^w górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Losowe zdjęcie

sniadanie1.jpg

Wydarzenia

Informacje:

W zakładach POBIERALNIA są do pobrania:

- pocedury zasad bezpieczeństwa

-o udzieleniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

-zgoda na wycieczkę

-informacja o ubezpieczeniu

-szkolny zestaw programów

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Strona główna

Zebranie z rodzicami

zebranie

Serdecznie zapraszam RODZICÓW uczniów Szkoły Podstawowej w Chlewie, na spotkanie z dyrektorem oraz nauczycielami, które odbędzie się w szkole w dniu 24 maja 2019 r. o godzinie 15.00.

Podczas spotkania przedstawione zostaną m.in. procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole oraz osoby i instytucje, do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.

                                                                                                            Dyrektor

                                                                                   Szkoły Podstawowej w Chlewie

                                                                                        Jolanta Szade - Dybowska

Regulamin Rady Rodziców

 • REGULAMIN RADY RODZICÓW
 • W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHLEWIE

 Rok szkolny 2018/2019

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 • 1.

Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 83 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz Statutu Szkoły.


Rozdział 2

Zakres i przedmiot działania

 • 2.
 1. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodzi­ców uczniów szkoły.
 2. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) działającymi w szkole, a w szczególności z organizacjami harcerskimi, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 • 3.
 1. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły.
 2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miej­scach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

 


Rozdział 3
Zadania i kompetencje Rady Rodziców

 • 4.

   

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

 • 5.
 1. Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną odpowiednio szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
 2. W uzasadnionych przypadkach, Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian odpowiednio w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
 • 6.

 

 1. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
 2. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Z wnioskami i opiniami może występować do:
 • Dyrektora Szkoły;
 • Samorządu Uczniowskiego;
 • Organu prowadzącego szkołę;
 • Organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 • 7.

 

 1. Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego.
 2. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
 3. Nieprzedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania.

 

 • 8.

 

 1. Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły określenia wzór obowiązującego na terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów.
 2. Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie przez Dyrektora Szkoły obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
 3. Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

 

 • 9.

 

 1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo- profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.
 2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 3. Program wychowawczo-profilaktyczny ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 • 10.

 

 1. Rada Rodziców na wniosek Dyrektora Szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

 

 

 

 • 11.

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

Rozdział 4
Skład i struktura Rady Rodziców

 • 12.
 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców oddziału szkoły.
 2. Zebranie rodziców oddziału wybiera spośród siebie "Oddziałową Radę Rodziców" składającą się z minimum 3 osób. O składzie Rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
 3. Zebranie rodziców oddziału spośród osób wchodzących w skład Oddziałowej Rady Rodziców, Rodziców której mowa w ust. 2, w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru dwóch przedstawicieli do Rady Rodziców.
 4. W wyborach, o których mowa w ust. 2 i 3 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 • 13.
 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po dwóch przedstawicieli rad oddziałowych wybranych w sposób określony w §12 ust. 2-4.
 2. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok szkolny.

 

 • 14.
 1. Zebranie Rady Rodziców, w głosowaniu tajnym lub jawnym, wybiera spośród siebie:

1) Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców;

2) Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.

 1. Prezydium Rady Rodziców składa się z 3 - 4 osób (przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik).
 2. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej dwóch osób.

 

Rozdział 5

Tryb powoływania członków do Rady Rodziców

 • 15.

1.Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

 • wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, które zwołuje Dyrektor Szkoły;
 • podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców wychowanków danego oddziału;
 • w wyborach do rad oddziałowych, jednego wychowanka może reprezentować tylko jeden rodzic;
 • wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym;
 • wybory do rad oddziałowych przeprowadza wychowawca oddziału, który:
  1. powołuje komisję skrutacyjną,
  2. przyjmuje zgłoszenia kandydatur,
  3. nadzoruje przebieg głosowania,
  4. podaje wyniki głosowania.
  5. Zadania komisji skrutacyjnej:
 • przygotowanie kart do głosowania;
 • przeprowadzenie głosowania;
 • policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania przewodniczącemu:
 1. członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady oddziałowej,
 2. wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech,
 3. kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie,
 4. na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata,
 5. za wybranych do rady oddziałowej uważa się dwóch lub trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów,
 6. w przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania,
 7. z przeprowadzonych wyborów sporządza się protokół,
 8. wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.
 9. Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:

1) do Rady Rodziców wybiera się dwóch przedstawicieli rodziców spośród rad oddziałowych każdego oddziału;

2) wyborów dokonuje się na pierwszym w roku szkolnym zebraniu rodziców;

3) wybory przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu tajnym;

4) za wybranego przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów;

5) w przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania;

6) z przeprowadzonych wyborów sporządza się protokół.

 1. W trakcie roku szkolnego mogą odbyć się wybory uzupełniające do Rady Rodziców.


Rozdział 6
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne

 • 16.
 1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
 2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
 3. Wszystkie posiedzenia są protokołowane. Podjęte uchwały są odnotowywane w protokole. Uchwały podejmowane przez Radę Rodziców są numerowane odrębnie dla każdego roku. Oddziałowe Rady Rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować swoje posiedzenia. Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji z posiedzeń Zebrania Rady Rodziców i Prezydium odpowiada sekretarz Rady Rodziców.
 4. Na zaproszenie Rady Rodziców lub jej organów w posiedzeniach może uczestniczyć Dyrektor Szkoły oraz inne osoby.

 

 • 17.
 1. Zebranie Rady Rodziców jest najwyższą władzą ogółu rodziców.
 2. Zebranie Rady Rodziców zwołuje przewodniczący lub jego zastępca nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym.
 3. Zebranie Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek Oddziałowych Rad Rodziców, na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej - złożony do Prezydium Rady.
 4. Zebrania przygotowuje i prowadzi przewodniczący Rady Rodziców, który jest również odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie zebrania co najmniej na 5 dni przed planowanym spotkaniem.
 5. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach rady lub propozycji członków Rady Rodziców, rodziców lub dyrektora.
 6. Członkowie Rady Rodziców mogą złożyć rezygnację z działalności w radzie, mogą być też odwołani na wniosek rodziców, członków rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.
 7. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75 % członków Rady.
 8. Do wyłącznej właściwości Zebrania Rady Rodziców należy:
 • ustalenie wysokości rocznej składki rodziców i terminu dokonywania wpłat;
 • zatwierdzenie planu finansowego Rady Rodziców;
 • zatwierdzenie Planu działania Rady Rodziców;
 • przyjęcie sprawozdania ustępującego Prezydium Rady z działalności w okresie sprawozdawczym;
 • zapoznanie się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej i udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium ustępującemu organowi;
 • uchwalanie zmian w Regulaminie Rady Rodziców.
 • 18.

 

 1. Zadania Prezydium Rady Rodziców:

1) opracowanie planu pracy Rady Rodziców;

2) opracowanie planu finansowego Rady Rodziców;

3) reprezentowanie Rady Rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

4) koordynowanie działalności Oddziałowych Rad Rodziców;

5) odbywanie zebrań w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał;

6) czuwanie nad prawidłową realizacją planu pracy Rady Rodziców;

7) gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych zgodnie z przyjętym planem finansowym;

8) inicjowanie działań mających na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych oraz doskonalenie organizacji nauczania, pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku;

9) bieżące reprezentowanie Rady Rodziców i podejmowanie decyzji w jej imieniu, w ramach zadań i kompetencji określonych w §2 - 4, w okresie między zebraniami Rady;

10) coroczne składanie sprawozdania ze swej działalności przed rodzicami na Zebraniu Rady Rodziców.

 1. Prezydium Rady Rodziców w uzasadnionych przypadkach może dokonywać zmian w przyjętym planie pracy i planie finansowym Rady. Do dokonania zmiany wymagana jest obecność i zgoda wszystkich członków Prezydium.

 

 • 19.

Zadania Przewodniczącego Rady Rodziców:

1) Zwołuje i prowadzi Zebrania Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców;

2) W zależności od potrzeb zaprasza Dyrektora Szkoły lub inne osoby na Zebrania Rady Rodziców i posiedzenia Prezydium;

3) Podpisuje dokumenty w imieniu Rady Rodziców;

4) Reprezentuje Radę Rodziców w uroczystościach szkolnych i kontaktach z innymi organami Szkoły;

5) Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą;

6) Przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania;

7) Opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny;

8) Podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium.

 

 

 

 • 20.

Zadania wiceprzewodniczącego Rady Rodziców:

1) Zastępuje przewodniczącego pod jego nieobecność.

 • 21.

Zadanie Skarbnika Rady Rodziców:

1) Obsługa finansowo-księgowa Rady zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

2) Wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

 

 • 22.

Zadania sekretarza Rady Rodziców

1) Zapewnienie właściwej organizacji pracy;

2) Prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców (protokoły posiedzeń, uchwały rady);

3) Załatwianie spraw administracyjnych związanych z działalnością Rady Rodziców;

4) Opracowanie harmonogramu prac i zebrań.

 

 • 23.

Zadanie Komisji Rewizyjnej

Czuwanie nad zgodnością działalności Rady Rodziców z obowiązującymi przepisami,
a w szczególności:

 • dokonywanie raz w roku kontroli działalności Prezydium Rady Rodziców pod względem zgodności wydatków z przyjętym planem działania i planem finansowym;
 • składanie rodzicom rocznych sprawozdań wraz z wnioskami pokontrolnymi na Zebraniu Rady Rodziców.

 

 • 24.

Zadaniem Oddziałowej Rady Rodziców jest przede wszystkim realizacja celów Rady Rodziców w obszarze oddziału, którą reprezentują. Do jej zadań należy:

1) Zwoływanie zebrań oddziałowych rodziców;

2) Współdziałanie z nauczycielami;

3) Współpraca z Prezydium Rady Rodziców przy organizacji imprez ogólnoszkolnych działaniach mających na celu pozyskanie dodatkowych funduszy.

 

Rozdział 7
Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

 • 25.
 1. Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o obowiązujące przepisy.
 2. Fundusze Rady Rodziców powstają:
 • ze składek rodziców, ustalonych przez Radę Rodziców;
 • wpływów od firm i sponsorów indywidualnych;
 • z innych źródeł.

2a. Zgromadzone przez siebie fundusze Rada Rodziców przeznacza na dofinansowywanie:

1) zajęć dodatkowych w uzasadnionych przypadkach;

2) zakupu zabawek i pomocy dydaktycznych;

3) wyposażenia szkoły;

4) koncertów i teatrzyków;

5) wycieczek, imprez okolicznościowych, upominków oraz nagród dla dzieci;

6) warsztatów szkoleniowych dla rodziców i nauczycieli;

7) oraz inne wspierające statutową działalność Szkoły.

 1. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę niż przyjęta na Zebraniu Rady Rodziców.
 2. Rada Oddziałowa, na wniosek wychowawcy lub rodzica, może zwolnić z całości lub części składki na rzecz Rady Rodziców.
 3. Fundusze Rady Rodziców lokowane są na rachunku bankowym.
 4. Fundusze Rady Rodziców i obrót gotówką są ewidencjonowane w księdze przychodów i rozchodów, którą prowadzi skarbnik Rady.
 5. Wpłaty na fundusz Rady Rodziców dokumentowane są na dowodzie wpłaty, którego oryginał otrzymuje rodzic, a kopia przechowywana jest w dokumentacji Rady Rodziców.
 6. Do zawierania umów i składania oświadczeń woli, w szczególności w sprawach finansowych, wymagane są podpisy dwóch osób łącznie.
 7. Prezydium może upoważnić inne osoby, nie wchodzące w skład Rady Rodziców (np. intendentka, nauczycielka) do wpłat i wypłat z konta.
 8. Prezydium może upoważnić dyrektora i intendenta do dokonywania zakupów – rozliczenie dokonywane przed skarbnikiem w okresie jednego miesiąca.
 9. Wydatkowanie funduszy Rady Rodziców musi być zgodne z planem finansowym przyjętym przez Radę Rodziców.

 

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

 • 26.
 1. Członkowie Rady Rodziców pełnią swoją funkcję społecznie.
 2. Członkowie Rady Rodziców nie wywiązujący się ze swoich zadań mogą być odwołani przed upływem kadencji przez właściwe zebranie rodziców.
 3. W miejsce ustępujących lub odwołanych członków wybiera się nowych. Odwołanie i powołanie nowych członków odbywa się w drodze uchwały odpowiednio Rady Oddziałowej lub Rady Rodziców.
 4. Prezydium Rady Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowego Prezydium, co powinno nastąpić nie później niż do końca września danego roku szkolnego.
 5. Ustępujące Prezydium przekazuje protokołem dokumentację działalności Rady Rodziców nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Rodziców.

 

 • 27.
 1. Sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie wymagają zatwierdzenia przez Zebranie Rady Rodziców.
 2. Zmiany w Regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia …………. Regulamin został przyjęty Uchwałą Nr…………. przez Zebranie Rady Rodziców w dniu ……….

                                                                              

           

Karta rowerowa

KARTA ROWEROWA

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podpisał 25 stycznia 2011 r. ustawę regulującą m.in. zasady uzyskiwania przez uczniów szkół podstawowych karty rowerowej. Ustawa została opublikowana 10 lutego 2011 r. (Dz. U. nr 30, poz. 151) i wejdzie w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia.
Zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy sprawdzenia umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową będą dokonywać: nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, policjant lub policjant w stanie spoczynku posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, egzaminator lub instruktor.
Karty rowerowe będą nieodpłatnie wydawane przez dyrektorów szkół lub dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego i szefów ośrodków szkolenia kierowców prowadzących zajęcia z dziećmi.

Zakres umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania Karty Rowerowej.  

Umiejętności ucznia
Uczeń:
• prawidłowo określa znaki drogowe pionowe i poziome dotyczące pieszych i rowerzystów,
• umie scharakteryzować poszczególne elementy obowiązkowego wyposażenia roweru,
• wykonuje proste czynności związane z codzienną obsługą roweru,
• prawidłowo wykonuje czynności poprzedzające jazdę rowerem,
• opanował właściwą technikę jazdy,
• stosuje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,
• opisuje cechy charakterystyczne drogi,
• prawidłowo wykonuje manewry: skrętu w lewo, skrętu w prawo, wyprzedzania, omijania, wymijania, włączania się do ruchu, zawracania,
• na skrzyżowaniu zachowuje się zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
• ocenia sytuację na drodze zachowując szczególną ostrożność i stosując zasadę ograniczonego zaufania,
• potrafi właściwie zachować się w sytuacjach nietypowych na drodze oraz określić skutki błędnego wykonania manewrów,
• umie odróżnić zachowania uczestników ruchu zagrażające bezpieczeństwu,
• umie scharakteryzować bezpieczną drogę,
• umie zastosować przepisy obowiązujące kierujących rowerem podczas poruszania się w kolumnie rowerowej,

Wiadomości ucznia
Uczeń:
• poprawnie wymienia informacje zawarte na znakach dotyczących pieszych i rowerzystów,
• nazywa elementy drogi,
• zna zasady obowiązujące na poszczególnych rodzajach dróg,
• zna zasady przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych,
• wskazuje różnice między drogą w obszarze zabudowanym i niezabudowanym,
• zna znaczenie elementów odblaskowych,
• zna zasady korzystania ze środków komunikacji publicznej,
• potrafi podać przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych,
• zna zasady przechodzenia przez torowisko kolejowe z zaporami i bez zapór, a także przez tory tramwajowe z sygnalizacją świetlną i bez niej,
• zna numery telefonów alarmowych,
• zna zasady udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych,
• zna znaki drogowe i ich znaczenie,
• podaje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,
• podaje sposób używania obowiązkowego wyposażenia roweru,
• definiuje pojęcia dotyczące manewrów wykonywanych przez kierującego rowerem,
• zna zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
• zna zasady poruszania się rowerzysty po drodze rowerowej, chodniku i jezdni,
• wskazuje przyczyny powstawania wypadków,
• objaśnia wykonywanie poszczególnych manewrów,
• zna organizację ruchu na różnych skrzyżowaniach,
• potrafi określić pierwszeństwo uczestników ruchu podczas przejeżdżania przez skrzyżowanie,
• zna zastosowanie środków stanowiących wyposażenie apteczki,
• potrafi interpretować zasady zachowania szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania,
• doskonale zna zasady prawidłowej techniki jazdy rowerem,
• zna przepisy pieszych idących indywidualnie i w kolumnie oraz rowerzystów,
• potrafi wymienić sposoby poprawy widoczności ludzi na drodze,
• definiuje obowiązki uczestników ruchu wobec pojazdów uprzywilejowanych,
• objaśnia skutki nieprawidłowych zachowań podczas wypadku,
• wymienia sposoby oznakowania miejsc niebezpiecznych,
• zna przyczyny wypadków powodowanych przez rowerzystów.

Wiadomości i testy do karty rowerowej.

Zestaw testów przygotowujących do egzaminu teoretycznego na kartę rowerową.

Strona internetowa z zagadnieniami teoretycznymi i przykładowymi testami.

Kolejna strona z z zagadnieniami teoretycznymi i przykładowymi testami.