^w górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Gościmy

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

Losowe zdjęcie

pilka2018_2.jpg

Wydarzenia

Informacje:

W zakładach POBIERALNIA są do pobrania:

- pocedury zasad bezpieczeństwa

-o udzieleniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

-zgoda na wycieczkę

-informacja o ubezpieczeniu

-szkolny zestaw programów

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA

logo projekt

projekt

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

realizowanych w ramach projektu

„KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA”

 

NR PROJEKTU: RPLD.11.01.02-10-0136/18

Okres realizacji zajęć: 25.03.2019 r. – 21.06.2019 r.

Nazwa Szkoły: SZKOŁA PODSTAWOWA w CHLEWIE

98-215 Goszczanów, Chlewo 51 A, tel. 43 333 04 53

harmonogram

INFORMACJA

  Zajęcia logopedyczne „Mówię poprawnie” oraz zajęcia „Geografia metodą eksperymentu” odbywać się będą zgodnie z harmonogramem od dnia 1 maja 2019 r.

      Pozostałe zajęcia realizowane w ramach projektu „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” odbywają się zgodnie z harmonogramem od dnia 24 kwietnia 2019 r.

klauzula informacyjna

Chlewo, dn.  3 września 2018 r.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa w Chlewie rprezentowana przez Dyrektora  z siedzibą : Chlewo 51 A, 98-215 Goszczanów  zwana dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania  danych osobowych.

Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest  Michał Skibiński Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci przetwarzane będą:
 1. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 2. w celu wypełniania warunków umów zawartych pomiędzy Szkołą Podstawową w Chlewie
  a kontrahentami;
 3. w celach określonych w udzielonych zgodach.
 • Podanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 • Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Chlewie, które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.
 • Posiadają Państwo prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa tj.
 • przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania/ wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 • Odbiorcami Państwa danych i danych Państwa dzieci uczęszczających do szkoły Podstawowej
  w Chlewie mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia Administratora oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej.
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 • Państwa dane oraz dane osobowe Państwa dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej
  w Chlewie będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez przepisy ogolnie obowiązującego prawa.
 • Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych oraz prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której one dotyczą ma prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

Treść „Klauzuli” została umieszczona na stronie internetowej szkoły: www.chlewo.pl oraz na tablicy informacyjnej dla rodziców na korytarzu szkoły.

                                                  

Zapoznałem się:

                                                    …………………………………………………………

                                                            (data i podpis rodziców/opiekunów dziecka)

Ochrona danych osobowych

Klauzula Informacyjna – monitoring wizyjny

Obowiązek informacyjny

 1. Informuję, iż Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chlewie jest Administratorem prowadzonego monitoringu wizyjnego.
 2. W celu należytej ochrony danych osobowych, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób i mienia.

Podstawą prawną funkcjonowania monitoringu jest: Art. 108a. Ustawa
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2018.0.996 )

 1. Monitoring wizyjny nie będzie przekazywany innym podmiotom
  z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 2. Monitoring wizyjny będzie przechowywany przez okres do 3 miesięcy.

Regulamin funkcjonowania

monitoringu wizyjnego

w Szkole Podstawowej w Chlewie

 

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Chlewie został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr SPCH.021.13.2018 z dnia 31 października 2018 r.

Podstawa prawna funkcjonowania monitoringu:

Art. 108a. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2018.0.996 )

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego, reguły rejestracji
  i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Celem monitoringu jest:
 • zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu,
 • ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu,
 • wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
 • ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.)
 • ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
 • wyeliminowanie aktów wandalizmu,
 • sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez właściciela obiektu.
 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę, ADO może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem placówki lub terenem wokół placówki
  w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu.
 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w ust. 3 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych, a także zasady wolności, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.
 3. Nagrania obrazu ADO przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane
  i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
 4. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 5, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji,
  w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami i stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód.
 5. ADO podaje do publicznej wiadomości informację o posiadanym o monitoringu,
  w szczególności pracowników informuje na piśmie.
 6. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu na piśmie informacje dotyczące monitoringu.
 7. ADO oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków graficznych bądź informacji pisanych.
 8. Monitoring, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych, wymaga stosowania środków zabezpieczających przetwarzanie tych danych, w szczególności uniemożliwiających ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.
 9. Wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają tylko i wyłącznie osoby uprawnione na podstawie przepisów, Administrator Danych Osowych
  w uzasadnionych przypadkach osoba upoważniona przez Administratora Danych Osobowych. Osoby upoważnione mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienie wydane przez Administratora Danych Osobowych.