach z uczniami ustala ocenę na podstawie:
  1. samooceny ucznia,
  2. oceny zespołu uczniowskiego, rozumianej jako opinii uczniów danego oddziału klasy, dokonanej przez każdego ucznia,
  3. oceny nauczycieli,
  4. oceny wychowawcy;
 • ustalenie oceny zachowania ucznia odbywa się zgodnie z kryteriami zawartymi w Statucie Szkoły;
 • w celu ustalenia oceny zachowania ucznia wychowawca może posłużyć się przygotowanym przez siebie formularzem lub ankietą;
 • ustaloną ocenę zachowania wychowawca odnotowuje w odpowiedniej rubryce w dzienniku lekcyjnym,
 • forma ustalenia oceny przez nauczycieli, samooceny ucznia i oceny zespołu uczniowskiego ma postać tabeli.
 1. W dzienniku lekcyjnym znajduje się miejsce na notatki - nauczyciele w ciągu I i II półrocza wpisują tam swoje uwagi i spostrzeżenia o pozytywnym i negatywnym zachowaniu uczniów.
 2. Wychowawca systematycznie analizuje wpisane uwagi – notatki i informuje o nich ucznia, by mógł on świadomie kierować swym zachowaniem i miał szansę w ciągu półrocza naprawić ewentualne błędy oraz podwyższyć ocenę śródroczną i końcoworoczną.
 3. Do naniesionych uwag i spostrzeżeń mają wgląd: wychowawca, nauczyciele przedmiotów, rodzice (lub prawni opiekunowie), uczniowie.
 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania wpisywane są do dziennika przez wychowawcę najpóźniej 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 • 43.
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
  w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 • realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
 • spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jako przewodniczący komisji oraz nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
 • Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
 • Nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice ucznia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
  w szczególności:
 • imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 • zadania egzaminacyjne;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

5) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;

 • 6) imię i nazwisko ucznia;
 • 7) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

 

 

 • 44.
 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 54.
 3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 54 i § 56 ust. 1.
 4. Ustalona przez wychowawcę oddziału klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 54.
 • 45.
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 2. W skład komisji wchodzą:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,
  2. wychowawca oddziału klasy,
  3. wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
  4. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
  5. przedstawiciel rady rodziców,
  6. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
  7. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole.
 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 56 ust. 1.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. skład komisji,
 2. termin sprawdzianu,
 3. zadania sprawdzające,
 4. ustaloną ocenę klasyfikacyjną,
 5. nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
 6. imię i nazwisko ucznia;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. wynik głosowania,
 4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem,
 5. imię i nazwisko ucznia.
 6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 7. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
 9. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń nie może przekroczyć 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 • 46.
 1. Uczeń oddziału klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy programowo wyższej.
 2. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału klasy lub na wniosek wychowawcy oddziału klasy i po uzyskaniu zgody rodziców oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I i II szkoły podstawowej do oddziału klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju
  i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych
  w programie nauczania dwóch klas.
 3. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I - III. Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.
 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych
  w szkolnym planie nauczania, otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny otrzymane z tych zajęć.
 7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują
  z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
 8. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 58 ust. 1, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo wyższej i powtarza oddział, z zastrzeżeniem § 56 ust. 10.
 9. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.
 • 47.
 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
  z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. W skład komisji wchodzą:
 • Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
  z Dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
  w szczególności:
 • skład komisji;
 • termin egzaminu poprawkowego;
 • zadania egzaminacyjne;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną;
 • nazwę zajęć edukacyjnych;
 • imię i nazwisko ucznia.
 • Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo wyższej i powtarza oddział.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.

Rozdział 9

Uczniowie, ich prawa i obowiązki, nagrody i kary

 • 48.
 1. Prawa i obowiązki ucznia określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego oraz statut.
 2. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich;

3) sprawiedliwej i obiektywnej oraz jawnej oceny oraz znajomości zasad i sposobu kontroli postępów w nauce;

4) zapoznania się z programem nauczania oraz obowiązującymi zasadami oceniania, promowania
i klasyfikowania;

5) pomocy ze strony nauczycieli w przypadku trudności w nauce;

6) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych;

7) reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami.

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza dotyczących:
 • systematycznego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z dokonanym wyborem;
 • usprawiedliwiania nieobecności w formie pisemnej lub ustnej przez rodzica w terminie jednego tygodnia od dnia powrotu do szkoły,
 • aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz przygotowywania się do nich, noszenia niezbędnych podręczników, zeszytów itp.;
 • przestrzegania zakazu używania na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych zakłócających tok lekcji, zakaz ten nie dotyczy przerw pomiędzy zajęciami;
 • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 • dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
 • dbania o mienie własne, szkolne i mienie innych uczniów;
 • aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw;
 • szanowania przekonań, poglądów i godności drugiego człowieka;
 • reagowania na zło, krzywdę i zagrożenia zauważone w szkole i poza nią;
 • odrzucania negatywnych wzorców zachowań i wystrzegania się szkodliwych nałogów;
 • bycia odpowiedzialnym za własne życie i rozwój osobowości;
 • dbania o własne zdrowie i przestrzegania zasad higieny;
 • godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz;
 • dbania o schludny, czysty i estetyczny wygląd.
 • 49.
 1. W przypadku naruszenia praw ucznia lub naruszenia praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka uczeń ma prawo odwołać się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy.
 2. Dyrektor rozpatruje skargę ucznia w administracyjnym terminie i informuje o zajętym stanowisku.
 • 50.
 1. Strój ucznia powinien być czysty, schludny oraz adekwatny do zajęć w jakich uczeń uczestniczy tak by nie zagrażało to bezpieczeństwu jego i innych uczniów.
 2. W szkole obowiązuje zmienne obuwie, które powinno być wygodne, dobrze trzymające się nogi, przewiewne.
 3. Zajęciami wymagającymi określonego stroju są w szczególności:

1) zajęcia wychowania fizycznego, na których obowiązuje bawełniana koszulka i krótkie spodenki lub dres oraz sportowe obuwie;

2) zajęcia w pracowniach, na których dodatkowe wymagania co do ubioru ochronnego są zawarte
w regulaminie danej pracowni.

 1. W czasie zajęć wychowania fizycznego, zajęć praktycznych, w tym laboratoryjnych:

1) uczniowie mający długie włosy muszą mieć je związane;

2) należy używać jednorazowych rękawiczek i innych środków ochrony indywidualnej, jeśli tego wymagają wykonywane czynności;

3) należy zdjąć ozdoby takie jak biżuteria, itp.

 1. W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy, na który składa się biała bluzka lub koszula i ciemne – czarne lub granatowe – długie spodnie lub spódnica sukienka oraz ciemne półbuty.
 • 51.
 1. Uczeń otrzymuje nagrody na zakończenie roku szkolnego:
 • świadectwo z wyróżnieniem za średnią ocen końcoworocznych 4,75 i więcej a także zachowanie bardzo dobre lub wzorowe a jego rodzice list gratulacyjny;
 • książkowe za wybitne wyniki w nauce:
  1. w oddziałach I – III wg propozycji nauczyciela wychowawcy,
  2. w oddziałach IV - VIII szkoły podstawowej i oddziałów klas dotychczasowego gimnazjum
   za średnią ocen co najmniej 4,75,
  3. w oddziale klasy VIII szkoły podstawowej i oddziale kl. III dotychczasowego gimnazjum
   za uzyskanie co najmniej 88 centylu wyniku egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego;
 • książkowe za 100% frekwencję;
 • rzeczowe lub dofinansowanie do wycieczki za reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach lub zawodach sportowych;
 • rzeczowe lub dofinansowanie do wycieczki za szczególnie wyróżniającą pracę społeczną na rzecz szkoły;
 • wyróżnienie dyrektora szkoły za średnią rocznych ocen co najmniej 4,5;
 1. Do przyznanej nagrody uczeń lub jego rodzice może wnieść uzasadnione zastrzeżenie do dyrektora szkoły w terminie siedmiu dni od ogłoszenia jej przyznania.
 • 52.
 1. Za czyn niezgodny z obowiązującymi przepisami lub inne naruszenie zasad współżycia społecznego uczeń może być ukarany.
 2. Ustala się następujące rodzaje kar wymierzanych uczniom:

1) upomnienie udzielane uczniowi ustnie albo pisemnie przez wychowawcę;

2) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły;

3) przeniesienie przez dyrektora do równoległego oddziału (o ile jest to możliwe w danym roku szkolnym);

4) obniżenie oceny zachowania;

5) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz;

6) wystosowanie przez dyrektora wniosku do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

 1. Kary są wymierzane przez osoby wskazane w ust. 2 z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek poszczególnych nauczycieli lub rady pedagogicznej.
 2. Wystosowanie przez dyrektora wniosku do kuratora o przeniesienie do innej szkoły może nastąpić w przypadkach:

1) rażącego naruszenia przez ucznia zasad współżycia społecznego, a w szczególności:

 1. a) dokonania kradzieży, rozboju, pobicia lub zranienia człowieka,
 2. b) podejmowania działań i prezentowania zachowań mogących mieć demoralizujący wpływ na innych uczniów jak posiadanie, sprzedaż, rozprowadzanie lub zażywanie narkotyków, posiadanie lub spożycie alkoholu na terenie szkoły lub w czasie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 3. c) przebywanie na zajęciach szkolnych w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
 4. d) dopuszczania się przez ucznia aktów wandalizmu,
 5. e) postępowania uwłaczającego godności własnej ucznia lub innych członków społeczności szkolnej lub też godzącego w dobre imię szkoły,

2) systematycznego opuszczania przez ucznia obowiązkowych zajęć bez usprawiedliwienia, mimo podjętych przez szkołę działań wychowawczych;

 1. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowanej wobec niego karze
  z podaniem przyczyn zastosowania takiego środka wychowawczego.
 • 53.
 1. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez wychowawcę oddziału lub samorząd uczniowski w terminie 7 dni od jego zdaniem krzywdzącej Wniosek ten jest dla dyrektora szkoły wiążący i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni.
 2. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu, może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą.
 3. O udzielonych karach regulaminowych szkoła powiadamia rodziców w terminie nie dłuższym niż 7
 4. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara przyczyni się do osiągnięcia celu

Rozdział 10

Oddział przedszkolny

 • 54.
 1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie
w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

3) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi
i dorosłymi;

4) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

5) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

6) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

7) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej
i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

 1. Cele realizowane są poprzez realizację zadań jak:

1) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;

2) wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

4) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej;

5) nabywanie przez dziecko kompetencji językowych;

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej
z rodziną;

8) wspomaganie rozwoju intelektualnego dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;

9) wychowanie dla poszanowania dla otaczającej przyrody;

10) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;

11) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka;

12) zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 1. W zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zadania realizowane są w formie:

1) zajęć kompensacyjnych i logopedycznych;

2) zajęć dla rodziców;

3) porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli udzielanych w zależności od potrzeb przez pedagoga, psychologa, logopedę.


 

 • 55.
 1. Opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w oddziale przedszkolnym sprawują nauczyciele.
 2. Rozkład dnia uwzględnia równomiernie rozłożenie zajęć w ciągu całego pobytu w oddziale przedszkolnym i ich różnorodność, w tym pobyt na świeżym powietrzu.
 3. Sala zajęć posiada właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.
 4. Stoliki, krzesła i wyposażenie sali dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności.
 5. W trakcie zajęć poza terenem szkoły w tym m.in. wycieczki dydaktycznej lub rekreacyjnej (spaceru) opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym.
 • 56.
 1. Organami oddziałów przedszkolnych są wskazane w § 6 ust. 1 statutu za wyjątkiem samorządu uczniowskiego.
 2. Rodzice uczniów oddziałów przedszkolnych mają prawo do wybierania swojej reprezentacji
  w formie rady oddziałowej, o jakiej mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy.
 3. Przedstawiciel rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 wchodzi w skład rady rodziców.

 

 • 57.
 1. Oddziały przedszkolne zachowują odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie jest zorganizowane na zasadach określonych dla przedszkoli.
 2. W szkole może być więcej niż jeden oddział przedszkolny, realizujący program wychowania przedszkolnego.
 3. Czas trwania zajęć dydaktycznych jest dostosowany do rozwoju i potrzeb psychofizycznych dzieci – nie dłużej jak 30 minut.
 4. Dziecku, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy
  7 lat.
 5. Rekrutację do oddziału przedszkolnego określają odrębne przepisy.
 • 58.
 1. Oddział przedszkolny zapewnia dziecku realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej, wynosi 25 godzin tygodniowo i 5 godzin dziennie.
 3. Za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym nie pobiera się opłat.
 4. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora.
 5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, potrzeb i zainteresowania dzieci oraz oczekiwania rodziców ustalają szczegółowy plan pracy oddziału.
 • 59.
 1. Dziecko do oddziału przedszkolnego przyprowadzają i odbierają rodzice.
 2. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców.
 3. Osoby upoważnione do przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego muszą zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.
 • 60.
 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym jest odpowiedzialny za:

1) jakość oraz wyniki pracy, dydaktycznej i wychowawczej;

2) bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych im wychowanków podczas zajęć;

3) pobudzanie procesów rozwojowych do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich kreatywności;

4) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej w oparciu o dopuszczony do użytku w szkole program wychowania przedszkolnego;

5) współpracę z pedagogiem oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów;

6) prowadzenie dokumentacji swojej pracy oraz prowadzenie obserwacji pedagogicznej służącej poznawaniu swoich wychowanków;

7) indywidualizację i otoczenie opieką każdego z wychowanków i dostosowują metody i formy pracy do jego możliwości.

 1. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel oddziału przedszkolnego przeprowadza analizę gotowości wszystkich dzieci 6-letnich do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 2. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców ze statutem.
 3. Nauczyciel stale doskonali metody pracy z dziećmi, podnosi swoją wiedzę pedagogiczną, rozwija
  i doskonali swój warsztat pracy, uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 • 61.
 1. W oddziale przedszkolnym prowadzona jest systematyczna współpraca z rodzicami w celu jednolitego oddziaływania wychowawczego.
 2. W ramach tej współpracy nauczyciel oddziału przedszkolnego:

1) udziela rodzicom rzetelnych informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju;

2) systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych
w oddziale przedszkolnym;

3) zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;

4) informuje rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włącza ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają;

5) zachęca rodziców do współdecydowania np. wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci.

 

 • 62.
 1. Rodzic zobowiązany jest do:

1) przestrzegania zasad funkcjonowania oddziału przedszkolnego;

2) współdziałania z wychowawcą oddziału przedszkolnego w zakresie wszystkich spraw związanych funkcjonowaniem w oddziale przedszkolnym;

3) punktualnego przyprowadzania oraz odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego osobiście lub przez osoby upoważnione na piśmie zapewniające pełne bezpieczeństwo dziecku;

4) informowania o nieobecności dziecka – zgodnie z przyjętymi zasadami;

5) przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dziecka zdrowego.

 1. Obecność na zebraniach ogólnych i spotkaniach indywidualnych rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 2. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego
w oddziale przedszkolnym;

2) wybierania swojej reprezentacji w formie rady oddziałowej, o jakiej mowa w art. 83 ust. 2 ustawy;

3) rzetelnej informacji dotyczącej dziecka – jego zachowania i rozwoju, oraz możliwości uzyskania dla niego pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 11

Klasy gimnazjalne

 • 63.
 1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:

1) stwarzanie uczniom właściwych warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności;

2) realizowanie podstawy programowej dla gimnazjum;

3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4) organizację nauczania indywidualnego dla uczniów stale lub okresowo niezdolnych do pobierania nauki w warunkach szkolnych.

 1. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów poprzez:

1) kształcenie postawy dociekliwości i refleksyjności;

2) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania;

3) realizację programów autorskich;

4) organizację indywidualnego toku nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych;

5) organizację konkursów, kółek zainteresowań i innych zajęć w ramach posiadanych przez gimnazjum środków;

6) współpracę z ośrodkami kulturalnymi, sportowymi itp.

 1. Szkoła zgodnie z ustalonym programem wychowawczym realizuje zadania wychowawcze kładąc nacisk by uczeń:

1) służył idei demokracji w Polsce, był patriotą, znał swój kraj, był przywiązany do tradycji, kultury
i symboli narodowych oraz dbał o piękno i czystość języka ojczystego;

2) wykazywał postawę obywatelską, nacechowaną zdolnością do dostrzegania spraw własnego środowiska oraz podejmował działania na rzecz rozwiązywania jego problemów;

3) doceniał wartości systemu parlamentarnego tj. sprawiedliwość społeczną, demokrację, pluralizm
i podejmował działania na rzecz ich umacniania;

4) dostrzegał problemy innych i udzielał im pomocy, gdy zaistnieje taka potrzeba;

5) przejawiał umiejętności współżycia w zespole, był życzliwy, uprzejmy i odznaczał się wysoką kulturą osobistą;

6) miał ukształtowane różnorodne zainteresowania, pragnął je rozwijać oraz potrafił w sposób wartościowy spędzić wolny czas;

7) cenił życie i zdrowie własne oraz innych, potrafił podejmować działania na rzecz jego ochrony, uprawiał sport, był przekonany o szkodliwości nałogów i patologii społecznych;

8) cenił i szanował pracę, a powierzone sobie obowiązki wykonywał sumiennie i odpowiedzialnie oraz potrafił krytycznie ocenić wyniki własnej pracy.

 1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez stałą współpracę z rodzicami ucznia
  we wszystkich sferach, dbając o udzielanie wszelkich niezbędnych informacji.
 • 64.
 1. Organami klas gimnazjalnych są wskazane w § 6 ust. 1 statutu.
 2. Rodzice uczniów klas gimnazjalnych mają prawo do wybierania swojej reprezentacji w formie rady oddziałowej, o jakiej mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy.
 3. Przedstawiciel rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 wchodzi w skład rady rodziców.
 4. Do rodziców uczniów klas gimnazjalnych ma również zastosowanie § 32 statutu.
 5. Przedstawiciel samorządów klasowych klas gimnazjalnych wchodzi w skład samorządu uczniowskiego.
 • 65.
 1. Podstawową jednostką organizacji klas gimnazjalnych w szkole jest oddział.
 2. Dopuszcza się możliwość podziału istniejących już oddziałów na oddziały mniej liczne oraz łączenia oddziałów ze względów organizacyjnych po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 • 66.

Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora we współpracy z nauczycielami, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 • 67.
 1. Uczniowie klas gimnazjalnych korzystają z biblioteki szkolnej na takich samych warunkach jak pozostali uczniowie.
 2. Uczniowie klas gimnazjalnych korzystają ze stołówki szkolnej oraz wszystkich pozostałych obiektów szkolnych na takich samych warunkach jak pozostali uczniowie.
 • 68.

Prawa i obowiązki uczniów klas gimnazjalnych, nagrody i kary zostały określone w rozdziale
9 statutu.

 

 • 69.
 1. Nauczyciel w klasach gimnazjalnych prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do nauczycieli i innych pracowników szkoły pracujących z klasami gimnazjalnymi zapisy rozdziału 7 stosuje się odpowiednio.

 

 • 70.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu wartościowanie postępów, wskazując uczniowi co osiągnął, co zrobił dobrze, nad czym powinien jeszcze popracować i jak się uczyć, a w szczególności:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi wskazówek w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 • 71.
 1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów i rodziców klas gimnazjalnych o wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
 2. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca informuje uczniów i rodziców o zasadach oceniania zachowania.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia mającego trudności w nauce.
 • 72.

Ocenianie bieżące w klasach gimnazjalnych odbywa się na zasadach określonych w § 37 – 47 statutu.

 • 73.
 1. W klasach gimnazjalnych używa się pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Dokumentacja klas gimnazjalnych, której rodzaj i prowadzenie określają odrębne przepisy jest prowadzona i przechowywana na dotychczasowych zasadach aż do zakończenia kształcenia w tych klasach.

Rozdział 12

Przepisy końcowe

 • 74.
 1. Szkoła prowadzi stronę internetową i może prowadzić swój profil na portalach społecznościowych.
 • 75.
 1. Szkoła jest jednostką budżetową i może gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, utworzonym decyzją organu prowadzącego.
 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
 3. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją w archiwum zgodnie
  z odrębnymi przepisami.
 • 76.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły i w jej otoczeniu budynek wewnątrz oraz na zewnątrz jest objęty monitoringiem wizyjnym. Zasady jego użytkowania i udostępniania zbioru danych określają odrębne przepisy i zarządzenia wydawane na ich podstawie przez dyrektora.

 • 77.
 1. Zmiany w statucie uchwala rada pedagogiczna, która może zasięgać przed ich uchwaleniem opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
 2. Dyrektor po wprowadzeniu zmian w statucie opracowuje jego ujednolicony tekst, który jest dostępny w bibliotece i na stronie internetowej szkoły.
 3. W przypadku dokonania kilku zmian w statucie lub zmiany powodującej, że posługiwanie się tekstem statutu może być istotnie utrudnione, dyrektor jest zobowiązany do opracowania tekstu ujednoliconego i wydania zarządzenia uwzględniającego wszystkie dokonane zmiany zawierającego w załączniku ujednolicony tekst statutu, który jest udostępnia się zgodnie z ust. 2.
 4. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.