^w górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Gościmy

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

Losowe zdjęcie

rek3.jpg

Wydarzenia

Informacje:

W zakładach POBIERALNIA są do pobrania:

-w wniosku o udzieleniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

-zgoda na wycieczkę

-informacja o ubezpieczeniu

-szkolny zestaw programów

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ochrona danych osobowych

Klauzula Informacyjna – monitoring wizyjny

Obowiązek informacyjny

 1. Informuję, iż Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chlewie jest Administratorem prowadzonego monitoringu wizyjnego.
 2. W celu należytej ochrony danych osobowych, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób i mienia.

Podstawą prawną funkcjonowania monitoringu jest: Art. 108a. Ustawa
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2018.0.996 )

 1. Monitoring wizyjny nie będzie przekazywany innym podmiotom
  z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 2. Monitoring wizyjny będzie przechowywany przez okres do 3 miesięcy.

Regulamin funkcjonowania

monitoringu wizyjnego

w Szkole Podstawowej w Chlewie

 

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Chlewie został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr SPCH.021.13.2018 z dnia 31 października 2018 r.

Podstawa prawna funkcjonowania monitoringu:

Art. 108a. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2018.0.996 )

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego, reguły rejestracji
  i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Celem monitoringu jest:
 • zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu,
 • ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu,
 • wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
 • ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.)
 • ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
 • wyeliminowanie aktów wandalizmu,
 • sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez właściciela obiektu.
 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę, ADO może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem placówki lub terenem wokół placówki
  w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu.
 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w ust. 3 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych, a także zasady wolności, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.
 3. Nagrania obrazu ADO przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane
  i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
 4. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 5, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji,
  w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami i stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód.
 5. ADO podaje do publicznej wiadomości informację o posiadanym o monitoringu,
  w szczególności pracowników informuje na piśmie.
 6. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu na piśmie informacje dotyczące monitoringu.
 7. ADO oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków graficznych bądź informacji pisanych.
 8. Monitoring, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych, wymaga stosowania środków zabezpieczających przetwarzanie tych danych, w szczególności uniemożliwiających ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.
 9. Wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają tylko i wyłącznie osoby uprawnione na podstawie przepisów, Administrator Danych Osowych
  w uzasadnionych przypadkach osoba upoważniona przez Administratora Danych Osobowych. Osoby upoważnione mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienie wydane przez Administratora Danych Osobowych.

 

 

klauzula informacyjna

Chlewo, dn.  3 września 2018 r.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa w Chlewie rprezentowana przez Dyrektora  z siedzibą : Chlewo 51 A, 98-215 Goszczanów  zwana dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania  danych osobowych.

Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest  Michał Skibiński Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci przetwarzane będą:
 1. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 2. w celu wypełniania warunków umów zawartych pomiędzy Szkołą Podstawową w Chlewie
  a kontrahentami;
 3. w celach określonych w udzielonych zgodach.
 • Podanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 • Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Chlewie, które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.
 • Posiadają Państwo prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa tj.
 • przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania/ wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 • Odbiorcami Państwa danych i danych Państwa dzieci uczęszczających do szkoły Podstawowej
  w Chlewie mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia Administratora oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej.
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 • Państwa dane oraz dane osobowe Państwa dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej
  w Chlewie będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez przepisy ogolnie obowiązującego prawa.
 • Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych oraz prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której one dotyczą ma prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

Treść „Klauzuli” została umieszczona na stronie internetowej szkoły: www.chlewo.pl oraz na tablicy informacyjnej dla rodziców na korytarzu szkoły.

                                                  

Zapoznałem się:

                                                    …………………………………………………………

                                                            (data i podpis rodziców/opiekunów dziecka)

Regulamin Rady Pedagogicznej

 

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHLEWIE

 Rok szkolny 2018/2019

 

Regulamin opracowano na podstawie:

Art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły Podstawowej w Chlewie.

 • 1.

Postanowienia ogólne

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły działającym na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
 2. W skład rady wchodzą wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele.
 3. W zebraniach rady mogą brać udział osoby zaproszone przez dyrektora szkoły lub przez radę za pośrednictwem dyrektora szkoły. Osoby te mogą uczestniczyć w posiedzeniu rady pedagogicznej z głosem doradczym.
 4. Osoby uczestniczące w posiedzeniu rady z głosem doradczym mogą brać udział w dyskusji, ale nie w głosowaniach. Uczestniczą tylko w tej części zebrania, która wiąże się z celem ich zaproszenia.
 • 2.
 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 2. Do obowiązków Przewodniczącego rady należy: przygotowanie projektu porządku zebrania i ustalenie daty, godziny i miejsca spotkania, powiadomienie członków rady, prowadzenie spotkań rady, podpisywanie uchwał i protokołów, realizacja uchwał.
 3. Przewodniczący może wskazać lub wyznaczyć zastępcę przewodniczącego obrad.
 4. W razie przemijającej przeszkody w sprawowaniu funkcji przewodniczącego, dyrektor szkoły może przekazać pełnienie tej funkcji innemu nauczycielowi zajmującemu stanowisko kierownicze, w pierwszej kolejności wicedyrektorowi.
 • 3.

Prawa i obowiązki członków komisji

 

 1. Członkowie rady pedagogicznej mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach rady pedagogicznej.
 2. Członkowie rady potwierdzają swój udział w zebraniu podpisem na liście obecności
 3. O nieobecnościach na zebraniu członek rady pedagogicznej zobowiązany jest powiadomić przewodniczącego i przedstawić odpowiednie usprawiedliwienie.
 4. Członkowie rady mają obowiązek zachowania pełnej poufności spraw omawianych w czasie posiedzeń rady.
 5. Członkowie rady pedagogicznej mają prawo wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat.
 6. Członkowie mają prawo do głosowania na równych prawach

 

 • 4.

Zebrania Rady Pedagogicznej

 1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebranie Rady Pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania.
 2. Jako Przewodniczący Rady Pedagogicznej Dyrektor jest zobowiązany do:
  • realizacji uchwał Rady w trybie przyjętym przez Radę oraz analizowanie stopnia realizacji tych uchwał;
  • zapoznania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji;
  • analizowania stopnia realizacji uchwał Rady;
  • tworzenia atmosfery zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady w podnoszeniu jakości pracy szkoły;
  • dbania o autorytet Rady Pedagogicznej;
  • oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • informowanie na bieżąco o działalności jednostki i jakości jej pracy.

 

 • 5.

Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:

 • przestrzegania postanowień prawa oświatowego oraz wewnętrznych postanowień Dyrektora szkoły;
 • czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracy Rady lub komisjach, do których został powołany;
 • realizowania uchwał Rady Pedagogicznej;
 • składania przez Radę Pedagogiczna sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań;
 • przestrzegania tajemnicy obrad Rady Pedagogicznej;
 • współtworzenie atmosfery życzliwości, koleżeństwa i współpracy wszystkich członków Rady;
 • rzetelne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych wynikających ze statutowych funkcji jednostki;
 • udziału w wewnętrznym doskonaleniu i rozwijaniu własnych umiejętności zawodowych poprzez podnoszenie kwalifikacji i samokształcenie;
 • przestrzegania i realizowania uchwał rady, także wtedy, gdy zgłosił swoje zastrzeżenia lub głosował przeciwko uchwale.
 • 6.
 1. Rada Pedagogiczna może powołać w każdym roku szkolnym, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje.
 2. Działalność komisji stałych lub doraźnych może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli.
 3. Komisje doraźne mogą być powołane do opracowania określonych problemów i realizowania zadań wynikających z organizacji pracy szkoły (np. przygotowanie planu pracy szkoły).
 4. Praca komisji kieruje przewodniczący powołany przez Radę lub komisję na wniosek przewodniczącego Rady. Komisja informuje Radę o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez Radę.

 

 • 7.
 1. Rada obraduje na zebraniach (przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym), klasyfikacyjnych (po zakończeniu I i II półrocza nauki), szkoleniowych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego, organu nadzorującego szkoły lub z inicjatywy, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane:
 • przed rozpoczęciem roku szkolnego;
 • w każdym półroczu w związku z podsumowaniem pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej szkoły;
 • po zakończeniu roku szkolnego;
 • w ciągu roku szkolnego w związku z samokształcenie;
 • w miarę bieżących potrzeb.
 1. Obecność na zebraniu Rady Pedagogicznej dokonywana jest w formie podpisu złożonego przez każdego uczestnika.
 2. Z obowiązku uczestnictwa w posiedzeniu Rady Pedagogicznej zwalnia w zasadniczych przypadkach przewodniczący rady. Nie dotyczy to osób przebywających na zwolnieniu lekarskim.
 3. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej raz w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i w terminie 7 dni od daty posiedzenia wpisuje do księgi protokołów rady.
 4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokoły pisze osoba wyznaczona przez przewodniczącego lub stały protokolant.
 5. Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej wraz z listą jej członków podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.
 6. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zapoznania się z treścią protokołu i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad. Rada na następnym posiedzeniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu i zatwierdza protokół z poprzedniego zebrania.
 7. Księgę protokołów udostępnia się tylko na terenie szkoły nauczycielom danej szkoły, upoważnionym osobom z organu nadzorującego i prowadzącego szkołę.
 8. Uchwały Rady Pedagogicznej są rejestrowane w „Rejestrze uchwał” z podaniem treści uchwały, daty oraz strony w księdze protokołów pod którą dokonano zapisów.
 9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 10. Głosowanie w Radzie Pedagogicznej może odbywać się w trybie jawnym lub tajnym. Tryb głosowania ustala rada w głosowaniu jawnym.
 11. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.
 12. W przypadku wstrzymania przez Dyrektora realizacji uchwały Rady Pedagogicznej sprawę rozstrzyga organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 13. W przypadku zwrócenia się organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą w sprawie wydania opinii pracy osób pełniących funkcje kierownicze w szkole, Rada Pedagogiczna powołuje w głosowaniu jawnym komisję w składzie 2 - 4 osobowym, która przygotowuje projekt opinii i przedstawia go Radzie Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna może wnieść w dyskusji poprawki. W głosowaniu tajnym zatwierdza lub odrzuca projekt opinii zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 14. W skład komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora szkoły Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym wyłania 1 członka Rady.

 

 • 8.

Tryb podejmowania uchwał

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków i stanowią akt prawa wewnętrznego.
 2. Wnioski i opinie Rady Pedagogicznej przyjmowane są w drodze uchwał, która jest traktowana jako stanowisko organu kolegialnego, a nie akt prawa wewnętrznego i podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. Za członków Rady uprawnionych do głosowania uważa się aktualnie pracujących nauczycieli. Do liczby uprawnionych do głosowania nie wlicza się osób:
 • korzystających z urlopu macierzyńskiego, zdrowotnego, wychowawczego, pozostających w stanie nieczynnym;
 • nauczycieli nowozatrudnionych, uczestniczących w posiedzeniach Rady Pedagogicznej odbywających się w sierpniu, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w którym rozpoczynaj pracę.
 1. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".
 2. Treść uchwał jest podawana do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w zwyczajowo przyjęty sposób.

 

 • 9.
 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym.
 2. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Pedagogicznej.
 3. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują przez podniesienie ręki.
 4. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.
 5. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały na wniosek członka Rady Pedagogicznej, przyjęty w głosowaniu jawnym.
 6. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują na kartach do głosowania przygotowanymi przez komisję skrutacyjną.
 7. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady Pedagogicznej uczestniczących w zebraniu.
 8. Rada Pedagogiczna przy wyborze swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły przeprowadza głosowanie tajne.
 9. Na karcie do głosowania kandydaci umieszczeni są alfabetycznie.
 10. Przedstawicielami Rady Pedagogicznej zostają ci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów.

 

 • 10.

Zadania Rady Pedagogicznej

Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

 • Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej;
 • Okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły;
 • Kształtowanie postaw obywatelskich i etycznych zgodnie z Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych;
 • Organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego;
 • Współpraca z rodzicami dzieci.

 

 • 11.

Rada pedagogiczna jest organem współkierującym jednostką, mającym na celu:

 • Dbanie o jakość jednostki poprzez: tworzenie koncepcji pracy pedagogicznej szkoły, współdecydowanie o kierunku rozwoju oraz aktywny udział w mierzeniu jakości pracy szkoły;
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i upowszechnianie wiedzy o rozwoju dziecka

 

 • 12.

Kompetencje Rady Pedagogicznej

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  • zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
  • zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;
  • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
  • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów (nie dotyczy uczniów objętych obowiązkiem szkolnym);
  • przygotowanie projektu statutu Szkoły i ewentualnych jego zmian;
  • ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 • projekt planu finansowego, opracowanego przez Dyrektora szkoły;
 • wnioski dyrektora w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 • 13.
 1. Rada Pedagogiczna może wnioskować w następujących sprawach:
 • wprowadzenia lub zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitych strojów na terenie szkoły;
 • odwołania nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w jednostce;
 • zmianie statutu szkoły;
 • zmianie wewnątrzszkolnego oceniania;
 • zmianie organizacji pracy szkoły. Na mocy przepisu art. 6a ust. 7 Karty Nauczyciela Rada Pedagogiczna działająca w szkole, wydaje opinię w sprawie ustalenia oceny pracy Dyrektora szkoły.
 1. Rada Pedagogiczna na zebraniu zatwierdza:
 • wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;
 • roczny plan pracy szkoły;
 • wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę;
 • programu autorskie i indywidualny tok nauki;
 • wnioski wychowawców klas oraz innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielanie kar.

 

 • 14.

Sprawy nie ujęte w regulaminie regulują akty prawne wyższego rzędu.

 

 

 

 

 • 15.

 

Zmiany w niniejszym Regulaminie są dokonywane w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał Rady Pedagogicznej.