^w górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Gościmy

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

Losowe zdjęcie

wielkanoc.jpg

Wydarzenia

Informacje:

W zakładach POBIERALNIA są do pobrania:

- pocedury zasad bezpieczeństwa

-o udzieleniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

-zgoda na wycieczkę

-informacja o ubezpieczeniu

-szkolny zestaw programów

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Program wych-profilakt.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Szkoły Podstawowej w Chlewie

Rok szkolny 2018/2019

Spis treści:

 

Wprowadzenie ........................................................................................................................... 3

 1. Podstawa prawna Programu Wychowawczo-Profilaktycznego ............................................ 5
 2. Misja i wizja .......................................................................................................................... 7
 3. Model Absolwenta ................................................................................................................. 9
 4. Wartości wychowawcze ...................................................................................................... 10
 5. Cele treści i działań o charakterze wychowawczym i profilaktycznym .............................. 12
 6. Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych .............................................. 14
 7. Diagnoza sytuacji ................................................................................................................. 17
 8. Obszary działań ................................................................................................................... 18
 9. Formy realizacji oraz realizatorzy Programu Wychowawczo-Profilaktycznego ................ 30
 10. Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego ................................................... 33

Załącznik 1. Ankieta dla uczniów ........................................................................................... 34

Załącznik 2. Ankieta dla rodziców .......................................................................................... 37

Załącznik 3. Ankieta dla nauczycieli ......................................................................................  40

 

Wprowadzenie

 

Edukacja młodych ludzi nie może i nie powinna stać w miejscu, stąd potrzeby wprowadzenia zmian i rewolucji w szkolnictwie. Zaplanowane zmiany mają na celu przede wszystkim poprawić jakość oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych. Działania podejmowane przez Szkołę Podstawową w Chlewie bazują na potencjale szkoły, na który składa się wiedza, kompetencje nauczycieli, doświadczenie w budowaniu szkolnego programu wychowawczego oraz programu profilaktyki, jak również współpraca z rodzicami i lokalnym środowiskiem.

Dbałość o wszechstronny rozwój oraz kształtowanie osobowości ucznia jest jednym z nadrzędnych zadań szkoły, która staje się instytucją odpowiedzialną za formowanie młodego człowieka. W swoich założeniach, szkoła uwzględnia indywidualne predyspozycje ucznia w obszrach psychiki, emocji, intelektu, środowiska społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji rodzinnej, a także kwestie morlane, jak i duchowe. Zadaniem Szkoły jest stworzenie odpowiednich działań, które nie tylko będą oddziaływać na ucznia czy absolwenta, ale również na przyszłego dorosłego i dojrzałego człowieka.

Szkoła jest jednostką kształtującą odpowiednie postawy wśród uczniów poprzez stawianie wysokich wymagań, a także przygotowanie do pełnienia obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości oraz wolności. Prawidłowy proces wychowania oparty jest na silnej współpracy zarówno rodziców, jak i grona pedagogicznego, których powinna charakteryzować spójna wizja zarówno szkoły jako instytucji, jak i przyszłego absolwenta.

Szkoła w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innowacyjnych ma na uwadze przede wszystkim dobro uczniów, a także troskę o postawę moralną i obywatelską swoich uczniów oraz absolwentów. Zachęca się uczniów do pracy nad sobą poprzez dostrzeganie ich osiągnięć, a także docenianie. Zadaniem Szkoły jest intensyfikacja wśród uczniów postawy kształtującej niezależność oraz samodzielność, które są niezwykle istotne w dorosłym życiu i budowaniu późniejszej kariery.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny w myśl Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe obejmuje:

 • treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz
 • treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców[1].

Celem stworzonego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest stworzenie szeregu działań ukierunkowanych na rozwój uczniów przy wykorzystaniu całego potencjału, zasobów jednostki oraz kadry. Zaplanowane działania w swoim zakresie obejmują całą społczeność szkolną (uczniów, nauczycieli, rodziców) tak, by każda z grup nieustannie pracowała i podnosiła swoje umiejętności.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń Programu – przez uczniów, ich rodziców i wszystkich pracowników Szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w Programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (Dyrektor, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski),
 • współdziałanie Szkoły ze środowiskiem zewnętrznym,
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji Programu.

 

 1. Podstawa prawna Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

Szkoła Podstawowa w Chlewie realizuje cele wychowawcze oraz profilaktyczne wynikające z powszechnie obowiązujących aktów prawnych, a także zawartych w statucie Szkoły:

 • Konstytucja Rzeczypospolita Polska (Dz. U. z 1997 r., Nr 73, poz. 483),
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. ,
 • Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526 z późn. zm,),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 783 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015r. poz. 1249),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).

 

Założenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są zgodne z:

 • Statutem Szkoły Podstawowej w Chlewie,
 • Wizją i misją szkoły,
 • Szkolnym zestawem programów nauczania,
 • Podstawami prawnymi.
 1. Misja i wizja

Szkoła Podstawowa w Chlewie ukierunkowana jest na wspieranie uczniów w indywidualnym rozwoju i motywowaniu do nauki oraz rozwoju. Szkoła stara się zaszczepić w dzieciach wiarę w siebie i swoje możliwości, chęci doskonalenia się, otwartość i odwagę w podejmowaniu wyzwań. Szkoła jest przede wszystkim miejscem przyjaznym dla uczniów, zainteresowana nimi jako jednostki i otwarta dla rodziców. Pokazuje dziecku złożoność świata i miejsce człowieka w środowisku przyrodniczym, społecznym i kulturowym, rozwija ciekawość poznawczą, uczy według najnowszych metod oraz stwarza bezpieczne warunki nauki.

Misja Szkoły

 • Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest człowiekiem społeczności szkolnej.
 • Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, jednocześnie wychowujemy w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów.
 • Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.
 • Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów.
 • Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia.
 • Dbamy o bezpieczeństwo uczniów.

Wizja Szkoły

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną jednostka, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na potrzeby ucznia przy uwzględnieniu jego predyspozycji. Realizacja Programu ma  umożliwić  uczniowi wszechstronny rozwój osobowości. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności ze własne zachowanie. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem nauczyciel podejmuje przede wszystkim twórcze działania, które pozwolą realizować Misję. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej "małej ojczyzny". Będą szanować kulturę i tradycję. Szczególnie dbamy o rozwój fizyczny psychiczny i duchowy uczniów, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonywać słusznych wyborów.

 

 1. Model Absolwenta

Absolwent Szkoły posiada następujące cechy:

 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • szanuje siebie i innych,
 • jest odpowiedzialny,
 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
 • jest tolerancyjny,
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
 • jest ambitny,
 • jest kreatywny,
 • jest odważny,
 • jest samodzielny,
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 • jest odporny na niepowodzenia,
 • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w Szkole,
 • inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych i profilaktycznych szkoły),
 • zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi.
 1. Wartości wychowawcze

Wartości są uznawane za podłoże procesu wychowawczego. Wychowanie do wartości ma na celu przygotować uczniów do indywidualnego, świadomego wybierania i hierarchizowania wartości oraz kierowania się nimi we wszystkich dziedzinach życia teraz oraz w przyszłości.

Wartości wychowawcze Szkoły:

 • poszanowanie wartości i godności ludzkiej,
 • tolerancja,
 • szacunek do języka, kultury historii i tradycji narodowej,
 • patriotyzm,
 • umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności,
 • bezpieczeństwo,
 • uczciwość, szczerość,
 • prawdomówność,
 • sprawiedliwość,
 • wrażliwość na piękno przyrody ojczystej,
 • doskonalenie własnej osoby,
 • kierowanie się własnym sumieniem,
 • inicjatywa, kreatywność,
 • rzetelność i odpowiedzialność,
 • zdrowy styl życia,
 • wykształcenie i nauka,
 • empatia,
 • wytrwałość,
 • samorządność,

Zadania Szkoły jako środowiska wychowawczego:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie,
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu,
 • ukazywanie uczniom konieczności doskonalenia samego siebie,
 • rozwijanie postawy patriotycznej,
 • rozwijanie postawy proekologicznej, prozdrowotnej,
 • kultywowanie obyczajów szkolnych,
 • stwarzanie warunków do wykonywania praktyk religijnych.
 1. Cele treści i działań o charakterze wychowawczym i profilaktycznym

Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje obszary wspomagania ucznia w radzeniu sobie z trudnościami, organiczanie i likwidowanie czynników ryzyka oraz inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących. Treści i działania o charakterze profilaktycznym podejmowane przez Szkołę mają przede wszystkim na celu:

 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych, a w szczególności ukierunkowanie na rozwój samoświadomości, samooceny i samodyscypliny wśród uczniów,
 • przekazywanie odpowiedniego systemu norm i wzorców,
 • kształtowanie zachowań asertywnych,
 • rozpoznawanie i hierarchizacja wartości,
 • promocja zdrowia psychicznego i fizycznego,
 • wzmacnianie mocnych stron ucznia,
 • dbałość o bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły,
 • rozpowszechnianie informacji o potencjalnych zagrożeniach.

W nadchodzącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej ukierunkowane będą na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

Zagrożeniem dla wychowania w szkole są m. in.:

 • niekorzystne środowisko rówieśnicze w szkole,
 • specjalne potrzeby edukacyjne uczniów,
 • ograniczone kompetencje nauczycieli,
 • ograniczone kompetencje rodziców,
 • czynniki ryzyka tkwiące w szerokim otoczeniu.

Dlatego też, działania profilaktyczne muszą uwzględniać potrzeby społeczności szkolnej, tym samym wzmacnianć czynniki chroniące przed zachowaniami ryzykownymi, m. in.:

 • radzenie sobie z trudnościami,
 • silna więź emocjonalna z rodzicami,
 • zainteresowanie nauką szkolną,
 • poszanowanie prawa, norm, wartości, światopoglądów i autorytetów społecznych,
 • przynależność do pozytywnej grupy.
 1. Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych

Dyrektor Szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 • dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.

Rada Pedagogiczna:

 • uchwala w porozumieniu z Radą Rodziców Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktczny,
 • uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • reaguje na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

Zespół wychowawców:

 • diagnozuje sytuację wychowawczą szkoły,
 • określa cele pracy wychowawczej na dany rok szkolny,
 • opracowuje procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • opracowuje zasady współpracy z sądem, policją,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • podejmuje działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

Nauczyciele:

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych i treści profilaktycznych,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

Rodzice:

 • współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i działań profilaktycznych,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

Samorząd Uczniowski:

 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły,
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i działań profilaktycznych,
 • współpracuje z Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.                     

 

 1. Diagnoza sytuacji w Szkole

 

Program  Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany  na podstawie diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole, z użyciem następujących narzędzi:

 • ankiety adresowanej do uczniów, rodziców, nauczycieli, w których poruszone zostały kwestie uzależnień, znajomości objawów przy zastosowaniu środka zmieniającego świadomość, relacji między uczniami, form spędania wolnego czasu, niewłaściwego zachowania czy podejmowanych działań przez grono pedagogiczne,
 • analizę dokumentacji z dotychczasowego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki.
 1. Obszary działań

Obszar

Zadania

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

ZDROWIE

Propagowanie zdrowego trybu życia

1. Praca na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, w organizacjach działających w szkole.

2. Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.

3. Spotkania z przedstawicielami instytucji zajmujących się profilaktyką

4. Kształcenie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych wśród najmłodszych poprzez pogadanki.

5. Zabawy na świeżym powietrzu, marsze, biegi, piesze wędrówki, ścieżki zdrowia, gry i zabawy na wesoło, gry i zabawy na śniegu.

6. Promowanie aktywności sportowej – zapewnienie uczniom aktywnego udziału w różnorodnego typu zawodach sportowych na różnych szczeblach.

7. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz komfortu podczas zajęć edukacyjnych.

8. Rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie nawyków zdrowotnych.

9. Lekcje dotyczące zdrowego stylu życia, odżywiania się.

Wychowawcy klas Nauczyciele w-f Pielęgniarka

Policjant

ZDROWIE

Kształtowanie postaw ekologicznych

1. Opieka uczniów nad roślinami, w klasie, zielenią szkolną.

2. Udział w akcjach ekologicznych: „Sprzątanie Świata”.

3. Rozmowy tematyczne, udział w konkursach ekologicznych.

4. Drama, inscenizacje.

5. Zagrożenia środowiska naturalnego i cywilizacyjnego.

6. Uczestnictwo w konkursach związanych z tematyką ekologiczną.

Wychowawcy klas

Nauczyciele

ZDROWIE

Likwidacja deficytów rozwojowych, w szczególności u dzieci ze specyficznymi potrzebami  edukacyjnym

1.Organizacja zajęć dydaktyczno –wyrównawczych, zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Indywidualne rozmowy  z pedagogiem szkolnym.
3. Współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną.

Wychowawcy klas

Pedagog (PPP)

Logopeda (PPP)

Nauczyciele

RELACJE

Miejsce dziecka w grupie rówieśniczej, integracja środowiska szkolnego

1. Wybór samorządu klasowego.

2. Zabawy integrujące zespół klasowy.

3. Organizowanie imprez szkolnych i klasowych

Wychowawcy klas

Opiekun SU

Dyrektor

RELACJE

Wzajemne poznanie się

1. Uczniowie biorą udział w zabawach integrujących grupę lub zespół klasowy.

2. Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych.

3. Organizacja imprez szkolnych z udziałem uczniów, rodziców i grona pedagogicznego.

4. Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymania relacji z rówieśnikami, rozpoznawanie ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi.

5. Budowanie współpracy z zespołem.

6. Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc rówieśnikom.

Wychowawcy klas

Nauczyciele

RELACJE

Dbałość o dobry klimat w szkole

1. Badanie samopoczucia ucznia w szkole.

2. Obserwacja zachowań na tle rówieśników.

3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim – sekcją  klas I - III.

Wychowawcy klas

Nauczyciele

RELACJE

Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w Szkole

1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia społecznego poprzez:

- promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się,

- poszanowanie praw i potrzeb innych,

2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych i  społecznych poprzez:

- wdrażanie do empatii,

- współpraca w zespołach,

- realizacja projektów,

- kształtowanie umiejętności efektywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych,  ryzykownych,

3. Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez:

- kształtowanie umiejętności nieagresywnego rozwiązania konfliktów i zachowania się w sytuacji problemowej,

- rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych.

Wychowawcy klas

Opiekun SU

Dyrektor

RELACJE

Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych

niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami

1. Organizacja zajęć: dydaktyczno – wyrównawczych,

zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych,

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem.

3. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

4. Uczenie zachowań sprzyjających kształtowaniu właściwych postaw społecznych.

Wychowawcy klas

Pedagog (PPP)

Logopeda (PPP)

Nauczyciele

RELACJE

Rozwój osobowości ucznia

1. Wspomaganie umiejętności samopoznania:

-  wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów,

- wdrażanie do autorefleksji

2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli:

- kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania i panowania nad emocjami i kreowania własnego wizerunku,

- wdrażanie do samooceny,

3. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału:

- motywowanie do nauki szkolnej,

- rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów

- stwarzanie warunków do realizowania działań wynikających z zainteresowań,

- rozwijanie zdolności twórczego myślenia,

- kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych talentów i uzdolnień,

- pomoc w radzeniu sobie z własnymi niedoskonałościami,

- kształtowanie hierarchii wartości,

- praca z uczniem zdolnym,

- praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych;

4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

Wychowawcy klas

Pedagog (PPP)

Logopeda (PPP)

Nauczyciele

RELACJE

Kształcenie umiejętności właściwego zachowania się w sytuacjach trudnych

Podejmowanie tematyki poprzez scenki sytuacyjne, dramy, rozmowy nauczające, prace plastyczne, ćwiczenia asertywności.

Wychowawcy klas

Dyrektor

RELACJE

Organizowanie sytuacji sprzyjających podnoszeniu wiary we własne możliwości

1. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.

2. Udział w zajęciach wyrównawczych, logopedycznych, korekcyjnych.

3. Udział uczniów w konkursach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych.

4. Współpraca nauczycieli z rodzicami w celu podnoszenia efektów kształcenia.

Wychowawcy klas  Pedagog (PPP)

Logopeda (PPP)

Nauczyciele

RELACJE

Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych

1. Organizowanie na terenie szkoły akcji charytatywnych

2. Udział w ogólnopolskich zbiórkach charytatywnych (,,Góra Grosza”, ,,WOŚP’’).

3. Promowanie idei wolontariatu.

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Opiekun SU

RELACJE

Tolerancja dla inności. Prawa dziecka

1. Z apoznanie z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Poznanie obowiązków ucznia.
3.  Nauczyciele uświadamiają dzieciom, do kogo mogą się zwrócić  z prośbą o pomoc.

4. Uczestniczą w pogadankach na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

Wychowawcy klas

Nauczyciele

RELACJE

Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów  wychowawczych

1. Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

2. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

3. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

4. Konsultacje dla rodziców.

5. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń.

6. Zapoznanie rodziców z  Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i regulaminami, programami.

7. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc specjalistyczną.

8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.

Wychowawcy klas

Nauczyciele

KULTURA

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

1. Uczniowie kultywują tradycje związane z najbliższą okolicą, krajem.

2. Poznają symbole narodowe i europejskie.

3. Uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym i  państwowym.

4. Uczniowie kultywują tradycje związane z najbliższą okolicą, krajem.

5. Poznają symbole narodowe i europejskie.

6. Uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym i  państwowym.

7. Prezentacja symboli narodowych i godnego zachowania się wobec nich.

8. Nauka Hymnu Państwowego, postawy i szacunku wobec Flagi i Godła Państwowego.

Wychowawcy klas

KULTURA

Kształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego, społeczności kraju ojczystego

1. Udział w uroczystościach szkolnych, organizowanie apeli  (Dzień Niepodległości , Święto  Konstytucji 3 Maja).

2. Udział w uroczystościach regionu.

3. Konkursy, współpraca z lokalnymi władzami, ośrodkami.

Wychowawcy klas

Opiekun SU

Nauczyciele bloku humanistycznego

KULTURA

Poznawanie i przestrzeganie norm dobrego zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym

1. Podejmowanie tematyki na zajęciach integracyjnych poprzez opowiadanie, scenki rodzajowe, dramę i rozmowę nauczającą.

2. Zapoznanie uczniów i rodziców ze Statutem Szkoły  i konsekwencjami nieprzestrzegania jego wytycznych

Wychowawcy klas

KULTURA

Poznawanie zasad zachowania się w instytucjach kulturalnych  i stosowanie się do nich

Udział uczniów w imprezach kulturalnych (spektakle teatralne, seanse kinowe, wycieczki do muzeum, wycieczki turystyczno-krajoznawcze).

Wychowawcy klas

KULTURA

Ukazanie roli rodziny w życiu człowieka

1. Poruszanie tematyki na godzinach wychowawczych, wychowanie do życia w rodzinie.

2. Pogadanki, rozmowy na zajęciach języka polskiego, historii, przyrody

3. Wykonywanie drzewa genealogicznego

Wychowawcy klas

Nauczyciele

ZAGROŻENIA

Profilaktyka zagrożeń

1.Środki i substancje psychoaktywne:

- diagnoza środowiska ucznia,

- wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy w sytuacji sięgania po  narkotyki, dopalacze,

alkohol, nikotynę,
- gazetki tematyczne,

- bieżące informowanie rodziców/prawnych opiekunów o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, o swoich sugestiach i spostrzeżeniach.

2. Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie dyskryminacyjne, cyberprzemoc:
- systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją, przemocą,

- zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm obowiązujących w szkole

- pogadanki, lekcje  wychowawcze,

- przeprowadzenie zajęć warsztatowych „Nie dla agresji” oraz „Stop przemocy w szkole”,

- stała współpraca z pracownikami szkoły w zakresie zaobserwowanych  negatywnych zachowań uczniów

- reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania ucznia,

- spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące odpowiedzialności nieletnich.

3. Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych poprzez:

- propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych,

- jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy,

- omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, ujawnienia danych osobowych.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych

1. Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami i procedurami funkcjonującymi w Szkole.

2. Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa.

3. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy.

4. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach.

5. Zapoznanie uczniów ze znakami drogowymi.

6. Przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji.

7. Układamy regulamin dotyczący bezpieczeństwa podczas przerw.

8. Kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki.

9. Kształtowanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

10. Kształtowanie świadomości niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów.

Wychowawcy klas

Nauczyciele

BEZPIECZEŃSTWO

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

1. Diagnoza środowiska:

- wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów,

- ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”.

2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i Wsparcia.

3. Pogłębianie wiedzy pedagogicznej w zakresie problematyki przemocy.

Wychowawcy klas

Nauczyciele

BEZPIECZEŃSTWO

Przeciwdziałanie agresji i  przemocy utrudniające życie we współczesnym świecie

1. Praca nad doskonalenie swojego charakteru i wyzbyciu się słabości.

2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowania  niepożądanych zachowań.

Wychowawcy klas

Nauczyciele

PRZYSZŁOŚĆ

Przygotowanie uczniów do aktywności zawodowej

1.Organizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego realizowanych w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia.

2. Prezentacja zaproszonych szkół ponadpodstawowych w celu przybliżenia uczniom oferty edukacyjnej.

3. Organizowanie spotkań absolwentów

Wychowawcy klas

Pedagog (PPP)

Nauczyciel WOS


 1. Formy realizacji oraz realizatorzy Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

Formy realizacji Programu:

 • zabawy integracyjne,
 • gry i zabawy ruchowe,
 • zajęcia sportowe,
 • scenki, psychodramy, krąg uczuć,
 • wycieczki tematyczne,
 • wyjazdy do kina, teatru,
 • pogadanki, prelekcje,
 • prace plastyczne, artystyczne, literackie,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • spotkania i zajęcia praktyczne z pracownikami służby zdrowia, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, policjantami,
 • zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych przedmiotów,
 • projekcje filmów tematycznych,
 • spotkania z rodzicami,
 • gry i zabawy interakcyjne,
 • warsztaty poznawczo – doskonalące,
 • zajęcia w kółkach zainteresowań,
 • udział w konkursach,
 • organizacja imprez szkolnych oraz uroczystości.

Realizatorzy:

 • dyrektor szkoły,
 • grono pedagogiczne:

Sojusznikami w realizacji programu są:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie,
 • Urząd Gminy w Goszczanowie,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • służba zdrowia,
 • Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sieradzu,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie,
 • Komenda Policji,
 • Gminny Ośrodek Kultury,
 • Kościół,
 • straż pożarna,
 • lokalne ośrodki pomocy społecznej,
 • rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły,

Szkoła stale współpracuje z wyżej wymienionymi instytucjami. Jednak w niektórych sytuacjach do współpracy pozyskujemy inne – poprzez szukanie i nawiązywanie nowych kontaktów. Szkoła korzysta także z ofert różnych instytucji,  np. Impresariatu Artystycznego w celu realizacji przedstawień spektakli profilaktyczno – edukacyjnych.

Realizacja Programu opiera się o współpracę:

 • wychowawców klas, którzy realizują zadania w zakresie profilaktyki we współpracy z rodzicami, a przede wszystkim odpowiadają za integrację zespołu klasowego,
 • nauczycieli poszczególnych przedmiotów, którzy oferują pomoc nauczycielom wychowawcom w działaniach wychowawczych oraz profilaktycznych,
 • pedagoga szkolnego wspierającego pracę nauczycieli, wychowawców, a ponadto diagnozującego sytuację środowiska szkolnego i pomagającego uczniom w przezwyciężaniu trudności,
 • Rady Rodziców, która opracowuje Program Wychowawczo-Profilaktyczny, a także współpracuje z Radą Pedagogiczną w zakresie wychowania i profilaktyki,
 • organu prowadzącego, który współuczestniczy w wyposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji Programu,
 • organu nadzorującego wspierającego w opracowaniu narzędzi ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz umożliwia wymianę doświadczeń w zakresie tworzenia, realizacji i ewaluacji Programu.

Spodziewane efekty Programu Wychowawczo-Profilaktycznego:

 • utrwalenie zachowań asertywnych,
 • umiejętne komunikowanie się z otoczeniem,
 • wzajemna tolerancja wśród uczniów oraz ich otoczenia,
 • ponoszenie odpowiedzialności za swoje czyny,
 • wzrost wiedzy uczniów oraz rodziców na temat uzależnień i przeciwdziałania im,
 • znajomość zachowań w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych,
 • dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne, prowadzenie zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie zainteresowań,
 • umiejętność organizowania i spędzania efektywnie czasu wolnego,
 • świadome i umiejętne korzystanie z komputera, Internetu, TV,
 • prawidłowe reakcje w sytuacji zagrożenia,
 • zachowanie higieny osobistej,
 • sukcesy uczniów w szkole.


 1. Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

Ewaluacja związana jest z uzyskaniem informacji dotyczących realizowanego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego – czy osiągnięto zamierzone cele, jakie są efekty zrealizowanych działań, czy sposoby realizacji sprzyjały skuteczności. Ważnym elementem ewaluacji jest poznanie opinii wszystkich osób, których Program dotyczył, tj. uczniów, nauczycieli, wychowawców oraz rodziców, odnośnie realizacji Programu, a także uzyskania opinii o wartości wdrażanego Programu oraz sensowności podejmowanych czynności.

Zaleca się, aby ocenę skuteczności Programu dokonywać co roku. W uzasadnionych sytuacjach możliwe jest jednak dokonanie wcześniejszych korekt i poprawek w okresie poprzedzającym dany rok.

Ocena efektów realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dokonywana będzie na bieżąco za pomocą;

 • analizy zapisów w dziennikach i innych dokumentach szkolnych,
 • analizy wytworów pracy uczniów,
 • rozmowy z uczniami i ich rodzicami,
 • obserwacji uczniów w sytuacjach zadaniowych,
 • analizy postępów ucznia w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych.

Podstawę do formułowania ocen z realizacji Programu stanowią:

 • narzędzia w ramach wewnętrznego mierzenia jakości pracy,
 • sprawozdania z realizacji planów,
 • analizy i dane statystyczne,
 • hospitacje,
 • zapisy w dokumentacji,
 • badania ankietowe,
 • opinie i wnioski,
 • zgłoszone innowacje i projekty działań,
 • programy oraz scenariusze.

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Chlewie w dniu  …….


 

Załącznik 1

 

Ankieta dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chlewie

Początek formularza

 1. Płeć

Chłopak

Dziewczyna

 1. Proszę o podanie wieku
 1. Czy spożywałeś/aś kiedykolwiek alkohol?

Tak

Nie

 1. W jakim wieku pierwszy raz spróbowałeś/aś alkohol?
 1. Czy w Twojej szkole znasz osoby nadużywające alkohol?

Tak

Nie

 1. Czy kiedykolwiek kupiłeś/aś alkohol?

Tak, rodzice mnie o to poprosili

Tak, koledzy/koleżanki mnie o to poprosili/ły

Tak, sam chciałem kupić

Nie

 1. Ile razy spożywałeś/aś alkohol?
 

1 raz

2 razy

3 razy

Więcej razy

Piwo

       

Wino

       

Wódka

       

Szampan

       

Inne

       
 1. Czy kiedykolwiek zażywałeś narkotyki lub dopalacze?

Tak

Nie

 1. Jeżeli próbowałeś/aś narkotyków, dopalaczy jak je dostałeś/aś?

Dostałem od znajomego

Kupiłem od znajomego

Dostałem od obcej osoby

Kupiłem od obcej osoby

Nigdy nie spożywałem/am takich substancji

 1. Czy wiesz, gdzie można kupić narkotyki lub dopalacze?

Tak

Nie

 1. Czy kiedykolwiek udało Ci się kupić narkotyki, dopalacze?

Tak

Próbowałem/am kupić, ale nie udało mi się

Nie

 1. Czy w Twojej szkole są osoby zażywające narkotyki, dopalacze?

Znam takie osoby

Nie znam takich osób

Słyszałem/am o takich osobach

Nie słyszałem/am o takich osobach

Nie

 1. Czy w Twojej szkole kolega lub koleżanka dokucza, zaczepia lub bije inne dzieci?

Tak, dokuczają mi

Tak, widziałem taką sytuację

Ja tak robię

Nie

 1. Czy zajęcia wychowawcze są Twoim zdaniem ciekawe?

Tak

Nie

 1. Czy lubisz godziny wychowawcze z Twoim wychowawcą?

Tak

Nie

 1. Czy dzięki lekcjom wychowawczym mogłeś poznać swoje problemy?

Tak

Nie

 1. Czy zajęcia wychowawcze miały pozytywny wpływ na atmosferę w twojej klasie?

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

 1. Jak nauczyciele najczęściej reagują w przypadku niewłaściwego zachowania uczniów?

Rozmowa z wychowawcą

Rozmowa z wychowawcą w obecności dyrektora

Wezwanie rodziców

Poruszanie problemów na godzinie wychowawczej

Stosowanie kar

Inne

 1. Jak nauczyciele promują właściwe zachowania uczniów?

Chwalą przed klasą

Stawiają właściwą ocenę zachowania

Chwalą przed rodzicami

Chwalą na apelu

Dają przywileje

Inne


 

Załącznik 2

 

Ankieta dla rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chlewie

Początek formularza

 1. Czy Pan/Pani uważa, że Pana/Pani dziecko kiedykolwiek próbowało alkoholu?

Tak

Nie

 1. Czy Pana/Pani zdaniem podczas dyskoteki, imprezy i wycieczki szkolnej Państwa dzieci są wystarczająco bezpieczne?

Tak

Nie

 1. Czy wie Pan/Pani czym są dopalacze?

Tak

Nie

 1. Proszę podać jakie są objawy zażywania narkotyków, dopalaczy u dzieci Pana/Pani zdaniem?
 1. Czy podejrzewa Pan/Pani, że Pana/Pani dziecko próbowało palić papierosy?

Tak

Nie

 1. Czy na terenie szkoły Pana/Pani dziecka występuje przemoc wśród dzieci?

Tak, moje dziecko kontakt z przemocą

Tak, moje dziecko stosuje przemoc

Tak, znam takie przypadki

Tak, słyszałem/am o takich przypadkach

Nie znam takich przypadków

 1. Czy Pana/Pani dziecko chętnie rozmawia o swoich problemach?

Tak

Nie

 1. Czy Pana/Pani dziecko potrafi powiedzieć "NIE" wśród swoich rówieśników, jeśli są namawiane do zrobienia czegoś wbrew ich poglądów?

Tak

Nie

 1. Czy w otoczeniu Pana/Pani dziecka są dzieci, które miały już osobisty kontakt z używkami, np. alkohol, papierosy, dopalacze?

Znam takie dzieci

Słyszałem/am o takich dzieciach

Nie znam takich dzieci

Nie słyszałem/am o takich dzieciach

Nie wiem

 1. Ile czasu dzinnie Pana/ Pani dziecko spędza pasywnie czas wolny (TV, komputer, tel. kom.)

poniżej 2 godz.

w przedziale 2 - 5 godz.

powyżej 5 godz

 1. Czy szkoła, do której uczęszcza Państwa dziecko w wystarczający sposób prowadzi działania ukazujące zagrożenia związane z korzystaniem z komputera, Internetu, telefonii komórkowej?

Tak

Rzadko

Często

Nie

 1. Jakie formy spędzania wolnego czasu najczęściej praktykuje Pana/Pani dziecko?
 1. Czy Państwa zdaniem szkoła podejmuje działania zapewniające alternatywne formy spędzania czasu wolnego?

Tak

Czasami

Nie

Nie wiem

 1. Czy w razie trudności wychowawczych szkoła oferuje pomoc?

Tak

Nie

 1. Czy w szkole, do której uczęszcza Państwa dziecko, propagowana jest wiedza na temat zagrożeń i uzależnień, na które może być narażony uczeń?

Tak

Nie

Nie wiem

Dół formularza


 

Załącznik 3

 

Ankieta dla nauczycieli diagnozują problemy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chlewie

Początek formularza

 1. Czy na terenie szkoły wśród uczniów zauważyli Państwo następujące sytuacje (jeśli tak proszę je zaznaczyć)?

palenie papierosów

spożywanie alkoholu

zażywanie narkotyków (w tym tzw. dopalaczy)

stosowanie przemocy słownej wśród uczniów

stosowanie przemocy fizycznej wśród uczniów

stosowanie przemocy słownej przez nauczycieli wobec uczniów

stosowanie przemocy fizycznej przez nauczycieli wobec uczniów

dyskryminację

 1. Czy doświadczyli Państwo agresywnego zachowania ucznia wobec Państwa osoby?

Tak, fizycznego

Tak, słownego

Nie

 1. Czy w Państwa szkole jest wystarczająca ilość zajęć profilaktycznych
 

TAK

NIE

W zakresie bezpieczeństwa

   

W zakresie uzależnień

   

W zakresie wychowania do przystosowania życia w rodzinie

   

W zakresie zdrowia

   
 1. Czy zgłaszali Państwo propozycje zadań mających na celu podnoszenie jakości pracy szkoły? (Jeśli tak proszę napisać jakie?)
 1. Czy praca w Państwa szkole jest satysfakcjonująca pod względem możliwości pełnienia roli nauczyciela? (Proszę o wyczerpującą odpowiedź)
 1. Czy mają Państwo możliwość prowadzenia innowacji pedagogicznych, realizacji własnych pomysłów edukacyjnych? (Proszę o wyczerpującą wypowiedź)
 1. Jaki jest stosunek uczniów względem rówieśników mających problemy oraz rówieśników niepełnosprawnych?

chętnie pomagają

obserwują i obmawiają z boku

śmieją się

bezpośrednio dokuczają im

 1. W jaki sposób są realizowane zadania w zakresie wyrównania szans słabszych uczniów?
 1. Jakie działania zaradcze powinny być stosowane w Państwa szkole?

indywidualna rozmowa z uczniem

stosowanie kar przewidziane w Kodeksie Ucznia

wzywanie do szkoły rodziców

stosowanie tablicy plusów za dobre zachowanie / minusów - za złe

omawianie problemów na godzinach wychowawczych

obniżenie oceny zachowania

zakaz wyjazdu na wycieczki i uczestnictwa w szkolnych oraz klasowych imprezach integracyjnych

Inne

 1. Jakie działania motywujące powinny być stosowane w Państwa szkole?

pochwała przed klasą

pochwała ucznia na apelu

podwyższenie oceny zachowania

nagroda rzeczowa

organizacja zajęć umożliwiających rozwój zainteresowań i zdolności uczniów

Inne

 1. Czy liczba zebrań klasowych i innych spotkań z rodzicami jest wystarczająca?

tak

nie

 1. Czy Państwa zdaniem rodzice chętnie uczestniczą w poszczególnych działaniach szkoły?
 

TAK

NIE

zebraniach dla rodziców

   

organizacji wycieczek, festynów szkolnych, radzie rodziców

   

wychowaniu swoich dzieci

   

proponowaniu form organizacji zajęć poza lekcyjnych

   

stosowaniu się do uwag nauczycieli

   

współpraca z pedagogiem i/lub psychologiem szkolnym

   

 

 

[1] Art. 26 z Ustwy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).